Gülşeniye Tarikatı Nedir? İbrahim Gülşeni Kimdir?

Gülşeniye Tarikatı Nedir? İbrahim Gülşeni Kimdir? Halvetiye tarikatının kollarındandır. İbrahim Gülşeni tarafından ku­ruldu. 1422’de Diyarbakır’da doğan İbrahim Gülşeni, önce kendi çevresinde tahsil ile meşgul oldu, daha sonra da bilgisini artırmak için Tebriz’e git­ti. Orada yöneticilerin dikkatini çek­ti. Tahsil ve terbiyesini ilerletti. Islami ilimleri iyice öğrendi. O yıllarda Halvetiliğin ikinci piri Seyyid Yahya Şirvani’nin halifesi Ömer Ruşeni’nin ünü tüm Azarbeycan’ı tutmuştu. Sul­tan Uzun Hasan’ın kardeşi ldris, bağ­lı olduğu şeyhi Ruşeni’yi Tebriz’e da­vet için İbrahim Gülşeni’yi gönderdi. İbrahim, Ruşeni ile daha ilk karşılaş­masında şeyhin tesiri altında kaldı ve ona bağlandı. Kısa süre sonra da Ruşeni’den hilafet aldı. O sıralarda Erdebil hanedanına mensup Şiilerin pro­pagandaları İbrahim Gülşeni’yi rahat­sız ediyordu. Gülşeni’nin Sünniler üzerindeki etkisini kırmak isteyen Şah İsmail onu hapsettirdi. Öldürülmek üzere iken oğlu Ahmet Hayali ile bir­likte ülkeden kaçarak Diyarbakır’a geldi, kısa süre sonra da Mısır’a gi­dip yerleşti.

İbrahim Gülşeni Mısır’da, yöne­ticilerin de büyük sevgi ve saygısını kazandı. Yavuz Selim’in Mısır sefe­rinden sonra pek çok Yeniçeri Gülşeni’ye intisap etti. Saray ve halk üze­rindeki etkisini kıskanan Mısır Valisi İbrahim Paşa, Şeyhi İstanbul’a gön­derdi. Fakat Gülşeni’nin bilgisinin ve manevi kişiliğinin farkına varan İs­tanbul din bilginleri ve bilim adamları, başta Kemalpaşazade olmak üze­re Nişancı Celalzade Mustafa Bey ve Fenari Muhyiddin Efendiler, Gülşe­ni’nin çevresinde yer alınca düşman­ları herhangi bir hareket yapamadılar.

Kanuni Sultan Süleyman’ın da saygı ve sevgisini kazanan İbrahim Gülşeni İstanbul’da çok ünlendi. Va­azları ile halkı kendine bağladı, alim­lerle yaptığı sohbetlerle de devlet adamlarının, Şeyhülislam’ın saygısı­nı kazandı. Kanuni, yaşlılıktan göz­leri kapanan şeyhi tedavi ettirdi ve gözleri yeniden görmeye başladı. Gül­şeni daha sonra padişahın izniyle Kahire’ye döndü ve 1534’te (112 yaşın­da) orada öldü.

Gülşeni’nin Simurgname, Çübanname, Taiyye Naziresi, Risaletül At var, Pendname gibi eserleri vardır. Gölpınarlı, Gülşeniliğin Halvetilikle Mevleviliği birleştiren bir yol olduğunu söyler.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.