İrlanda Nüfus Bilgileri

V. yy’da Hıristiyanlığı kabul eden Keltlerin yaşadığı İrlanda, Germen akınlarından uzakta kaldı; ama XVI. ve XVII. yy’larda İngiliz boyunduruğuna girdi. Kuzeydoğuya (günümüz­deki Kuzey İrlanda), Presbiteryen di­nine bağlı İngiliz ve özellikle İskoçyalı küçük işletmeciler yerleştiler. Bunların soyundan gelenler İngilte­re’ye bağlılığı sürdürmeyi isteyen ve Kuzey İrlanda’daki Katolik azınlığın tepkisine yol açan Protestan çekirde­ği oluştururlar. Kuzey İrlanda’da nü­fus (km2’ye 111 kişi), İrlanda Cumhuriyeti’ndekinden (km2’ye 49,6 kişi) çok daha yoğundur ve kırsal kesim­den göçler nedeniyle durmaksızın kalabalıklaşan kentlerde toplanır: Kuzey İrlanda’nın merkezi Belfast (318 600 nüf.), Londonderry (88.000 nüf.) ve 20.000 nüfuslu birçok küçük kent.

İrlanda Cumhuriyeti, nüfusu Avru­pa’daki en düşük (3489.000 nüf.) nü­fuslardan biridir, çünkü XIX. yy’dan bu yana büyük bir dış göç dalgasının etkisindedir. Gerçekten de 1846’daki büyük kıtlıklardan önce Mandalıla­rın sayısı 7 milyon kadardı. Ülkedeki yoksulluğun ve az gelişmişliğin nedeni ve sonucu olan dış göç, patates ürünündeki hastalığın yol açtığı bü­yük kıtlık sırasında hızlandı ve A.B.D’yle İrlandalıların yarısından çoğunun yaşadığı İngiltere’nin batı bölgelerine yöneldi. XX. yy’da en yo­ğun dönemine 1951 ve 1956 yılları arasında ulaşan ve günümüzde hafifleyen bu insan gücü yitiminden, özellikle İngiltere yararlandı. Göçmenler daha çok kırsal kesimden gelmektedir ve İrlanda’daki göç olayının, köyden kente göçün kendine özgü bir biçimi olduğu söylenebilir. Ancak, gene de İrlanda Cumhuriye­tinde çalışan nüfus, günümüzde aşağı yukarı % 30 oranında çiftçiler­den oluşur (bu, Avrupa’daki en yük­sek oranlardan biridir). Kent merkez­lerindeki gelişme, bu iş gücü fazlası­nı eritemeyecek kadar yetersizdir. Waterford (33.000 nüf.), Limerick (56.280 nüf.), Cork(133.270 nüf.)ve özel­likle İrlanda Cumhuriyeti başkenti Dublin (502.750 nüf.) dışında, İrlan­da kentleri çok küçük yerleşme mer­kezleri halindedirler.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.