Jamaika Ekonomisi

İktisadi Faaliyetleri

Jamaika iktisadi ve mali bağımsızlı­ğını sağlamaya yetersiz olan başlıca üç tip geleneksel etkinliğe ağırlık vermiştir. Etkin nüfusun % 31’ini (1992) geçindiren tarımda en büyük pay şeker kamışınınken, besin ürün­lerine, gün geçtikçe daha çok yer ayrılması, şeker kamışı tarımına ayrılan alanların 1993’te toplam tarım top­raklarının %4’üne düşmesine yol aç­mıştır (1992’de şeker kamışı üretimi 2 milyon tona yaklaşmıştır); ama, iş­lenmeye elverişli topraklar ülke yü­zölçümünün ancak dörtte biri kadar­dır. Küçük tarım işletmeleri, temel besin maddeleri tarımına (mısır, manyoka, patates, vb.), bunun yanı sıra dış satıma yönelik ürünlerin (şe­ker kamışı, muz, kahve) üretimine ay­rılmıştır.

Kingston’da eski pazar yeri

Kingston’da eski pazar yerinden bir köşe.

Sanayi kesiminde başlıca ulusal gelir kaynağı boksittir. Jamaika boksit üre­timinde dünyada dördüncü sırada yer alır. Boksit yataklarını işleten A.B.D. ve Kanada şirketleri (Koyser, Reynolds, Alcan), alümin üretim fab­rikaları da kurmuşlardır. Böylece söz konusu kaynaklar bu yolla giderek daha çok miktarlarda yurtdışına gön­derilmeye başlanmıştır. Petrol rafi­nerileri, gübre fabrikaları, vb. kurul­ması ülkede sanayinin belirli bir öl­çüde gelişmesini sağlamıştır. Jamai­ka’nın bir başka döviz kaynağını da turizm sanayisi oluşturur. Sözgelimi 1976’da ülkeye gelen 396.000 turist büyük bir döviz girdisi sağlamıştır. 1977 ve 1978’deki belli bir durgunlu­ğa karşın, turizm 1979’dan sonra ye­niden canlanmaya başlamış ve 1992’de turizmden 740 milyon dolar gelir elde edilmiştir. Ama, bütün bunlara karşın, iktisat sistemi, ülke­de baş gösteren ağır sorunlardan hiç ­birinin çözümlenmesine olanak ver­memektedir. Gerçekten de bir yanda büyük toprak sahipleri ve yeni sanayi burjuvazisi, öte yanda da yoksul köy­lüler ve kentli işsiz yığınları (nüfu­sun % 25’ini oluşturur) arasındaki uçurum kapanamamaktadır. Ayrıca ülkenin iktisadi bağımlılığı hâlâ en büyük sorun olarak varlığını sürdür­mektedir. Bu yüzden de 1980 yılları­nın ortalarından başlayarak, iktisadi durum gün geçtikçe bozulmuş, işsiz­lik oram 1992’de % 20’yi bulmuş, en­flasyon oranı % 14’e yükselmiş, dev­letin dış borçları 4,5 milyara (1991) yaklaşmıştır.

jamaika boksit tesisleri

jamaika boksit tesisleri

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.