Labrador Neresidir? İklimi Ekonomisi ve Doğal Gelir Kaynakları

Kuzey Amerika’da yarımada. Kuzeyde Hudson boğazı, doğuda At­las Okyanusu, güneyde Quebec ili, ba­tıda Hudson körfeziyle çevrili olan Labrador (1 200 000 km2) Kanada’mn kuzeydoğu kıyısında yer alır. Yönetim açısından Quebec iline, doğu kesimi de (292 000 km2) Nevvfoundland iline bağlıdır.

Labrador, Nevvfoundland adasından, güneydoğuda Belle İsle boğazıyla ay­rılır, Uzun süre Quebec ile Nevvfound­land ili arasında anlaşmazlık konusu olan Quebec-Labrador sının, 1927’de, Londra Özel Konseyi’nin kararıyla Nevvfoundland lehine bir kararla belirlendi. Labrador’un batısı ve güne­yi Quebec’e bağlandı ve Quebec, böylece, doğuya doğru uzamış oldu. Bu kararın temel sonucuysa Churchill ır­mağı kaynaklarının, güçlü çağlayan­larının, uçsuz bucaksız ormanlarının ve zengin demir yataklarının Newfoundland’ e verilmesiydi.

Sert Bir İklim Ve Labrador Akıntısı

Labrador, Kanada kalkanının bir par­çası olan ve yükseltisi 300-1 000 m arasında değişen büyük bir yayladır. Engebeli yüzey genel düzey üstünde 500 m’ye kadar yükselen sırtlarıyla, ilginç bir kaya kütleleri, bataklıklar ve göller mozaiği oluşturur. Labrador’da uçsuz bucaksız demir, bakır, grafit, ümenit, mika, nikel, pirit ve çinko ya­takları bulunur. Kıyının, hemen deni­zin yambaşından başlayarak 1 000 m’yi aşan yüksek burunlarıyla sarp ve yabani görünüşü vardır. Ülkenin iç ke­simindeki vadilerse uçsuz bucaksız or­manlarla örtülüdür.

Labrador akıntısı, kıyı boyunca iler­leyen bir okyanus soğuk su akınüsıdır; Baffin körfezi kökenli akıntılarla Grönland’ın batısından gelen akıntıla­rın birleşmesiyle oluşur, Labrador ve Nevvfoundland kıyüarı boyunca güne­ye iner ve Avrupa Ue Amerika’yı bir birine bağlayan deniz yollarına doğ­ru buzlar taşır. Nevvfoundland kum setleri açıklarında, Labrador akıntı­sı Golfstrim akıntısına karışır: Sıcak ve soğuk su akmülarının birleştiği yer­de kalın bir sis tabakası oluşur. İngütere ile aynı enlemde olmasına karşın Labrador’un iklimi çok serttir. Sıcaklıklar -50° ile + 15°C arasında değişir. Yazlar kısa sürer, bölge eylül­den hazirana kadar karlarla kaplıdır. Kışın bütün kıyı kesimi buz tutar. Lab­rador toprağının özellikleri ve bitki ör­tüsü pek iyi bilinmemektedir. Kıyı böl­gelerinin büyük bölümü çorak ve ka­yalıktır, Nain kentinin kuzeyinde, tundra iç bölgelere doğru uzanır. Gü­neye doğru ve ırmaklar boyunca, ko­zalaklı ağaç ormanlarına raslanır. Labrador’da yaklaşık 30 000 kişi ya­şar. Nüfus, Eskimolar, Amerika Kızılderilileri, Avrupa ya da Amerika kö­kenli melezlerden oluşur.

1954’te madencilik etkinliklerinin art­ması, nüfusun hissedilir ölçüde art­masında önemli rol oynadı. Eskimolar ve beyazlar kıyı bölgelerine yerleştiler, göçebe yerlilerse, iç kesimlerde,göllerin çevresinde avcılık ve balıkçı­lık yaparak yaşarlar. En büyük yerleş­me merkezi Goose Bay hava üssüdür.

Ekonomisi Ve Doğal Gelir Kaynakları

Balıkçılık ve kürkçülük uzun süre Lab­rador halkının başlıca geçim kaynağı oldu. Yörede çok eski dönemlerden beri morina avcılığı yapılmaktadır ve bu etkinlik XVIII. yy’dan başlayarak beyaz sömürgecilerin ilgisini çekmiş­tir. Eskimolar ve tuzakçı yerliler kun­duz, susamımı, tüki ve vizon avlarlar. Hudson Körfezi İngiliz Şirketi (1670’te Kanada’nın sömürgeleştirilmesiyle yükümlü kılınmıştı), 1836’dan beri Melville gölünün ağzın­da kurulmuş bir merkezi elinde bulun­durmaktadır. Geleneksel etkinlikler, iç kesimin sistemli biçimde gelişmesi nedeniyle günümüzde artık etkisini yi­tirmiştir. Goose Bay’i çevreleyen böl­ge, ormanlarla kaplıdır. Günümüzde, Labrador’un büyük yeraltı gelir kay­naklarının bulunmasına karşın yalnız­ca demir yatakları (özellikle batı böl­gesinde ve Quebec sınırında olan böl­gelerde) işletilir. Bu bölgede 1954’te başlayan demir üretimi, günümüzde yılda 15 milyon demir filizine ulaş­mıştır. Madenlerin işletilmesi sonu­cunda iki kent doğmuştur: Birbirleri­ne 8 km uzaklıkta bulunan Labrador City ve Wabush-Gagnon. Labrador’un çok büyük hidroelektrik kaynakları da vardır: Churchill ırmağındaki çağla­yanlar (Churchill Falls).

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.