İngiltere’de Sanayileştirilmiş Tarım

Tarı­mın İngiltere iktisadında geniş bir yer tutmamasının nedenlerini doğal koşul­larda aramak gerekir. Gerçekten de, ülkede tahılların olgunlaşmasına el­vermeyen yağışlı ve serin bir iklim vardır, asitli toprakların kireç suyun­dan geçirilmesi gerekmektedir, ekilebilir alanlar dardır. Ayrıca tarihsel koşulların da payı vardır (sanayi mad­desi dış satımı karşılığında dış ülkeler­den besin maddeleri alımı). İngiltere her şeyden çok sığır yetiştirmeye yö­nelmiştir. Ama İkinci Dünya savaşın­dan sonra yetkililer ülkenin dışa bağımlılığını azaltmaya çalışmışlardır. İngiltere’de tarım uzun süredir bilim­sel yöntemlerle sürdürülmektedir ve makineleşmiştir.

Ekici olmayanların toprakları farmers tarafından işlenir, bunlar gerçek bi­rer tarım müteahhidi gibi çalışırlar, gereçleri sağlarlar, bir işletmeden öbürüne dolaşarak en kârlı üretim bi­çimlerini araştırırlar. Bu koşullar al­tında makineleşme çok ilerlemiştir ve tarım alanında çalışanların sayısı art­mamıştır (toplam etkin nüfusun %2,7’si). Yüksek verim sağlayan bu sanayileşmiş tarım günümüzde nüfu­sun artmış olmasına karşın, ortalama 50 ha’lık işletmelerde ileri tekniklerin uygulanması sayesinde ülke gereksi­niminin yansını karşılar.

Ülkenin doğu ovalarında, özellikle de East Anglia’da tahıl tarımı başta ge­lir; en çok arpa ekilir, onu buğday iz­ler. Şekerpancarı bu ürünlerle dönü­şündü olarak ekilir.Verimsiz yaşlı küt­lelerde yetiştirilen başlıca ürünler yu­laf ve patatestir. Manş yakınlarında, Fens’lerde (Doğu İngiltere’de alçak ovalar) ve büyük kentlerin yakınların­da sebze, meyve ağaçları, hatta çiçek yetiştirilir.

Hayvancılık günümüzde de tarım­dan önde gelir; yaşlı kütlelerin sınır bölgelerinde yetiştirilen sığırlar, et gereksiniminin dörtte üçünü, süt gereksiniminin aşağı yukarı tümünü karşılar. Yemlik bitkiler giderek sü­rekli otlakların yerini almaktadır. Dağlarda beslenen koyun sürüleri Avrupa’da birinci sıralarda yer alır.

Ayrıca domuz ve kümes hayvanları da yetiştirilir. Günümüzde balıkçılık ülke gereksinimine yeterli değildir: Artık kıyılarda ringa balığı avından çok, Norveç, İzlanda, Grönland açık­larında, sürtme ağı çeken büyük tek­neler gerektiren morina ve dip balık­ları avı söz’konusudur. Büyük Britan­ya’nın en önemli Umanları Kuzey De­nizi kıyısında yer alan Hull, Grimsby, Aberdeen’dir; yalnız Fleetwood batı kıyısındadır.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.