Abdurrahman Abdi Paşa Kimdir?

Abdurrahman Abdi Paşa Kimdir? Osmanlı devlet adamı, tarihçi, şair (Anadoluhisarı, ?- Sakız 1692). Şiirde kullandığı Abdi mahlasıyla tanınır. 1648’de Sarayı hümayun’a girdi. Enderun’da terbiye gördü, önce Büyükoda’ya, sonra Seferli hanesine, daha sonra Hasoda’ya alındı. Mehmed IV’e sır katibi oldu, hükümdar tarafından devrinin vakalarını yazmakla vazifelendirildi. O zamana kadar bu vazifeyi yapanlara Şehnameci deniyordu. İlk Vakanüvis unvanı Abdı Paşaya verildi. Mehmed IV’ün çok önem verdiği, fikir danıştığı devlet adamlarından biriydi. Rikabdarlık, kubbealtı vezirliği, muhafızlık gibi önemli vazifelerde bulundu. Vakayı name’sinden başka, Merzifonlu Kara Mustafa Paşanın emriyle devlet teşrifat ve teşkilatına dair yazdığı Tevkii Abdurrahman Pasa Kanunnâmesi adiyle ünlü bir de kanunnamesi vardır.

Şeyh Attar’ın Pendnâme’sini, Kaab bin Zübeyr’in Kaside-i Lâmiye’sini, örfi Divanındaki bazı kasideleri dilimize çevirdi ve yorumladı. Divanı yoktur, fakat Nabi tarzında gazeller yazmıştır.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.