Germen Halkı Lombardlar Hakkında Bilgi

VI. yy’ın sonunda İtalya’ya yerleşmiş Germen halkı.

Mit geleneğine göre Lombardlar, bü­yük bir olasılıkla İskandinav kökeni­ne bağlanırlar. Bununla birlikte, ken­dilerinden ancak I. yy’ın başında söz edilmeye başlanmıştır. Gerçekten de bu yüzyılda Lombardlar Aşağı Elbe bölgesine yerleştiler, daha sonra Aşa­ğı Avusturya yönünde güneye doğru göç ettiler. Bu göç hareketi, I. ve V. yy’lar arasında yavaş ve önemsiz bir biçimde gerçekleşti. VI. yy’da Pannonia’ya giderek yan göçebe bir yaşama genel valiliği) içinde kalmasını sağ­ladı. Ama Bizans, Lombardlarm Gü­ney İtalya’ya yerleşmelerini önleye­medi; bunun sonucunda da Spoleto ve Benevento dukalıkları kuruldu. Alboin’in 572’de öldürülmesiyle yerine ge­çen Cleph de iki yıl sonra ölünce ye­rine başkası geçmedi. Lombardlar du­kalar tarafmdan yönetilen otuz kadar silahlı çete oluşturdular. Temel dü­zenleme dukalıktı ve Lombardlar du­kalıklara kalabalık topluluklar halin­de yerleştiler;toprakları kolaylıkla ele geçirdiler ve Roma aristokrasisinilıyı bir araya toplayan krallar, 626’dan sonra başkenti Pavia olan Lombard Krallığı’nı sağlam temellere oturtmayı başardılar.

Buna karşılık Güney dukalıkları Spoleto ve Bene­vento özerkliklerini korudular. Önceleri çoktanrılı ve Ariusçu olan Lombardlar, bütün İtalya’yı denetim­leri altına almak istediklerinden VII. yy. ortalarına doğru Katolikliği benim­sediler ve Roma ile sürekli olarak an­laşmazlığa düştüler. Papalar özerklik­lerini kurtarmak için uzun süre Bi­zans’a dayandılar ama bu desteğin orbiçimi benimsediler. Bizans ile ilişki kurarak, Franklara, özellikle de İtal­ya Ostrogotlarına karşı askeri eylem­lere katılan imparatorluk ordusunda yer aldılar. Daha sonra kral Alboin halkını yarımadaya yöneltmeye karar vererek 568’de Friuli’ye girdi; Bizans direniş saflarının VII. yy. ortalarına kadar varlıklarını sürdürmelerine karşın Po ovası hızla işgal edildi. Üç yıl süren bir kuşatmadan sonra, Pa­via istilacıların eline geçti. Birkaç yıl sonra Bizans’ın tepkisi, imparatorluk otoritesinin Aşağı Po vadisinden Roma’ya kadar uzanan bir alan (Raven kendilerinden aşağı bir konuma düşürdüler.

Krallar Ve Dukalar

Bizans’a karşı yeniden savaşa giren Lombardlar, 584’te krallık düzenini yeniden kurdular. Başlıcaları Agilulf (590-616), Rothari (636-652), Cunipert (688-700) olan krallar dukalara otori­telerini kabul ettirmek için bütün VII. yy. boyunca zorlu bir mücadeleye gi­riştiler. Geniş toprakları olan ve gastaldlar gibi kendilerine bağlı yardımcılara dayanarak çok sayıda bağımtadan kalkmasıyla Karolenjlere yönel­diler. Frank Krallığı önce Lombardlarla ittifak kurma yolunu seçti, ama Kı­sa Pepin ittifaka son vererek Papalı­ğın tarafını tuttu. Böylece Lombard Krallığı’nın Karolenj İmparatorluğu’ na katılmasına neden oldu. 774’te Charlemagne, Pavia’yı ele geçirerek kral Didier’i tutsak aldı ve kendini Lombardların kralı ilan etti. Güney İtalya dukalıkları, daha sonraları Ka­rolenj egemenliğini kabul etmek zo­runda kalacak olan Lombard dukalık­larının ellerinde kaldı.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.