Hotantolar ve yaşayış biçimleri

Güneybatı Afrika’da yaşayan halk. Hotantolar Güney Afrika’nın ilk sa­kinleri değillerdir. Bununla birlikte XVII. yy’da Kap’a (Capetown) çıkan Avrupalıların (Hollandalılar) karşılaş­tıkları ilk yerliler olmuşlardır. Köken­leri kesin bilinmez, ama en olası var­sayıma göre birbirinden çok farklı iki antropolojik tipin kaynaşmasından or­taya çıkan göçebe çobanlardır. Bu tip­lerden biri Protoboşimanlardır. Son derece ilkel olan bu grup, ekvator or­manının güneyinde kalan bütün Afri­ka’yı istila etmiş ve Bantuların göçü­ne kadar orada kalmıştır. En dolaysız torunları, Hotantolarla karıştırılmaması gereken ve avcılıkla geçinen, Kalahari çölünün Boşimanlarıdır.

XVIII. yy'daki gezginler gözüyle Hotantolar

XVIII. yy’daki gezginler gözüyle Hotantolar

Moğol hatları taşıyan kısa boylu bu kol, uzun yüzlü, ince burunlu Kafkas sınıfına bağlı Etyopyalılarla kaynaş­tı. Etyopyalıların (Hamilerin ilkel ko­lu) Güney Afrika’ya Bantulardan çok önce gelmiş oldukları sanılır; kuzey-güney yönündeki göçleri sırasında Nü kıyılarını izleyerek göçebe hayvancı­lığa elverişli Veld ve Orange savana­larına ve bozkırlarına kadar indiler. Limpopo kıyılarındaki (günümüzde Ro­dezya ve Transvaal) VI. yy’a kadar uzanan birçok maden ocağı kalıntısın­dan da anlaşılacağı gibi, demir made­ni tekniğini de beraberlerinde getir­diler. Hotantoların ortaya çıkmasına neden olan karışım VI. ve XIII. yy’lar arasında gerçekleşti.

KAPLI MELEZLER

Hotantoların coğrafi alanları oldukça geniştir ve Kalahari üe Okavango’nun bütün doğu kıyılarını kapsar. Onlara, Angola’nın güneyinde, Khoi adı altın­da raslanır. Namibya’da (Güneybatı Afrika) nüfusun genel olarak azlığına karşın, önemli ve bağdaşık gruplar oluştururlar: Damaralar ve Namalar. Güney Afrika Cumhuriyeti’ndeki Kap ilinde, Hotantolar, Avrupalıların me­lezleştirme ve yok etme girişimleriyle karşılaştılar. Kolonların bir Hotanto kadını almasına dayanan melezleştir­me, ortaya Kaplı melezleri (Cape coloured) çıkardı. Avrupalı tipe çok ya­kın olan ve % 90’mın anadilleri afrikaanca olan Kaplı melezlerin oy kul­lanma hakkı yoktur.

İngiliz misyonerleri Hotanto tarihinde önemli bir rol oynamışlardır. London Missioııary Society (L.M.S.) Kap Ho- tantolarını 1803’ten sonra Hıristiyanlaştırmaya başladı. Bu kuruluş, melezleri Orange ırmağı boyunca “Griqua cumhuriyetleri” kurmaya it­ti. L.M.S’nin baskısı altmda İngilizler 1828’de bir kararnameyle Boerleri dengelemek için Hotantolara toprak­lara yerleşme hakkı verdi ve bu, Bü­yük Göç’ün (Grand Trek) nedenlerin­den biri oldu. Güneybatı Afrika’da Al­manların sömürgeleştirdiği alanlar­da, misyonerler, Hıristiyan Hotantoları isyana yönelttiler. Büyük Herero ayaklanmasından (1904) sonra, Ho- tantoların başkaldırması Hendrik Witboi tarafından yönetildi. Daha sonra, başa Simon Koper geçti. Beş yıllık gerilla savaşından sonra Koper’in ölümü üstüne ayaklanma bastırıl­dı. Hotantoların sömürgecilere karşı bir ulus oluşturma konusunda yaptık­ları tek girişim de buydu. Günümüz­de, Hotantolar ırk ayrımı (apartheid) ölçülerine uymadıklarından Güney Afrika istatistiklerinde ırk olarak yer almazlar.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.