Fatih Sultan Mehmet’in Tahta Çılışı

Yedinci Osmanlı padişahı (Edirne, 1432-Gebze, 1481).

Tahta Çıkışı

Osmanlı padişahı Murat II’nin en bü­yük oğlu olan Mehmet II (Mehmed bi­çiminde de yazdır) zamanının ünlü eğitimcileri olan Molla Gürani ve Mol­la Hüsrev’den ders alarak eğitim gör­dükten sonra siyaset ve yönetim bil­gisini artırması için şehzade sancağı olan Manisa’ya gönderildi.

Osmanlı Devleti’nin iç ve dış sorunlarını çözümledikten sonra Murat II, yo­rulduğunu belirterek, tahtını Manisa’ da iyi bir yönetici olacağını kanıtlayan Mehmet II’ye bırakacağını açıkladı ve 1444’te Mehmet II lehine tahttan çe­kildi.

Böylece o sırada Edirne’de babasının yerine kaymakamlık görevini sürdü­ren Mehmet, Osmanlı tahtma çıktı. Bununla birlikte, Murat II’nin tahtı 12 yaşındaki Mehmet’e bırakması, dev­leti kısmen zor ve bunalımlı sorunlar­la karşı karşıya getirdi. Çandarlı Ha­lil Paşa ile öbür vezirlerden Şehabettin, Zağanos ve İbrahim Paşaların kendi aralarında sürtüşmeleri içte de­rin yaralar açtı; ayrıca bu taht deği­şikliğini fırsat bilen Avrupa’nın yeni­den Haçlı ordusu kurma girişiminde bulunması dışta da tehlikenin belirdi­ğini göstermekteydi. Nitekim, Macar kralı, Segedin Anlaşması’nın koşulla­rına uymayarak hazırlanan Haçlı or­dusunun başına getirildi (4 Ağustos 1444). Mehmet II, ilerleyen Haçlılara karşı almacak önlemleri Divan’da ko­nuşurken, özellikle veziriazam Çandarlı Halil Paşa’ıun isteğine uyup, babası Murat II’ye “Hünkâr iseniz siz payitahta gelesiz ve ordunun başına geçesiz; yok eğer biz hünkâr isek em­rediyorum, acele fermanım yerine ge­le” biçiminde bir ferman gönderdi. Bunun üzerine Edirne’ye gelen Murat II, kurulacak ordunun başına Meh­met’i geçirmek istediyse de, Çandarlı buna karşı çıkarak başkomutanlı­ğı ele almaşım rica etti. Böylece Meh­met II, resmen padişahlığım korumuş oluyordu. Kısacası Mehmet II’nin pa­dişahlığı kimi kaynaklarda değinildi­ği gibi bitmemiştir. İstanbul’da hazır­lanan ordunun başma geçen Murat II, Haçlıları Varna’da yenmeyi başardık­tan sonra (10-11 Kasım 1444) Edirne’ de çok kısa bir süre kalmış, sonra oğ­lunun durumunu sarsmamak için Ma­nisa’ya dönmüştür. Ancak Varna za­ferine karşın Haçlı zorlamasının kö­kü kazınamamıştı. Bu arada Haçlı do­nanması Karadeniz’de yeni savaş hazırlıkları yaparken, Bizans da elinde rehin tuttuğu şehzade Orhan Çelebi’ yi Rumeli’ye geçirmeyi planlıyordu. Aynı yıl, klasik tarihlerde Buçuktepe olayı olarak yer alan bir ayaklanma başgösterdi. Edirne’deki Yeniçerilerin ulufe sorununu ortaya atarak başlattıkları ayaklanmanın zorla bastırılma­sına karşın, Çandarlı Halil Paşa dev­letin güvenliği için Murat II’ye mektup yazarak, onu gizlice tahta çağır­dı. Belgelere göre, bu gizli mektubu alan Murat II, 5 Mayıs 1446’da gizli­ce yola çıkarak Bursa’ya geldi. Bu arada iyi bir siyasetçi olduğuna kuş­ku olmayan Çandarlı, Murat II’yi tah­ta yeniden geçmesi için ikna etti. Mu­rat II oğlunun haberi olmadan Edir­ne’ye gelince oldubittiyle karşılaşan Mehmet, tahtı babasına bırakmak zo­runda kaldı. İkinci Kosova savaşında ve 1450 Haziranında yapılan Arna­vutluk seferinde de, Murat II’nin yanından ayrılmayan Mehmet, aynı yıl Dulkadıroğlu Süleyman Şah’m kızı Sitti Hatun’la evlendirildi. 3 Şubat 1451’de aniden rahatsızlanarak ölen babasının yerine geçmek üzere Çandarlı’nın çağrısıyla Manisa’dan Edirne’ye geldi.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.