Karadeniz Bölgesi Doğal Güzellikleri Turizm Olanakları ve Ulaşımı

Karadeniz Bölgesi Ulaşımı

Karadeniz bölgesinin yüzey şekilleri, içeriye doğru olan karayolu bağlantı­sında güçlükler çıkarır ve ancak belli yerlerde geçitler verir. Bölgede kıyı sıradağlarını aşarak kıyıyı iç kesim­lere bağlayan dört önemli yol vardır: Trabzon’u Erzurum’a bağlayan kara­yolu; Samsun’u Sivas’a bağlayan ka­rayolu; İnebolu-Kastamonu-Çankırı karayolu; Zonguldak – Gerede- Ankara karayolu. Bu karayollarının dışında, kıyıyı iç kesimlere bağlayan ikinci derecede yollar da bulunur. Karadeniz kıyısı boyunca uzanan kı­yı karayolu Doğu Karadeniz bölü­münde düzgün olduğu halde, Batı Karadeniz kıyılarında her yerde düz­gün sayılmaz.

Bölge, demiryolu ulaşımından da ya­rarlanır. Türkiye demiryolları iki yer­de Karadeniz kıyısına iner; Zongul­dak ve Samsun. Karadeniz kıyısında liman adı verilen iskeleler varsa da bunlar, büyük gemilerin yanaşması­na ve fırtınalı havalarda barınmaları­na elverişli değildir. Bölgede modern liman tesisleri Trabzon, Samsun, Zonguldak, Hopa ve Ereğli’de bulun­maktadır. Trabzon ve Samsun çok geniş bir alanın liman hizmetlerini görür, Zonguldak ve Ereğli’yse kö­mür ve demir limanı görevini üstle­nirler. Rize, Giresun, Ordu, Sinop li­manlarıysa daha çok yerel önem ta­şırlar. Hava ulaşımından iki kent ya­rarlanır: Trabzon ve Samsun.

Karadeniz Bölgesi Doğal Güzellikleri ve Turizm Olanakları

Karadeniz bölgesi denize kadar inen bitki örtüsüyle son derece çekici gü­zellikleri bulunan bir bölgedir. Doğu Karadeniz’de, Rize’nin doğusundan başlayarak doğuya doğru uzanan ve sınırlarımız dışında da süren gür bir orman örtüsü vardır. Arada boşluk bırakmadan uzanan bu yeşil örtü, bölgenin en büyük doğal zenginliği­dir.

Bölgenin gölleri, büyüklükleri bakı­mından önemli olmasalar da orman içinde son derece güzel görünümleri vardır (Abant, Gölcük, Sünnet gölü, Yedigöller, vb.). Karadeniz bölgesinin doğal güzelliklerini değerlendir­mek için iki ulusal park kurulmuştur: Bolu ilindeki Yedigöller Ulusal Parkı; Kastamonu ilindeki İlgaz Dağı Ulu­sal Parkı. 1965’te hizmete girmiş olan Yedigöller Ulusal Parkı’nda zengin bir bitki örtüsü, irili ufaklı göller, ge­nellikle de kayın ağaçları vardır. 1976’da kurulmuş olan İlgaz Dağı Ulusal Parkı’nm içinden Çankırı- Kastamonu karayolu geçer; bitki ör­tüsü ve aynı zamanda yaban yaşamı kaynakları bakımından zengindir. Doğal güzelliği bulunan yerler gün­lük kullanım için düzenlenmiş ve or­man içi dinlenme yeri olarak halkın hizmetine sunulmuştur. Bunlar ara­smda Borabay gölü (Amasya), Söğüt- lüefkâr (Artvin), Gölcük (Bolu), Çam­lık kalesi (Giresun), Kadıdağı (Kasta­monu), Çamgöl (Samsun), Çambur- nu (Trabzon), Gürleyik (Zonguldak) orman içi dinlenme yerleri sayılabi­lir. Kıyı genelde fazla girintili çıkıntı­lı değildir. Çakraz, İnkum gibi doğal koylar gün geçtikçe önem kazanmak­tadır. Amasra ve Abana gibi yerleş­meler özellikle, îç Anadolu’dan çok gidilen yerler olmuştur. Karadeniz bölgesi, geçmişi çok eskilere inen kentleriyle kültürel açıdan da tu­rizmde önemlidir. Eski devirlerden kalma yapıtlar Bolu, Kastamonu, Samsun, Sinop, Trabzon, Çorum, Amasya, Tokat ve Amasra’daki mü­zelerde ilgiyle izlenmektedir. Maç­ka’daki (Trabzon) Sumela Manastırı, özellikle yabancılar tarafmdan ilgi görür.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.