Memelilerde Kuşlarda Sürüngenlerde ve Balıklarda Kuyruk

Birçok hayvanda bulunan, omurganın uzantısı olan ve gövdenin arka ucunda yer alan, biçim ve kullanımı değişik organ.
Hemen hemen bütün omurgalılarda bulunan bu tek sayıdaki organ, dıştan fark edilmediği zaman bile vardır, yalnız bu durumda, körelmiş ve çevresindeki bölümler tarafından gizlenmiştir.

Memelilerde

Memelilerde kuyruk, çıkıntıları güçlü olan bir dizi omurdan oluşmuştur; daha çok ve daha etküi hareketler yapabilir.
İnsanda ve insansı maymunlarda, kuyruk, kuyruksokumu kemiğiyle (sakrum) eklemlenmiş ve derinin altına gizlenmiş olan, üç ya da dört omurun kaynaşmasıyla ortaya çıkmış kuyruk kemiği adı verilen küçük bir kemikten oluşmuştur. Bununla birlikte, dölüt halinde (yani embriyo gelişmesi sırasında), insan ve büyük maymunların oldukça uzun bir kuyruğu vardır. İn-sanda, çok ender durumlarda kuyruk kemiğinin omurları, erişkinde 10 sm’lik bir kuyruk oluşturur. Böyle bir kuyrukta, kaslar, sinirler ve damarlar bulunabilir. Herhangi bir ırkta orta­ya çıkabilen bu anormalliğin kalıtım­sal olmadığı sanılır. Maymunların, et­çillerin, kemirgenlerin, vb’nin çoğun­da tersine, kuyruk uzun, bükülgen ve çok sayıda kaslarla sarılmıştır, kimi kez de Yeni Dünya’nm tutunucu kuy­ruklu maymunlarındaki gibi bir tutun­ma organı ve hatta saylarda olduğu gibi etkin bir dokunma organıdır. Ba­zen kuyruk öyle büyük ve serttir ki, üçüncü bir arka üye yerine geçer; bu sözgelimi kangurularda ve Sibirya sıçrayan tavşanlarında gözlemlenir. Kunduzdaysa büyük, pullu ve yassı­laşmıştır, yuvasını yapmada kullandı­ğı killi toprağı dövmesine yarar.

Kuşlarda

Kuşlarda kuyruk, hayvanı uçuş sıra­sında yönlendirmeye yarayan değişik sayıda tüylerin bağlandığı kuyruk çı­kıntısı adı verilen kaslı-bezsi bir yumrudan oluşur. Kuyruk yuvarlaklaşmış, kat kat olmuş, sivrilmiş ya da çatallanmış olabilir. Birçok türde yatay, horozda yukarı doğru kalkmış, sülün­de hafifçe eğilmiş, keklikte daha alçal­mıştır. Arkeopteriks gibi yeryüzünde ilk ortaya çıkmış olan kuşlarda, kuy­ruk çıkıntısının yerinde yirmi omur­dan oluşmuş gerçek bir kuyruk var­dır.

Sürüngenlerde Ve Balıklarda

Sürüngenlerde kuyruk, memelilerde olduğu gibi, kuyruk kemiği omurları­nın giderek küçülüp, uzaması sonucu oluşmuştur. Kaplumbağalarda kuyruk körelmiştir, bazı ikiyaşayışlılarm eriş­kinlerinde yoktur. Genel olarak hare­ket etmede yararlıdır; ama bukale­munda tutucu ve sarmaşıcıdır. Balıklarda kuyruk bölgesi, gövdenin ve omurganın bir uzantısıdır, birbiri­ne paralel ışınlardan oluşmuş bir yüz­geçle son bulur. Hareket işlevlerinden başka, çoğu kez kütlesi ve hareketlerinin sağladığı enerjiyle bir savunma organı olarak da görev yapar. Çoğu zaman, üstünde bulunan dikenler kor­kunç bir silah oluşturur.

Alt Yapılı Hayvanlarda

Gerçek anlamda kuyruk yalnızca yu­karda sözü edilen dört omurgalı gru­bunda vardır. Kuyruk olarak adlandı­rılan çeşitli organlar, eklembacaklı­larda, genel olarak ancak gövdenin sırt bölümünün bir uzantısıdır. Halka- lısolucanlarda anüsten öteye uzanan son halkalar ve birçok böceğin karın bölgesini smırlayan,aşırı derecede de­ğişik biçimlerde olabilen uzantılar da böyledir. Eklembacaklılar arasında kuyruğu en gelişmiş olanlar kabuklu­lardır. Bu hayvanlarda kuyruk, özel­likle yüzme organıdır. Kulağakaçan­larda kuyruk kerpeten biçimindedir, akrepte eklemlidir ve bir iğneyle do­nanmıştır. Su akreplerinde veRanatra larda kuyruk aynı zamanda bir so­lunum organı oluşturur. Çekirgelerde kılıç gibi yassılaşmış bir lama biçimin­dedir. Günlük sineklerde (Epheme- ra 1ar) iki ya da üç uzun kılla donan­mıştır. Stratiomys kurtçuklarında bir çeşit tepelikle son bulur. Agrion ün kurtçuklarında da kürk görevi yapan lamalarla donanmıştır. Yumuşakçalar ve knidliler dalların­dan olan hayvanlar kesinlikle kuyruk­tan yoksundurlar, bazen bu hayvan­larda gözlemlenen değişik uzantılar kuyruk olarak nitelenemez. Çünkü bu­nun öbür dallarda görülen kuyrukla hiçbir benzerliği yoktur.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.