Türk bestecisi Lem’i Atlı Kimdir?

Türk bestecisi (İstanbul, 1869- İstan­bul, 1945).

Babasını ve annesini küçük yaşta yi­tirdiği için ablası ve eniştesi tarafın­dan yetiştirilen Halit Lem’i Atlı, Fa­tih Askeri Rüştiyesi’nde okurken, on iki yaşında sesinin güzelliğiyle dikka­ti çekti ve Hafız Yusuf Efendi’den şar­kı meşk etmeye başladı. On dört yaşı­na geldiğinde, eniştesinin konağında­ki müzik toplantılarına katılan Hacı Arif Bey ile tanıştı ve ondan esinlen­di. 1884’te sözleri Reşit Mümtaz Paşa’ya ait olan karcığar makamında ve ağır aksak usulündeki ilk şarkısını (Hüsnüne etvar-ı nâzrn şan senin) bes­teledi. 1885’te de sözleri Mahmut Celalettin Paşa’ya ait olan hicazkâr, ağır aksak şarkısını (Penbelikle imtizaç et­miş tenin) gerçekleştirdi. Çok güzel olan bu şarkı, Lem’i Atlı’nın iyice ta­nınmasını sağladı ve kendisi de değer­li bir besteci olan Mahmut Celalettin Paşa, Lem’i Atlı’yı himayesine aldı. Fatih Askeri Rüştiyesi’ni bitirdikten sonra yirmi yaşmda Dahiliye Nezareti Mektubi Kalemi’ne (İçişleri Bakanlığı Özel Kalemi) kâtip olarak giren, bu arada Takvim-i Vekayi (Resmi Gaze­te) yazarlığına atanan, 1894’te de Zaptiye Nezareti Mektubi Müdürlüğü (İçgüvenlik Bakanlığı Özel Kalem Mü­dürlüğü) başkâtibi olan Lem’i Atlı, Bolahenk Nuri Bey, Hacı Faik Bey, Rifat Bey, Kadıköylü Hanende Ali Bey, Ha­cı Kirâmi Efendi, Leon Hancıyan gibi bestecilerden şarkı meşk ederek mü­zik alanında kendim yetiştirdi. Otuz sekiz yaşında memurluğu bırakarak bütünüyle müzik çalışmalarına yönel­di.

Besteciliği

Ünlü bestecilerden şarkı meşk etmek dışmda ciddi bir müzik eğitimi görme­yen, hatta nota bile öğrenmeyen Lem’i Atlı, şarkılarım nota bilen müzikçile­re yazdırttı. 500’den fazla yapıt bes­telediği söylenirse de, zamanında no­taya alınmadıklarından pek çoğu unu­tulmuştur. Elde bulunanların sayısıy­sa 170’tir.

Müzik uzmanları tarafından yeni-klasik (neo-klasik) Türk müziği okulu­nun son temsilcisi olarak gösterilen Lem’i Ath’nın şarkılarının çoğu son derece zevkli, müzik değeri yüksek bestelerdir. Melodi yapısı ve prozodi düzgünlüğü şarkılarının en belirgin özelliklerindendir.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.