Erozyonla mücadelede kullanılan diğer yöntemler (poster sunusu)

Erozyonla mücadelede kullanılan diğer yöntemleri İnternet, ansiklopedi vb. kaynaklardan araştırınız. Araştırma sonuçlarınızı görsel malzemelerle destekleyerek bir poster sunusu hazırlayıp sınıf arkadaşlarınızla paylaşınız.

Erozyon su ve rüzgar etkisi ile gerçekleştiği için bu etkeni kontrol altına alarak, bu büyük toprak taşınma sorunu ile mücadele edilebilir. Toprağımızda rüzgarın esmesini veya suyun akmasını engelleyemeyeceğimize göre toprağımızda bu etkileri en aza indiren önlemler almalıyız.

Kamu oteriteleri tarafından alınacak İdari Tedbirler:

Erozyona maruz bulunan bir sahadaki aşırı otlatmaya mani olunması , arazi sınıflamasına göre arazi kullanımının temini, sorunun çözümü için halkın katılımını sağlayacak usullerin tespiti ve uygulamaya konmasıdır. 

Alınması Gereken Kültürel Tedbirler:

Kültürel tedbirler, bitki örtüsü tesis etmek veya mevcut bitki örtüsünü geliştirmek suretiyle erozyonu durdurmayı hedefleyen uygulamalardır. Havzada yapılan ağaçlandırma, örtü geliştirme, otlandırma, mera ıslahı çalışmaları kültürel tedbirler kapsamındadır.

Alınması Gereken Mekanik Tedbirler (Mühendislik Tedbirleri):

Mekanik tedbirler, yamaçlarda uygulanan tedbirler ile oyuntu erozyonuna karşı uygulanan tedbirler olarak ikiye ayrılır.

1. Yüzey erozyonu önleme teknikleri:

Çevirme hendekleri, Teraslama, çizgi ot ekimi, örme çit tesisi, çalı demetli teras, taş kordon, malçlama vb.

2. Oyuntu erozyonu önleme teknikleri:

Çevirme hendekleri, tahliye kanalları, kuru duvar eşikler, örme canlı eşik, çalı demetli canlı eşik, kafes tel eşik, miks eşikler ve harçlı ıslah sekileri olarak özetlenebilir.

erozyon kontrol çalışması

Erozyona Karşı Ağaçlandırma Yöntemi

Uygun olan alanlarda ağaçlandırma yoluyla erozyonla mücadele yapılır. Bu kapsamda bozuk
orman alanlarında, orman içi ve dışındaki boşluklarda, şehirlerin etrafında, yol kenarı, tarla kenarı,
gölet, göl ve baraj havzalarında ağaçlandırma çalışmaları yapılır.

yol kenarı ağaçlandırması

Erozyona Karşı Bozuk Orman Alanlarının Islahı

Tarla açma, yakacak temini ve otlatmalar sebebi ile ormanlar tahrip edilmiştir. Bunun neticesinde
ormanlarımızın vasfı ve kalitesi bozulmuş, kapalılığı %40’ın altına düşmüş ve bozuk orman alanları oluşmuş ve bu alanlarda erozyon hızlanmıştır.

Bozuk orman alanlarında ıslah yapılmalıdır. Bozuk vasıflı orman alanlarında orman ekosistemine zarar vermeden mevcut türler korunur, boşluklar uygun türlerle tamamlanır, gerekli erozyon tedbirleri de alınarak orman sahası ıslah edilir.

bozuk orman alanlarının ıslahı

Erozyona Karşı Mera Islahı

Mera alanlarında yapılacak erozyon kontrol ve ıslah çalışmaları erozyona maruz havzalarda aktif erozyonun kontrol altına alınır. Bu tedbirler; bitki örtüsü oluşturma ve güçlendirme, yüzeysel akışın engellenmesi ve yağış sularının toprakta daha çok tutulması gayesiyle toprak yüzeyinde belirli şekil ve sıklıkta çukur açmak, karık açma, yırtma (havalandırma), teraslama, su yayma, taş toplama, kuru eşik ve bent yapımı, örme çitler ve çalı setler, yatak ıslahı ve rüzgar perdeleridir.

Teraslamalarda gaye, düşen yağmur damlalarının ya olduğu yerde tutulması ya da kısa bir akımdan sonra tutulmasıdır. Teras aralıkları arazinin eğimi azaldığı ölçüde artar ve dik eğimli yamaçlarda sıklaşır.

Erozyona Karşı Tarım Alanlarında Yapılacak Çalışmalar

Tarım alanlarında erozyonla mücadelede uygulanan metotlar:

1. Ekim nöbeti, örtü bitkileri, şeritvari ekim, çoklu ürün yetiştirme, sık ekim, malçlama, yeni bitki örtüsü oluşturma.

2. Toprak yönetimi: Gübreleme (ahır gübresi, yeşil gübreler), sürüm uygulamaları (geleneksel, şerit, malçlı, minimum toprak işleme, işlemesiz tarım).

3. Fiziksel veya mekanik yöntemler: Eş yükselti eğrilerine paralel tarım, kontur setler, teraslar, otlu suyolları, ıslah sekileri uygulamalarından oluşmaktadır.

tarım alanlarında yapılan rüzgar perdeleri

Erozyon mücadelesi için araştırma ve geliştirme ve halka yönelik eğitim çalışmalarının yapılması. Aşağıdaki harita erozyon ile mücadele için için araştırma geliştirme çalışması kapsamanında Türkiye’nin havzaları ve toprak kayıpları çıkarılmıştır.

Türkiye Nehir Haritaları havzası

Yukarıdaki anlatılanlara ek olarak konuyu özetleyecek ve maddeleyecek olursak,

 • Var olan ormanlık alanlar korunmalı ve yeni ağaçlandırmalar yapılmalıdır.
 • Ağaçlandırma yapılamayan arazilerde otsu bitkilerle yeşillendirilme çalışması yapılmalıdır.
 • İnsanların orman içlerinde yerleşim yeri kurma isteğine engel olunmalıdır.
 • Tarla açma veya arsa açma amacıyla ormanlık alanlar tahrip edilmemelidir.
 • Tarım arazilerinin fazla sulanmasından kaçınılmalıdır.
 • Otlak ve tarımsal arazilerde kuruyan ot örtüsü yakılmamalıdır.
 • Sığır, koyun ve keçi gibi hayvanların yoğun olduğu bölgelerde ahır hayvancılığı yaygınlaştırılmalıdır.
 • Keçi gibi hayvanların ormanlık arazilere sokulmadan çitle çevrili meralarda otlatılmalıdır.
 • Eğimli araziler taraçalandırılmalıdır (bir nevi sürme işlemi).
 • Eğimli araziler dikey olarak değil paralel olarak sürülüp işlenmelidir.
 • Rüzgarın etkili olduğu arazilerdeki toprağı korumak için rüzgarın hızını kesecek paneller yapılmalıdır.
 • Nadas alanları azaltılmalı ve nöbetleşe ekim yaygınlaştırılmalıdır.
 • Akarsu yatakları temizlenerek suyun geniş alandan akması önlenmelidir.
 • Ve en önemlisi erozyonla mücadele ile ilgili olarak halk eğitilmelidir.

Kaynak: http://www.ogm.gov.tr/ekutuphane/Yayinlar/Erozyonla%20M%C3%BCcadele%20Eylem%20Plan%C4%B1.pdf özetlenmiştir.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Comments

  1. Erdem beğendiğine memnun oldum. Umarım sana ufak ta olsa bir faydası dokunmuştur. Facebook sayfamızı da beğenerek her zaman güncellemelerimizden haberdar olabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.