Kenevir Hakkında Bilgi

Kenevir, Isırgangiller (Urticaceae) ailesinden bitki.

Kenevir (Cannabis cinsi), ısırgandan, açık bir ele benzeyen, yani oval olma­yan, tüylü (ama yakıcı tüylerle kaplı olmayan) yaprakları ve güçlü koku­suyla ayırt edilir.

Kenevir 1-2 m (bazen 3-5 m) yüksekli­ğinde, yıllık ve ikievcikli bir bitkidir; erkek ve dişi çiçekleri farklı bitkiler­de bulunur; erkek çiçekli bitkiler dişi çiçekli bitkilerden daha ince uzundur. Meyvesi kapçık meyve tipindedir ve kuşlar tarafmdan çok sevilir. Kenevir özellikle dokumacılıkta kullanılan bir bitkidir (liflerinden bez, halat yapılır), ayrıca yağ bitkisi olarak bilinir; öte yandan kenevir tohumu küspesi güb­re olarak kullanılır. Kenevir (Canna­bis sativa) doğal olarak Orta Asya’da ve Batı Asya’da yetişir. Dokumacılıkta kullanılan kenevirin üretimi Orta Asya’da başladı, daha sonra buradan bir yandan Çin, Mançurya ve Japonya’ya, öte yandan da Doğu ve Orta Avrupa’ya, daha sonra da Kuzey ve Batı Avrupa’ya yayıldı (o tarihlerde Akdeniz halkları hâlâ yal­nızca keten yetiştiriyorlardı). Kenevir bazı Doğu ülkelerinin halkları tarafm­dan uyuşturucu bitki olarak da kulla­nılır. Orta Asya’da ilkel topluluklar, bitkibilim açısından Cannabis sativa’ ya çok yakın olan hifatkenevirinin (Cannabis indica) yapraklarının ve çiçek durumlarının, yanarken sinir merkezlerini uyarıcı bir madde çıkar­dıklarını saptamışlardı; gerçekten de söz konusu madde bir çeşit sarhoşlu­ğa yol açar, duyarlılığı artırır, acıyı azaltır ve açlığı giderir. Hintliler ve Araplar, Güney Afganistan kökenli olan ve çok eski zamanlardan beri içi­len hintkenevirine meraklıdırlar; hint keneviri Güney Afganistan’dan Hin­distan’a, İran’a ve Arabistaü’a,daha sonra Doğu ve Orta Avrupa’ya oldu­ğu kadar Akdeniz ülkelerine de yayıl­mıştır.

Önemli zihinsel bozukluklara yol aç­ması nedeniyle hintkeneviri yetiştiril­mesi ve haşhaş ticareti yasalarla ke­sinlikle engellenmiştir; bununla birlik­te, bu ürün bazı ülkelerde yasadışı bir ticaret nesnesi olarak da varlığını sür­dürür. Dokumacılıkta kullanılan kene­vir, aynı tarlaya birçok yıl üst üste ekilerek yetiştirilir (kenevir tarlası). Kuraklıktan hoşlanmayan, nemli ik­limleri ve zengin toprakları seven bu bitkinin gelişmesi çok hızlıdır; ilkba­harda ekilir, yazın ürün alınır. Hek­tar başına verim çok değişkendir: Lif için 10-15 kental, tohumlar için 5-15 kentaldir. Dünyada ekimi yapılan ke­nevirden 300 000 t lif elde edilir; bu miktar Uzakdoğu, Avrupa ve S.S.C.B. arasında dağılmıştır. Dünyada kene­vir tohumu üretimi yaklaşık 40 000 t’dur; Avrupa’nın tohum üretimine katkısıysa 10 000 t dolaylarındadır.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.