İnterpol Nedir? Görevleri Nelerdir?

İnterpol Nedir? Görevleri Nelerdir? Merkezi Paris’te (Fransa) bulunan ve amacı uluslararası suçlulara karşı ön­leyici tedbirler alıp cezalandırmak olan uluslararası polis örgütü (Ulus­lararası Ağır Ceza Polis Örgütü).

İnterpolün Doğuşu

1914’te, Monaco prensi Albert I’in çağrısıyla değişik ülkelerden gelen emniyet görevlileri, savcı ve yargıç­lar, uluslararası bir polis örgütünün temellerini atmak için Monaco’da top­landılar. Geleceğin İnterpol’ünün tü­zükleri yavaş yavaş hazırlandı (1923, 1946). 1956’da, Viyana’da toplanan genel kurulda, örgüte katılan 55 ülke­nin temsilcileri örgütün temel yasası­nı oluşturmaya karar verdiler. Bu top­lantı sırasında, Uluslararası Ağır Ce­za Polis Komisyonu, Uluslararası Ağır Ceza Polis Örgütü adını aldı; daha sonra da kısa adı olan İnterpol kulla­nılmaya başlandı.

Üye ülkelerin hükümetleri tarafından seçilen delegeleri yılda bir kez bir araya getiren İnterpol genel kurulu, bütün kararları almak, örgütün genel siyasetini saptamak, işbirliğinin ilke ve yöntemlerini belirlemek, çalışma programı yapmak, çeşitli devletlerin ödentüeriyle oluşturulan bütçeyi oy­lamak ve örgüt yöneticilerini seçmek­le görevlidir.Örgütün dört yılda bir se­çilen bir başkam, üç yılda bir seçilen üç başkan yardımcısı, bir yürütme ko­mitesi ve bir genel sekreteri vardır. Her ülkedeki ulusal merkez büroları, ülkenin emniyet görevlileriyle, öbür ülkelerin merkez bürolarıyla ve genel sekreterlikle bağlantıyı sağlamakla görevlidirler.

İnterpolün Görevi

İnterpol’ün görevi, değişik devletlerin yasaları ve İnsan Hakları Evrensel Bildirisi doğrultusunda, emniyet güç­leri arasındaki karşılıklı yardımlaş­mayı en geniş biçimde sağlamak ve geliştirmektir. Kamu hukukunun çiğnenmesini engellemeye ve cezalandır­maya etkili bir biçimde katkıda bulu­nacak kuruluşları kurup geliştirmek de İnterpol’ün görevleri arasındadır. Ama, örgütün, siyasal, askeri, dinsel ya da ırksal nitelikteki sorunlar ya da davalara katılması veya müdahale et­mesi kesinlikle yasaktır.

İnterpol’ün radyo şebekesi, kırka ya­kın Avrupa, Kuzey Afrika, Yakındoğu ve Güney Amerika ülkesinin birbirleriyle (ve her birinin genel sekreterlik­le) doğrudan bağlantı kurmasını sağ­lar. İnterpol arşivlerinde en çağdaş sı­nıflandırma yöntemleri kullanılır. Ar­şivinin dışında, bir fotoğraf laboratuvarı ve her dilde yayımlanmış suç bilimi ve cezabilimi yapıtlarım bir ara­ya getiren bir kitaplığı vardır.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.