Latin Sözcüğünün Doğuşu ve Latinler Hakkında Bilgi

İtalya’da Eskiçağ’da Latium bölgesin­de oturan halklara verilen ad.

Latin sözcüğü Romalıların kendileri­ne bağladıkları ya da ortadan kaldır­dıkları halkları (Aequiler, Herniciler, Volsciler, Aurunclar) belirtmek için de kullandır. Roma’nm tek bir halk halinde bir araya getirdiği bu toplu­luklar, Romalı bilincinin oluşmasında büyük rol oynamışlardır.

İlk Latinler, Tiber ırmağının alçak va­disiyle Mons Albanus’un küçük volka­nik kütlesinin egemen olduğu bataklık ovadan oluşan oldukça sınırlı bir alanda oturuyorlardı. Bu topluluk, sa­vunması kolay dağlık bölgelere iyice yerleşmiş olan Etrüskler (kuzeyde), Sabinler ve Aequiler (doğuda), Herni­ciler (güneydoğuda) ve Volsciler (gü­neyde) gibi halklar tarafından dört bir yandan sarılmıştı.Bu son derece sınırlı olan alanda Latinler çok sayıda siteler kurdular; bunlar da ortak düşmanlara karşı kendilerini koruyabilmek için federal birlikler oluşturdular. En önemli bir­lik, Alba çevresinde, başlıcalan Lanuvium, Aricia, Pedum, Nomentum, Gabii, Tusculum, Velitrae, Tibur, Preneste ve Antium olan otuzdan fazla si­tenin bir araya geldiği Alba Birliği’ydi. Kurulan konfederasyonlar bir konsey tarafından yönetilirdi; başında da, siteler tarafından sırayla seçi­len askeri bir önder bulunurdu. Roma, kurulduktan sonra arası açıldığı için Alba’yı yıktı ve Latium’un de­netimini ele geçirmek istedi. Ama La­tin kentleri bir birlik oluşturarak, önce Roma’ya karşı direndiler (Regillum gölü savaşı, İ.Ö. 496’ya doğru), daha sonra Roma’yla bir saldırı ve savun­ma bağlaşması yaptılar. Roma ve ye­ni müttefikleri bu tarihten sonra kom­şuları Aequiler ve Volscilerle savaş­maya başladılar ve Volscileri 329’da yenilgiye uğratarak Latin birliğine kattılar.Bu fetih hareketlerinden sonra, Roma, başlıca siteler arasmdaki anlaşmaz­lıklar nedeniyle güçsüz düşen konfe­derasyona oranla giderek önem kaza­nıyordu. Ama konfederasyon, her iki halkın eşitliğini ve yüksek görevlerin bölüşülmesini isteyerek başkaldır­dı.Roma’nın bu istekleri geri çevirme­si üstüne 340’ta Latin savaşı patlak verdi. Konfederasyon 338’de yenilgiye uğratılarak dağıtıldı. Roma sena­tosu, yeniden oluşturulmaması için gerekli önlemleri aldı(toplantı yasa­ğı, başka kentten biriyle evlenme ya­sağı, vb.) ve sitede Roma kolonileri kurdu. Böylece, başlangıçta önemsiz bir konfedere site olan Roma, nüfusuyla Latium’da birliği sağladı.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.