Hint Müziği

Vina çalan bir Hintli kadın

Vina çalan bir Hintli kadın

Çağımızdan binlerce yıl önce doğmuş bir uygarlığın ürünü olan Hint müziği evriminde bile simgesel, dinsel, felsefi kavramlarla kaynaşmış yanlar sergiler.

Başlangıçta şarkı insanlara bilge Nadara tarafından öğretilmişti, o da Brahma’dan öğrenmişti. Günümüzde ATÎ istilasından önceki müzik üstüne bilinen şey, müziğin yaşam çevriminin tanrılaştırılmasına katılmasıdır. Veda döneminde insan sesi, tören şarkılarındaki tılsımlı gücün anlatımıdır; tüm yaşamın toplandığı “atman’ın maddeleşmesidir. Veda metinleri, tefekkür ve kutsal OM sesiyle birlikte, Brahma’nın dünyasına girmenin yoludur.

Buddhacılığın doğuşu (İ.Ö. VI. yy), Batılıların ve Helen kökenlilerin istilaları müzikte bazı değişikliklere neden oldu. Aralarında simgecilik de bulunan bazı ilkeler yenilendi. Geleneksel sanattaki bu dış etkilere karşın Hint ruhu yozlaşmadı. Eski geleneksel kalıplara geri dönüldü, müzik gene Brahma’yla birleşmenin en yüce aracı sayılarak eski motifler canlandırıldı: Yaratılışın kökenindeki ilkenin de, maddesel olarak algılanamayan bu kutsal şarkı olduğuna inanılıyordu. XIII. yy’da Brahmacı Sarngadeva’nm Müzik Okyanusu adlı yapıtında ortaya sürdüğü düşünce buydu. Daha sonra, biri İslamın, öbürü Hindu dininin etkisindeki Kuzey ile Güney arasında bir ayrılık doğdu. O zaman melodisi, ritmiyle bir saray müziği gelişti. XX. yy’da XIX. yy’dan beri, enstitülerde öğretilen müziğin özellikleri belli kurallara bağlanmıştır. İki okul vardır: Kuzeyde Hindustani, güneyde, eski sanskritçeye daha yakın olan Karnatak.

RAGA VE TALA. Hint müziğinde ses tekniği, oktavın 22 bölüme ayrılmasından oluşan derece (sruti) kavramını getirir. Notalar her 2,3 ya da 4 srutide bir gerçekleştirilir. Klasik düzende yedi nota vardır: Sa-Ra-Ga- Ma-Pa-Dha-Ni. Ragalar (makamlar) her nota arasında bulunan srutilerin sayısına göre belirlenir; bunlar her ragaya göre değişebilir, böylece ıskalaya kendine özgü bir görünüm ve renk verir. Ritim açısından, zaman 5 kısa hece süresiyle belirlenir. Ritim çevrimlerle (tala) gelişir, her çevrim değişik biçimlere girebilir: İkili, üçlü, dörtlü, vb. Ritmik çevrimin başlangıcı ve sonu dışında eşlik ettiği ezgiden bağımsızdır. Ezgi tipleri kutsal ezgi gati ile bütün modal ritmik, ezgisel öğeleri kendinde toplayan ragadır. 6 raga (erkek) vardır, bunlar baş sayılırlar, her birinin birer raganisi (dişi melodi ilkesi) vardır, bunlara 8 oğul ve 8 gelin eklenir. Tümü 132 ezgi oluşturur (Karnatak okulunda günümüzde 327 ezgi vardır, eski geleneklerdeyse 16.000 ezgi bulunduğu hesaplanmıştır).

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.