Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi ile ilgili bir araştırma yaparak

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi ile ilgili bir araştırma yaparak sistemin amaçları ve işleyişi hakkında bilgi edininiz.

2000 yılında da son kez genel sayım yapılmıştır. 2007 yılından itibaren de Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine (ADNKS) geçilmiştir. Artık nüfusumuzun özellikleri Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası uygulamasıyla elektronik olarak tespit edilmektedir.

Aşağıya ADNKS yönergesinin birinci bölümünü ekliyoruz. Yönerge biraz uzun yukarıdaki bilgi ve aşağıdaki amaç kısmı size yeterli olacaktır.

ADRES KAYIT SİSTEMİ UYGULAMA YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı; Ulusal adres veri tabanındaki değişikliklerin güncellenmesine, yurt içinde ve yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarıyla, Türkiye’de herhangi bir amaçla en az altı ay süreli yabancılara mahsus ikamet tezkeresi alan yabancıların yerleşim yeri adresinin ve diğer adres bilgilerinin aile kütüklerine kayıt edilmesine, güncellenmesine, geçici adres kütüğü oluşturulmasına ilişkin esaslar ile bu hizmetlerin yürütülmesiyle ilgili yöntemleri saptayarak uygulamada birlik sağlamaktır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönerge, adres bileşenlerinin, yerleşim yeri adresinin ve diğer adres bilgilerinin güncel olarak tutulmasına, bu bilgilerin kullanılmasına, geçici adres kütüğü oluşturulmasına, adres işlemlerinde kullanılacak formların şekli ile kapsamının belirlenmesine, formlardaki bilgilerin tesciline, arşivlenmesine ve imhasına ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönerge, 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu, 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 15/12/2006 tarihli ve 26377 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Adres Kayıt Sistemi Yönetmeliği, 08/12/2006 tarihli ve 26370 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kimlik Paylaşımı Sistemi Yönetmeliği, 20/10/2006 tarihli ve 26325 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Türkiye’de Oturan Yabancıların Nüfus Kayıtlarının tutulması Hakkında Yönetmelik ve 31/07/2006 tarihli ve 26245 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönergede geçen;

 1. a) Adres beyan formu: Yerleşim yeri adresi ve diğer adreslerin bildiriminde kullanılan,

şekli ve kapsamı Bakanlıkça belirlenmiş olan form (A) ve form (B) yi,

 1. b) Adres beyan formları dosyası: Adresle ilgili belgelerin elektronik ortama aktarılıncaya kadar ya da İçişleri Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı Arşiv Hizmetleri Yönetmeliğinde belirtilen sürenin bitimine kadar saklandığı dosyayı,
 2. c) Adres bileşenleri: Numaralama işlemlerinde kullanılan unsurlardan; posta kodları, il, ilçe, köy ve mezra isimleri, mahalle, meydan, bulvar, cadde, sokak isimleri ile sabit tanıtım numarası ve bina numarası gibi adres verileri ile tanımlanan coğrafî konum, kişisel ve kurumsal adres bilgisine ulaşmak için gerekli olan bilgileri,

ç) Aile: Evlilik ile birbirlerine bağlanan eşler ile bunlara soy bağı ile bağlanan kişilerden oluşan topluluğu,

 1. d) Bakanlık: İçişleri Bakanlığını,
 2. e) Belde: İl ve ilçe merkezi dışında kalan belediye teşkilatı bulunan yerleşim yerini,
 3. f) Bulvar: Yerleşim yeri içindeki geniş, trafikte gidiş geliş yönleri ayrılmış caddeyi,
 4. g) Cadde: Yerleşim yeri içindeki geniş ve uzunca sokağı,

ğ) Diğer adres: Kişinin yerleşim yeri adresi dışında bildirimde bulunduğu adresi,

 1. h) Geçici adres: Yerleşim yeri ve diğer adrese ilişkin beyan edilen adresin Ulusal adres veri tabanında yer almaması veya beyan edilen adreste başka bir kişinin bulunması halinde yerleşim yeri ve diğer adresin tespitine kadar geçici olarak kabul edilen adresi,

ı) Geçici Adres Kütüğü: Beyan edilen yerleşim yeri ve diğer adres bileşenlerinin Ulusal adres veri tabanındaki adres bileşenleriyle eşleşmemesi halinde, kayıtların eşleştirilmesine kadar geçen sürede yerleşim yeri ve diğer adres bilgilerinin elektronik ortamda tutulduğu kütüğü,

 1. i) Genel Müdürlük: Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünü,
 2. j) İşlemi gerçekleştirilemeyen adres beyan formları dosyası: Düzenlenmesi ve bildirilmesi usulüne uygun olmayan adres beyan formları ile mükerrer adres bildirimlerinde işleme alınmayan bildirimlerin tutulduğu dosyayı,
 3. k) Kanun: 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununu,
 4. l) Kimlik Paylaşımı Sistemi: Genel Müdürlükçe merkezî veri tabanından ayrı olarak elektronik ortamda tutulan ve alıcı kurumların istifadesine sunulan, sınırlandırılmış bilgiler ihtiva eden aile kütüğü kayıtlarının ve Ulusal adres veri tabanındaki adres bileşenlerinin paylaşılmasına imkan sağlayan sistemi,
 5. m) Kurum: Genel Müdürlük dışındaki diğer kurum ve kuruluşlarını,
 6. n) Küme evler: Bir sokağa bağlanması mümkün olmayan, dağınık birden fazla binanın oluşturduğu yerleşim alanını,
 7. o) Mahalle: Belediye sınırları içinde, ihtiyaç ve öncelikleri benzer özellikler gösteren ve sakinleri arasında komşuluk ilişkisi bulunan idari birimi,

ö) MERNİS: Merkezî veri tabanı ve Kimlik Paylaşımı Sistemini de kapsayan Merkezi Nüfus İdaresi Sistemini,

 1. p) Mevki: Halk tarafından isimlendirilen yerleşim yerleri dışında kalan alanları,
 2. r) Meydan: Yerleşim yerlerinde caddelerin veya büyük yolların, bulvarların birleştiği geniş alanları,
 3. s) Mezra: İdari olarak bir köye bağlı kırsal alanda olan ve birkaç evden oluşan İçişleri Bakanlığınca tescil edilmiş yerleşim alanını,

ş) Numaralama: Mahalle, meydan, bulvar, cadde, sokak ve bina gibi adres bileşenlerine isim veya numara verilmesi işlemini,

 1. t) Nüfus müdürlüğü: İlçe nüfus müdürlüğünü,
 2. Posta: Kargo veya taahhütlü mektubu,

ü) Sabit tanıtım numarası: Mahalle, meydan, bulvar, cadde, sokak ve küme evlere karşılık gelecek şekilde, standart sayısal eş değer olarak verilen numaraları,

 1. v) Site: Genellikle bir merkezden yönetilen binalar grubunu,
 2. y) Sokak: Bir veya iki tarafına binaların sıralandığı, yayaların ve/veya araçların geçmesi için ayrılan, başı ve sonu belirli yolu,
 3. z) Ulusal adres veri tabanı: Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde adres bileşenleri ile tanımlanmış tüm adreslerin tutulduğu merkezî veri tabanını,
 4. aa) Yabancı: Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatandaşlık bağı bulunmayan ve en az altı ay süreli yabancılara mahsus ikamet tezkeresi ile Türkiye’de yaşayan kişiyi,
 5. bb) Yerleşim yeri adresi: Sürekli kalma niyetiyle oturulan yeri,
 6. cc) Yerleşim yeri ve diğer adres belgesi: Kişinin yerleşim yerini ve diğer adresini/adreslerini gösteren belgeyi,

çç) Yerleşim yeri adres değişikliği bildirim listesi (Form C): Müstakil konut sahipleri, apartman ve site yöneticileri ile lojman idareleri sorumlularınca ilgili muhtarlıklara gönderilen adres değişikliklerini  içeren listeyi,

 1. dd) Yerleşim yeri adres değişikliği bildirim listesi (Form D): Nüfus müdürlüklerince ilgili muhtarlıklara gönderilen adres değişikliklerini içeren listeyi,

ifade eder.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.