Lyndon Baines johnson Kimdir? (A.B.D’li Devlet Adamı)

A.B.D’li devlet adamı (johnson City, Texas, 1908-Austin, Texas, 1973).

Fen fakültesini bitirdikten sonra bir süre öğretmenlik yapan Lyndon Baines johnson, temsilci Richard Kleberg’in sekreteri oldu, 1935’te de Franklin Roosevelt tarafından Texas’taki Ulusal Gençlik Örgütü’nün başı­na getirildi. 1937’de Temsilciler Meclisi’ne, 1948’de Senato’ya seçildi, 1955’te demokrat çoğunluğun önderi oldu. Kennedy tarafından, hem bir Güneyli olduğu için, hem de yetenek­leriyle tanınmış bir parlamenter oldu­ğundan, başkan yardımcılığına aday gösterilen johnson Kasım 1960’ta A.B.D. başkan yardımcısı seçildi. 1963’te Kennedy’nin öldürülmesi üze­rine başkanlık görevini üstlendi. Kennedy’nin siyasetini sürdürmeye kararlı olarak Temmuz 1964’te, daha önce Kennedy tarafından hazırlanmış olan,ırk ayrımını yasaklayan Medeni Haklar Yasası’nı (Civil Rights Act) çı­kardı; bir yıl sonra da yeni bir yasay­la, zencilerin seçim listelerine yazıl­malarını kolaylaştırdı. Kongre’yi ya­kından tanıması, güçlüklerin üstesin­den gelmesini ve sonuca çabuk ulaş­masını sağladı. Bununla birlikte, me­deni haklarla ilgili yasa, pek büyük bir ilgi görmedi. Gerçekten de, söz konu­su yasa, ırk ayrımı yanlılarını öfkelen­dirdiği gibi, iktisadi ve toplumsal ayrıcalığın, siyasal hakların uygulanma­sını engellediği sürece, yasanın hü­kümlerinin geçersiz olacağını savu­nan zencilerin beklentilerine de tü­müyle yanıt veremedi. Bu nedenle, ku­zeydoğu ve batının büyük sanayi kent­lerinde zenci topluluklarının yaşadı­ğı mahallelerde 1964 ve 1965’te kan­lı ayaklanmalar baş gösterdi. “Kara Güç” (Black Power) yanlısı binlerce gösterici, kendilerine önerilen kaynaş­maya karşı olduklarını belirttiler. Bu­nunla birlikte, johnson, cumhuriyetçi rakibi Barry Goldwater’m tutucu, hat­ta, Cumhuriyetçi Parti içinde ciddi bir bölünmeye yol açacak kadar gerici olan programının etkileyici olmadığı, yatışmış bir ortamda, 1964 seçimleri­ni kazandı.johnson

22 Kasım 1963’te, Kennedy’nin Dallas’da (Texas) öldürülmesinden sonra, başkan yardımcısı Lyndon B. johnson, A.B.D’nin otuz altıncı başkanı olarak and içerken. Solunda jacqueline Kennedy görülüyor.

Johnson, Amerikalılara bir “Büyük Toplum” yaratacağına, gençler ara­sındaki işsizliği azaltacağına, kentler­deki kirlenmeyi önleyeceğine söz ver­di. 1965 yılının ortalarına kadar A.B.D’nin iktisadi alanda sürekli bü­yümesi, bu iddialı tasarılarının ger­çekleştirilmesine başlanma olanağı tanıdı. Ama, kısa bir süre sonra Viet­nam’a yapılan askeri müdahale, kay­nakların bu alana yöneltilerek toplum­sal programdan vazgeçilmesine ne­den oldu. Ayrıca, kazanmak için seçilen yöntem (Kuzey Vietnam’ın yoğun biçimde bombalanması) A.B.D. ve dünya kamuoyunun büyük bölümünce kınandığı gibi, düşmanın boyun eğme­sini de sağlayamadı. Bir çıkmazda ol­duğunu anlayan başkan Johnson, Ni­san 1968’de, kasımda yapılacak se­çimlere katılmayacağını açıkladı ve mayıs ayında, Paris’te Kuzey Vietnam Demokratik Cumhuriyeti’yle yapıla­cak görüşmelere katılmayı kabul etti: Anlaşmaya varabilmek amacıyla, Ku­zey Vietnam’ın bombalanmasına 1 Kasım 1968’de ara verilmesi kararlaştırıldıysa da, görüşmeler johnson’ın başkanlık döneminde kesin bir so­nuca ulaştırılamadı.

1968 seçimlerinden sonra yerini Nixon’a bırakarak, Texas’taki çiftliğine çekilen johnson, ölünceye kadar bu­rada anılarını kaleme aldı.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.