Mediciler Ailesi Hakkında Bilgi

Mediciler, İtalya’da ilk kez XV. yy’da adını du­yuran büyük aile.

Medici ailesi XV. yy’dan sonra Flo­ransa’nın iktisadi ve siyasal yaşamı­na egemen oldu. Giovanni di Bicci (1360-1429) ve özellikle Pater Patriae (yurdun babası) olarak anılan oğlu Cosimo de’Medici (1389-1464) son de­rece bilgili maliyecilerdi ve Medici Şirketi’ni Floransa’mn en önemli tica­ret ve bankacılık kuruluşu haline ge­tirdiler. Şubeli şirketler ilkesine güre örgütlenen şirketin merkezi Floransa’ da, şubeleriyse Brugge, Londra, Ro­ma gibi Avrupa’nın başlıca ticaret merkezlerinde bulunuyordu. Her şu­be, özerk bir şirketti ve sermayesinin büyük bölümü Medici ailesinindi. Bu şubeler her türlü ticaret (ham yün, ku­maş, vb.) ve bankacılık hizmetleri ya­parlardı.

Mediciler, sanayi kuruluşları (yünlü, ipekli kumaş fabrikaları) da kurdular. Son olarak 1462’de Cosimo, Tolfa şap ticareti tekelini elde etti. Yetkin ve sakınımlı bir kimse olan Cosimo, firma­sının başarısıyla Floransa’nm en zen­gin adamı oldu. Ama torunu Loren­zo il Magnifico’nun (Muhteşem Loren­zo de’Medici, 1449-1492) hesapsız yö­netimi ve işten anlamaması şirketin zayıflamasına ve çökmesine yol açtı: 1478’de Brugge ve Londra şubeleri, 1494’te de merkez kapandı. Medicilerin ataları ciompi (1378-1382 arası yönetimi ele geçiren Floransalı işçiler) başkaldırısının öncülerindendi. Halka ve bir kısım tüccar burjuva­ziye dayanan Cosimo, 1434’ten ölümü­ne kadar Floransa yönetiminde söz sahibi oldu. Özellikle dış siyasetle ilgilendi; böylece, Floransa rakibi Ve­nedik’le bağlantısını kesti ve Mediciler ilgilerini Sforzaların yükselişini kolaylaştırdıkları Milano’ya yönelttiler. Lorenzo de’Medici burada da mirası­nı koruyamadı: Pazzilerin entrikaları­na karşı koyabilmek için diktatörce bir güç kullanmaya kalkması genel bir hoşnuzsuzluk yarattı. Oğlu Şanssız Piero (1472-1503) bu siyasetin kurbanı oldu: 1494’te, Fransa’ya olan duygu­larını bahane ederek karşısına çıkan Savonarola’nm (1452-1498) kışkırtma­sıyla ayaklanan kentten kovuldu (İtal­ya savaşlarının başlangıcı). Medici adı Rönesans’la sıkı sıkıya bağlıdır. Hümanistlere çok iyi davra­nan Cosimo sanatları ve düşünce dün­yasını destekledi. Donatello’ya, Fra Angelico’ya yardımcı oldu, kitaplıklar kurdu. Eflatun düşüncesi onun saye­sinde yayıldı. Lorenzo de’ Medici hü­manist, yazar ve ozan olduğu halde gerçek anlamda edebiyatçıları bilgin­leri ve sanatçıları koruyan bir kişi ola­madı. Sanat yapıtları sipariş edenler daha çok dostlarıydı. Bunun üstüne Floransalı sanatçılar, kendilerine sa­nat koruyucuları ve müşteri aramak üzere kenti terk ettiler (sözgelimi, Le­onardo da Vinci önce Milano’ya, ardından da Fransa’ya gitti).

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.