Din Kültürü

Genel din bilgisi amacıyla ve Ortaokul Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersine yardımcı olması gayesiyle hazırlanmış, sorular cevaplar, konular ve materyalleri içeren zengin kaynak.

Fütüvvet Nedir?

Fütüvvet Nedir? Fütüvvet, Arapça feta sözünden gelir ve genç, yiğit delikanlı, mert kişi demektir. Fütüvvet, fedakarlık, feragat, mertlik adamlık, insanlık, bir kimsenin insani düşüncelerle başkalarının hak ve menfaatini kendisininkinden önde tutması, toplumun ve fertlerin kurtuluşu ve mutluluğu için kendini feda etmesi ile eş anlamdadır. Müslüman toplum içinde önce örgütsüz bir görünüm arzeden fütüvvet, Abbasi Halifesi […]

Fıkıh Nedir?

Fıkıh Nedir? Fikh (anlayış inceliği, bilgi) İslam hukuku ilminin ismidir; fıkıh Romalıların jurisprudentia’sı gibi, ilahi hem de beşeri maslahatların ilmidir ve dini, siyasi ve medeni hayatın bütün hususatına en geniş nispette şamil olup, hem ibadetlerde (ibadat) hem de aile, miras emval ve ukud gibi içtimai hayat münasebetleri icabı olan bütün muamelatta (muamalat) yapılacak veya sakınılacak […]

Ehli Sünnet Nedir? Görüşleri Nelerdir?

Ehli Sünnet Nedir? Görüşleri Nelerdir? Hazreti Paygamber’in sünneti ile sahabelerin ve onları izleyenlerin yolunda olanlara verilen isim. Ehl-i Sünnet ve Cemaat. Abdülbaki Gölpınarlı ehli sünneti şöyle tarif ediyor: Ehli sünnet ve Cemaat, adından da anlaşıldığı gibi Hz. Peygamber’in sünnetine, sahabe ve tabiinin topluluğuna uymayı şiar edinen, sahabenin hepsini adı, yani tam adalet sahibi, adaletin ta […]

Hz Ebu Bekir Kimdir? Hayatı ve İslam’a Davetteki Rolü Nedir?

Hz Ebu Bekir Kimdir? Hayatı ve İslam’a Davetteki Rolü Nedir? Ebu Bekir Abdullah (571-634). Dört halifenin ilkidir. Ebu Bekir, Peygamber’den 3 yaş küçüktü. Mekke’de durumu oldukça iyi bir ticaret adamı hayatı sürüyordu. Vesikalandırılmamış bir bilgiye göre, daha Muhammed’e nübüvvet gelmeden önce Ebu Bekir onunla dost olmuştu. Peygamber’in en eski sahabelerindendir. Fakat onun İslam’ı kabul eden […]

Tasavvuf ve Nefsin Mertebeleri Nedir?

Tasavvuf ve Nefsin Mertebeleri Nedir? Tasavvuf, İslam’ın, bir yaşayış sistemi, bir dünya görüşü olarak insanların bütün varlığını vererek yaşanması olayıdır. Bu itibarla İslami terminolojide tasavvufla ahlak kelimeleri bir bakıma eş anlamdadır. Tasavvuf amaç olarak insanı kamile erdirmeyi ve yaradanına manen yaklaştırmayı öngörür. Tasavvufa göre, insan nefsinin mertebeleri vardır. En aşağı nefs nefs-i emmare, yani kötülükle […]

Mezhep Nedir?

Mezhep Nedir? Diğer büyük dinlerde olduğu gibi İslâm’da da, kuruluşunu takip eden asırlarda birtakım olumlu olumsuz görüş inanç  ayrılıkları ve hatta bazı sapmalar olmuştur. Kelam alimlerinin üzerinde önemle durdukları bir hadiste, Ümmetim benden sonra 73 fırkaya ayrılacaktır. Bunların biri müstesna, diğerleri cehennemliktir. Kurtulacak olanlar benim ve ashabımın yolunda gidenlerdir buyurulmaktadır. Gerçekten İslam dünyasında, birçok mezhepler […]

İslam Kültürüne Göre Millet Anlayışı Nedir?

İslam Kültürüne Göre Millet Anlayışı Nedir? İslâm kültürü çerçevesinde bu kavramın anlamı da Batıdakine uymaz. İslâm’da din ve millet aynı şeydir. Bu yüzdendir ki Müslümanlar din kardeşlerini toprağa verirken, Bismillah, alâ millet-i Resulullah (Allah’ın adıyla, peygamberin milleti üzerine) derler. Bize ve İslam dünyasına Batılı anlamda millet kavramının girişi 19. asrın ikinci yarısından sonradır.

Ümmet Nedir?

Ümmet Nedir? Batı’daki millet kavramından daha geniş olarak ümmet kavramı, lslami dünya görüşünde ve İslam’ın peygamberinin manevi şahsiyeti etrafında birleşmiş Müslüman toplumunun adıdır. Bu itibarla dil, renk, iklim, ırk ve sınır tanımayan evrensel bir kavramdır. Hatta İslami inanışa göre, bütün insanlık Hazret-i Peygamber’in ümmeti durumundadır. Müslüman olanlara Ümmet-i icabet (Çağrıya olumlu cevap vermiş olanlar); gayri […]

Şeriat Nedir?

Şeriat Nedir? İslam dinindeki uygulamaya dair hükümlerin tümüne, bir bütün ve sistem olarak Şeriattır. Şeriatın bu buyrukları, doğrudan doğruya dini alanda, ibadetle ilgili kurallarla, İslâm dünya görüşünün hukuka, ekonomiye, devlet idaresine, ticarete vesaireye ait dünyevi kaideleri olarak iki ana bölüme ayrılır. Bundan da anlaşılacağı üzere şeriat, aptesle, namazla, oruçla ilgili din hükümleri şeriatın bir parçası […]

Din Nedir? Kelime Anlamları Nelerdir?

Din Nedir? Kelime Anlamları Nelerdir? İnsanın Allah’la, yaratıcı ile, kutsal olanla ilişkisini belirleyen inanışların bütünü. Bu inanışların her birinin ibadetlerinin tümü. İman, inanış, manevi bağlılık, İslam dini, Hıristiyan dini, Musevi dini gibi. Din kavramı uygarlık boyunca oluştu. İlkel denilen halkların ya da eski uygarlıkların hiçbirinin dilinde, ne Yunanca nede Latince’de, bu gün din denilen şeyi anlatan […]

Sayfa 69 of 70« İlk...102030...6667686970