Marmara Bölgesi Doğal Güzellikler Turizm Olanakları ve Ulaşımı

Ulaşım

Marmara bölgesi Türkiye’de ulaşım etkinliklerinin en gelişmiş olduğu bölgedir. Bunda kıtalar ve denizler arasındaki coğrafi konumu önemli rol oynar. İstanbul-Edirne karayolu Türkiye’yi karadan Avrupa’ya bağ­lar. İstanbul-Tekirdağ-Malkara- Keşan üstünden geçen bir başka karayolu da İpsala kapısıyla Avrupa’ya açılır.

Trakya’da İstanbul-Çanakkale ara­sındaki karayolu Çanakkale boğazını aşarak bölgeyi Ege bölgesine bağlar. Marmara bölgesinin Anadolu topraklarında İstanbul’dan başlayıp İz­mit körfezinin kuzey kıyıları boyun­ca süren karayolu, körfezi dolaşarak Bursa’ya ulaşır. Buradan batıya iler­leyerek, Balıkesir üstünden İzmir’e, Bandırma üstünden Çanakkale’ye ulaşır. İzmit’ten doğuya doğru uza­nan karayolu Adapazarı-Bolu üstün­den Ankara’ya giden işlek bir ulaşım yoludur. Bölge, demiryolu ulaşımın­dan da yararlanır. İstanbul-Edirne demiryolu Avrupa ülkeleri demiryo­lu ağına bağlanır. Haydarpaşa’dan başlayan öbür demiryolu hattı da bölgeyi bütün öteki bölgelere bağlar. Marmara bölgesi denizyolu ulaşımı için de elverişli bir konumdadır. İs­tanbul Türkiye’nin başlıca dışalım li­manıdır. Ayrıca yakın çevrelerin is­kelesi rolünü oynayan iskeleler var­dır: Tekirdağ; Gelibolu; Çanakkale; Yalova ve Mudanya. Havayolları ba­kımından Türkiye’nin en işlek ha­vaalanı İstanbul Yeşilköy’dedir (Ata­türk Havalimanı). Ayrıca Bursa ve Balıkesir’de de hava ulaşım olanağı vardır.

Doğal Güzellikler, Türizm Olanakları

Marmara bölgesi karalar ve denizler arasında iç içe geçmiş konumuyla tu­rizme son derece elverişlidir. Avrupa ve Asya arasında bir geçiş bölgesi ol­ması; önemli yolların kavşak noktası durumunda olan İstanbul kentinin varlığı, bölgenin turistik önemini ar­tırır. Doğal güzellikler son derece çe­kicidir. Marmara, Ege ve Karadeniz’e kıyısı olması ve iklimin ılıman olma­sı deniz turizminin gelişmesini des­tekler. Marmara bölgesinde illerden yalnızca Bilecik’in denize kıyısı yok­tur. Ayrıca, iki denize birden kıyısı olan iller vardır (Balıkesir ve Çanak­kale’nin Marmara ve Ege denizine, İstanbul, Kocaeli ve Tekirdağ’ın Mar­mara ve Karadeniz’e kıyısı vardır). Karadeniz kıyısında Kilyos, Şile, Riva, Ağva, vb, bölge halkının ve İstan­bul halkının kısa süreli tatillerde git­tikleri koylardır. Marmara denizi kı­yısında İstanbul boğazının batısında Kumburgaz, Silivri, Kumbağ, Şarköy bu kıyıların en çok gidilen yerleridir. İzmit körfezinin güney kıyılarında Yalova, Çınarcık, Gemlik körfezi ku­zeyinde Karacaali, Kapıdağ yarıma­dasında Erdek, deniz turizminde önemlidir. Marmara denizinde, de­niz turizmi için elverişli adalar var­dır: İstanbul adaları (Büyükada, Heybeliada, Burgaz adası, Sedef adası, Kınalıada) ve Marmara adaları (Avşa adası, Marmara adası) bu bakımdan ilgi görürler.

İznik, Sapanca, Manyas, Ulu bat göl­leri gibi büyük sayılabilecek göllerin yanında, Terkos, Büyükçekmece, Küçükçekmece gölleri ve Uludağ’ın buzul gölleri doğal güzellikleriyle il­gi çekerler. Bölgede doğal değerleri turizm açısından değerlendirmek ve korumak için 3 ulusal park kurulmuştur. Uludağ ulusal parkı, sahip olduğu morfolojik ve doğal özellikler ile yaban yaşamını korumak için 1961 yılında kurulmuştur. Parkta piknik, kamping, otel tesisleri gelişti­rilmiştir. Uludağ, Türkiye’nin en önemli kış sporları merkezi duru­mundadır. Balıkesir ilinin Bandırma ilçesi sınırları içinde Manyas gölü­nün kuzeydoğusunda da, 1959’dabir ulusal park kurulmuştur. Bu parkın kuruluş amacı barındırdığı kuş top­luluklarıdır: Kıtalar arasında göç eden göçmen kuşlar burada kuluçka­ya yattıklarından, parkın uluslarara­sı önemi vardır. Ayrıca Gelibolu yarımadası ulusal parkı (1973), sahip ol­duğu tarihsel özelliklerin yanı sıra, doğal ve arkeolojik özellikleri dolayı­sıyla ulusal park olarak düzenlen­miştir. Marmara bölgesinde ulusal parkların dışı, yakı n çevrenin dinlen­me gereksinmesini sağlamak ama­cıyla günübirlik tesislerle donatıl­mış, ormaniçi dinlenme yerleri ku­rulmuştur: Çamlık (Balıkesir), Güzelyalı (Çanakkale), Söğütlük (Edirne), Belgrad ormanı (İstanbul) bunlara örnek gösterilebilir.

Marmara bölgesi jeolojik yapısı bakınından sıcak su kaynakları açısın­dan da zengindir. Bu sıcak sular kap­lıca ve içmece olarak sağlık turizmi açısından değerlendirilir. En önemli kaplıcalar arasında Bursa’nın Çekir­ge, İnegöl’ün Oylat kaplıcası, İstan­bul’un Yalova kaplıcaları, Balıkesir’in Gönen kaplıcası, Çanakka­le’nin Kestanbol kaplıcaları sayılabi­lir. İçmeler arasında İstanbul’un Tuz­la içmeleri ünlüdür. Marmara bölgesi doğal güzellikleri­nin yanı sıra kültür özellikleriyle de ilgi çeker. Çok eski tarihlerde yerle­şilmiş olduğundan arkeoloji ve tarih kalıntıları son derece zengindir. İs­tanbul, İznik, Vize’de Bizans döne­minden kalma yapıtlar vardır. Edir­ne, Bursa, İstanbul Osmanlı dönemi yapıtlarıyla doludur. Bölgede İstan­bul, Bursa, Çanakkale, Edirne ve Te­kirdağ illerindeki müzelerde zengin tarihsel ve arkeolojik yapıtlar sergile­nir. Çanakkale’de Truva, Balıkesir’de Kyzikos antik kentleri uluslararası il­gi görür. Turizm çekiciliklerini artır­mak için bölgede ulusal ve yöresel festivaller de düzenlenir. Bunların arasında uluslararası İstanbul festi­vali, Edirne Kırkpmar şenlikleri, Ça­nakkale Truva festivali, Şarköy şarap festivali, Tekirdağ kiraz festivali, vb. sayılabilir.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.