Torba Yasası 2014 Getirdiği Yenilikler

09.09.2014 tarihinde kabul edilen torba yasasında neler var? Taşeronlara neler getiriyor? Madenciler için neler getirdi? Borçlular için ne kolaylıklar sağlıyor? Sorularına bu yazıda ele alacağız. 

Kanunun tam adı, İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’dır. Torba yasa diye bilinir. Torba yasa 20 milyonu ilgilendirmektedir. Esnaftan memura, madenciden işçiye herkes bu yasasyı bekliyordu. Yasanın kanunlaşma sürecini detaylandırmaya gerek görmüyor, doğrudan neler getirdiğine geçiyorum.

Torba Yasada Neler Var?

– Madenciler için; Yer altı işlerinde çalışan işçiler için kıdem şartı kalkıyor, Yer altında 1 gün çalışan bir işçi bile kıdem tazminatı alabilecek.

– Yeraltında çalışan madencilerin çalışma süreleri azalıyor. Günlük çalışma, 6 saati haftalık 36 saati aşamayacak. Yürülük tarihi 1.1.2015

-Madenciler, yeraltında çalışan işçilerin emeklilik yaşında da indirim geliyor. Daha önce 55 olan emeklilik yaşı 50’ye iniyor.

-Yeraltı madenciler için tüp bebek deneme sürtelerinde de değişikliğe gidilmiş, 2 olan deneme sayısı 3’e çıkarılmıştır.

 • Ceza, prim ve vergi yapılandırılması; kamu alacaklarında gecikme faizi, gecikme zammı, faiz enflasyon oranlarına göre yeniden hesaplanacak, faizleri silinecek. Tabi vergi ve cezaların silinmesi söz konusu değil, faizleri enflasyon oranında yapılandırılıp, taksitlendirilecek.
 • Soma maden kazasında ölen işçilerin, eşi ve çocuklarından birisi, yoksa kardeşlerinden birisine iş sağlanacak. Soma da ölenlerin SGK borçları silinecek, hak sahiplerine maaş bağlanacak.
 • Öğretmenlik kadroları da belli oldu. 31.12.2014 tarihine kadar 35000 öğretmen atanacak.
 • İl özel idareleri, TEDAŞ alacaklarıve belediyelerinin kalkınma ajanslarına olan borçları, sulama kooperatiflerinin ve sulama birliklerinin alacakları kapsam içine girdi.
 •  İdarelerce istihdam edilen personelin yeterli nitelik veya sayıda olmaması halinde personel çalıştırılmasına dayalı yardımcı işlere ilişkin hizmetler için ihaleye çıkılabilecek; Bu işleri belirlemede Bakanlar Kurulu yetkili olacak. 
 • Maden ocakları, kanalizasyon ve tünel yapımı gibi yeraltında yapılan işlerde çalışan sigortalıların, bu işlerde fiilen çalışmadıkları ücretli izin, yıllık izin, eğitim ve kurs, iş öncesi ve sonrası hazırlık süreleri ile resmi tatil günleri de fiili hizmet süresi zammı kapsamında olacak.
 • İşveren; çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi ile 10 ve daha fazla çalışanı bulunan ve çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde diğer sağlık personeli görevlendirecek. 
 • Linyit ve taşkömürünün çıkarıldığı maden iş yerlerinde çalışan işçilere ödenecek ücret, asgari ücretin iki katından az olmayacak. 
 • Türk vatandaşlığını kaybedenler yurt dışında çalıştıkları süreleri için borçlanabilecek. 
 • Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü bünyesinde çalıştırılmak ve 20 kişiyi geçmemek üzere sözleşmeli uzman personel istihdam edilebilecek. 
 • Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’na göre, kurulu bulunduğu işkolunda en az yüzde 1 üye şartı, Ekonomik ve Sosyal Konseye üye konfederasyonlara üye olmayan işçi sendikaları için yüzde 3 olarak uygulanacak. İşkolu barajı yüzde 1’e sabitlenecek. 
 • Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun’un kapsamına girenler, tüp bebek uygulanmasında verilecek destek için aranan, “Son 3 yıl içinde diğer tedavi yöntemlerinden sonuç alamama” ve “En az 5 yıldır genel sağlık sigortalısı olma” şartlarından muaf olacak. 
 • Bazı kamu alacaklarında faiz, cezai faiz, gecikme faizi, gecikme zammı Yİ-ÜFE oranları esas alınarak yeniden hesaplanacak. Ancak vergi cezalarının silinmesi söz konusu olmayacak; vergi asıllarının tamamı, cezaların tamamı yeniden yapılandırma kapsamında tahsil edilecek. 
 • Spor kulüpleri, SGK ile Maliye’ye olan borçlarını ikişer aylık dönemler halinde azami 42 eşit taksitte ödeyebilecek. 
 • Yasak yerlerde tütün mamulleri tüketenlere verilen idari para cezaları hariç olmak üzere, ilgilisine tebliğ edilmemiş olan 120 TL’nin altındaki idari para cezaları tahsil edilmeyecek. 
 • Mahkemelerin üst düzey kamu görevlileri hakkında verdiği atama, görevden alma, göreve son verme yer değiştirme, görev ve unvan değişikliğiyle ilgili iptal ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararların gereği iki yıl içinde yerine getirilecek; iki yıl sonunda da başka bir kadroya atanacak. 
 • Mahkeme kararlarının gereğini yerine getirmeyen kamu görevlisi hakkında ceza soruşturması ve kovuşturması yapılamayacak ancak disiplin hükümleri saklı olacak. 
 • Kanun, kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan kasa mevcudu ve ortaklardan alacaklar hakkında yeni hükümler getiriyor. 
 • Buna göre, kurumlar vergisi mükellefleri, bilançolarında görülen, ortaklarından alacaklı olduğu tutarlar ile ortaklara borçlu bulunduğu tutarlar arasındaki net alacak tutarlarını vergi dairelerine beyan ederek kayıtlarını düzeltebilecek. 
 • Beyan edilen tutar üzerinden yüzde 3 oranında vergi hesaplanacak. 2014 yılı Nisan ayı ve önceki aylara ilişkin ödenmemiş olan sigorta primi, emeklilik keseneği, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi için hesaplanacak tutarın ödenmesi halinde, bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilecek. 
 • Devir ve teslim işlemlerinin tamamlanmasının üzerinden 5 yıl geçmiş olan özelleştirmeler hakkında verilen yargı kararlarıyla ilgili olarak, bu kuruluşların geri alınması yönünde herhangi bir işlem tesis edilmeyecek. 
 • Radyo, televizyon, video ve birleşik cihazları imal edenler satıştan önce, ithal edenler ise serbest dolaşıma girişinde bandrol veya etiket almaya mecbur olacak. 
 • Bandrol ücretleri, ithalatta alınan gümrük vergilerinden ayrı olarak tahsil edilecek ve en geç takip eden ayın 15. gününe kadar TRT’ye intikal ettirilecek. 
 • Aile sağlığı merkezlerinde, çalışma saatleri dışında aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları ile Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşların personeline nöbet görevi verilebilecek. 
 • Kanunla, araç muayenesini zamanında yaptırmayanların cezaları ve gümrük vergisi borçları da yeniden yapılandırma kapsamına alınıyor. 
 • Ev hizmetinde 10 günden fazla çalışanlar sigortalı yapılacak. Çalıştırdığı kişinin sigorta bildirimini süresinde yapmayana asgari ücret tutarında ceza kesilecek. 
 • İnternet erişimin engellenmesi kararının gereğinde azami süre 24 saatten 4 saate iniyor. 
 • TÜRMOB üyelerinin borçlarının ödenmesi konusunda kolaylık getiriliyor. 
 • Bakanlar Kurulu kararıyla memleket kültürü için önemi haiz görülen eserler üzerindeki haklar, eser, sahibinin ölümünden sonra koruma süresinin bitiminden önce kamuya mal edilebilecek. 
 • İş yoğunluğu diğer mahkemelere göre fazla olan mahkemelerde çalışan memurlar ile sözleşmeli personele fazla çalışma ücreti ödenebilecek. 
 • Tüm illerde bucaklar kaldırılıyor. 
 • Kıymetli taşların borsada işlem görmeyenleri KDV istisnasının dışına çıkarılıyor. 
 • Yurt dışından gelen pırlanta gümüşten takılar ile pırlantalı altından takılar, ÖTV kapsamına alınıyor. 
 • İnternette trafik bilgisi Telekominikasyon İletişim Başkanlığı tarafından ilgili işletmecilerden temin edilerek, hakim tarafından karar verilmesi halinde ilgili mercilere verilecek. 
 • İstanbul’da Ataşehir ve Ümraniye ilçelerinin hudutları, 04 ve E-80 karayolu sınır olarak tayin edilerek yeniden belirleniyor.
Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.