Karşıt Madde Nedir?

Maddedeki taneciklere denk düşen karşıt taneciklere Karşıt Madde denir. Madde, nasıl negatif elektronlar, pro­tonlar ve nötronlardan oluşuyorsa, karşıt madde de pozitif’elektronlar, karşıt protonlar ve karşıt nötronlar­dan oluşur. Doğada karşılaşılan her taneciğe, denk düştüğü tanecikle, ay­nı kütlede, aynı ortalama yaşamda, ama bir işaretle donatılmış bütün ger­çek büyüklükler için karşıt bir işaret­le (elektrik yükü ya da spin) ayrılan bir karşıt tanecik denk düşmelidir. Buna göre, proton elektriksel olarak pozitif, karşıt protonsa negatiftir; nöt­ron ve karşıt nötronun yükleri olma­sa da, spinleri birbirine karşıttır. İşa­retli bir büyüklükle donanmamış foton gibi bir taneciğin karşıt taneciği tane­cikle özdeştir. Tanecik ve karşıt tane­cik karşüaştıklarmda birbirlerini yok ederler. Sözgelimi, bir elektron ile onun karşıt taneciği olan pozitonun karşılaşması, an bir elektromagnetik ışınım (kütlesi olmayan, ama enerji ta­şıyan ışm) üreterek maddenin ortadan kalkmasına neden olur. Bu maddenin yok olmasının tersine, bir tanecik karşıt tanecik çifti, kinetik enerjinin zararına, taneciklerin çar­pışması sırasında yaratılabilir. 1955’ten sonra, Berkeley’de (A.B.D.), karşıt protonlar ve karşıt nötronlar el­de edildi. Günümüzde bütün tanecik­lerin karşıt tanecikleri biliniyorsa da, söz konusu karşıt tanecikler yalnızca, laboratuvarda ve kozmik ışınlarda ya­pay olarak bulunmaktadırlar. Ayrıca, bu tanecikler boşlukta kararlı olsalar bile, Evrenimizin maddesi içindeki ya­şam süreleri son derece kısadır. Söz­gelimi, maddemizin temel bileşenle­rinden olan negatif elektronla karşı­laşan bir pozitonun kısa sürede yok ol­ması için her türlü olasılık var­dır.

Karşıt taneciklerin varlığı yadsınamasa bile, bazı fizikçiler bif karşıt mad­denin varlığına karşı çıkarken, bazı­ları da karşıt gökadalar, hatta bir kar­şıt evrenin varolduğunu düşünmekte­dirler. Bu durumda sözgelimi, bir kar­şıt tanecikler gökadası, nasıl olur da bir tanecikler evreninde varolabilir? İsveçli gökfizikçi Alfven, bu gökaday­la Evren arasında, tanecikleri geri iten yüksek enerjili bir ışınım kayna­ğının yer aldığı yansız bir alamn oluş­tuğunu göstermiştir. Dünya ve karşıt dünya böylelikle ayrılmışlardır. Bun­ların karşılaşmaları sonucu oluşacak düşsel bir felaket, çok yüksek enerjili sürekli bir odağa dönüşür. Kuvasar’ların enerji gücünü doğrulamak için de böyle bir süreçten yararlanılır. Ama, kuvasarlarm böyle bir gücü var mıdır? Evrenimizdeki nesnelerin olu­şumunda, tanecik ve karşıt tanecikle­rin eşit sayıda oluştuklarını ve belli bir yerde, beklenmedik bir biçimde bir Evren bölgesinin bir madde dün­yasına doğru evrim geçirdiğini, bir başka bölgenin de bir karşıt madde dünyasına doğru derlediğini kabul et­mek mi gerekir? Ya da tanecikler ve karşıt tanecikler temelde bakışımsız mıdırlar ?
Ne olursa olsun, kesin bir şey vardır: Profesör Prokoşkin yönetimindeki S.S.C.B’li bdim adamları topluluğu 1970’te karşıt-helyum 3’ü elde etme­yi başarmış ve böylece karşıt tanecik fiziğinde bir adım daha atılmıştır.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.