Jamaika Coğrafyası ve Tarihi

Büyük Antil adalarında ülke.

Antil Denizi’nde, Küba’nın güneyin­de bulunan Jamaika, büyüklük açı­sından Büyük Antil adaları arasında üçüncü sırada yer alır.

Jamaika Coğrafi Özellikleri

Jamaika üç doğal bölgeye ayrılan dağlık bir adadır. Daha yüksek olan doğu bölgesinde, doruk noktası 2.256 m’yi bulan Mavi Dağlar (Blue Mountains) uzanır.

Port Antonio

Port Antonio’dan bir görünüş

İç bölge, yüksekliği 500 m’yi geçme­yen bir yayladan oluşur. Batıda pek yüksek olmayan bir dizi alçak dağ sı­rası görülür. Nüfusun büyük çoğun­luğunun yaşadığı ve en önemli akar­suların geçtiği kıyı ovaları, özellikle güneyde yaygındır. Adada, başkent Kingston’un yıkıldığı 1907 depremi gibi sık sık depremler ve siklonlar olur. Jamaika alize rüzgârlarına uzak kaldığından, ülkede, yüksek dağlar dışında, sürekli sıcak bir iklim ege­mendir: Kingston’da ocak ayında sı­caklık 24,8 °C, temmuzda 27,6 “C’tır. Dağ ekseninin doğu-kuzeydoğu / batı-güneybatı yönünde uzanmasın­dan dolayı yağış rejiminde farklılık­lar gözlenir: Güney kıyılarında 800 mm; Mavi Dağlar’m kuzeydoğu ya­macında bazen 7.400 mm.

Jamaika Tarihi

Jamaika 1494’te Kristof Kolomb tara­fından keşfedildikten sonra bir İs­panyol sömürgesi haline getirildi; ar­dından adada yaşayan. Aravaklar hız­la yok edildi. 1658’de İngilizler adayı ele geçirerek, bir korsan üssüne dö­nüştürdüler. Jamaika’da nüfusun art­ması gerçek anlamda ancak XVIII. yy’da, Britanya adalarından çiftçile­rin gelmesi ve özellikle 40.000 zenci­nin getirilmesiyle başladı. Zenciler, 1831’deki büyük ayaklanma sonun­da sözde bir özgürlük elde ettiler. Ama beyazların boyunduruğundan kurtulmak için 1865’te yeniden ayak­landılar. 1866’da İngiltere’ye bağlı bir sömürge haline gelen ülke, toplu­mun huzura kavuştuğu bir döneme girdi; iki topluluk, vali himayesi al­tında birlikte yaşamaya başladı. Za­manla, yerel temsil sisteminin be­nimsendiği İngiliz tipi bir hükümetin kurulmasına gidildi (1884).

Kingston

Kingston’da bir pazar günü.

1944’te genel oyla bir Temsilciler Meclisi seçildi; 1959’da içte özerklik elde edildi; 1962’de de Jamaika res­men bağımsızlığını kazanarak Commonwealth üyesi oldu (İngiltere kra­liçesinin bir genel vali tarafından temsil edildiği ülkede halk bir avam kamarası seçer; senato üyeleriyse va­linin onayını alan başbakan tarafın­dan atanır). Kasım 1980’de ve Aralık 1983’te yapılan seçimlerde başba­kanlığa Edward Seaga getirildi. 1986 Temmuzundaki seçimlerde iş başına gelen Milliyetçi Halk Partisi önderi Michael Norman Manley, 1989 Şu­batındaki seçimlerden sonra da baş­bakanlığı sürdürdü; ama iktisadi du­rumun gün geçtikçe bozulmasını ön­leyemediğinden, 1992 Nisanında is­tifa etmek zorunda kaldı ve yerine Percival Patterson başbakanlığa atandı.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.