Guadeloupe Adası Hakkında Bilgi

Saint-Martin adasının Fransız kesiminin merkezinden bir görünüş

Saint-Martin adasının Fransız kesiminin merkezinden bir görünüş

Küçük Antil adalarında Fransa’ya bağlı denizaşırı idare bölgesi.

Guadeloupe Coğrafyası

15°59’ ve 18° kuzey enlemi, 61° ve 62° batı boylamı arasında yer alan Guadeloupe, iki adadan oluşur: BasseTerre ya da asıl Guadeloupe (848 km2) ve Tuzlu ırmak denilefı 20-30 m genişliğinde balçıklı bir deniz girintisiyle ayrılan Grande-Terre (590 km2). Bu iki büyük adaya şu küçük adalar bağlıdır:’ Doğuda La Désirade (27 km2) ve Petite-Terre (4 km2), güneyde Marie Galante (158 km2) ve Les Sain tes adaları (Terre-de-Haut, Terrede Bas) (14 km2]; daha kuzeyde Saint-Barthélemy (25 km2) ve Saint-Martin’in kuzey kesimi (52 km2).

Grande-Terre'in doğu kıyısındaki Sainte-Anne Plajı

Grande-Terre’in doğu kıyısındaki Sainte-Anne Plajı

Basse-Terre adası, Soufrière (1484 m) yanardağının egemen olduğu dağlık bir adadır; buna karşılık Grande- Terre en kabaca 120 m’yi ancak geçen birkaç yükseklikle, kalker oluşumlu alçak bir adadır. Marie-Galante ve La Désirade.düz ve kalkerli adalardır; Les Saintes adalarıysa turizm merkezleri haline gelen volkanik takımadalardır. Tropikal özellikli iklim hemen her zaman sıcaktır. Genel olarak aralıktan hazirana kadar uzanan kurak bir mevsimle, temmuzdan aralığa kadar geçen nemli bir mevsim ayırt edilir. Ortalama sıcaklıklar en soğuk mevsimde 24°C ile en sıcak mevsimde 28°C arasında değişir. Nemli mevsim boyunca çok şiddetli yağış ve rüzgârlar,fırtına ve tayfunlar görülür (bunlardan biri 12 Eylül 1928’ de Pointe-â-Pitre’i altüst etmiştir).

Guadeloupe Tarihi

Antiller’in ilk sakinleri olan Orinoco havzasından gelmiş Aravaklar 1000 yılı sıralarında Karayipler’de yaşayan Kızılderililer tarafından yok edildiler (Kristof Kolomb da 4 Kasım 1493’te yaptığı ikinci gezisinde Guadeloupe’a çıktığında bu Kızılderililere rastlamıştı). 1635’te, Fransızlar Guadeloupe’u ele geçirip sömürgeleştirmeye girişerek, tütün ekimini ikinci plana iten şekerkamışı tarımım yerleştirdiler. Karayipliler de kıyıma uğratıldı (günümüzde Dominik adasında ancak küçük bir topluluk yaşamaktadır), Batı Afrika kıyılarından kitleler halinde zenci köleler getirildi. İlk kez 4 Şubat 1794’te kaldırılan kölelik, 1802’de Bonapart tarafından yeniden getirildi.
Victor Schoelcher 27 Nisan 1848’de köleliğin kaldırılmasını sağladı. Bir yüzyıl sonra, başta Martinikli zenci milletvekili Aimé Césaire tarafından yürütülen yoğun bir kampanya sonunda iki büyük ada, l Ocak 1948’de yürürlüğe giren 19 Mart 1946 yasasıyla Fransa’nın bir idare bölgesi haline dönüştürüldü. Guadeloupe, Fransız Parlamentosunda üç milletvekili, Senato’daysa iki senatörle temsil edilmektedir. İdari bakımdan, ı Paris’te bulunan ve denizaşırı bölgelerle görevli olan bir devlet bakanına bağlıdır. Guadeloupe idare bölgesinin merkezi Basse-Terre’dir.

Guadeloupe Nüfusu

Guadeloupe'taki bir halk şenliğinden görünüş

Guadeloupe’taki bir halk şenliğinden görünüş

Guadeloupe halkı son derece aşamalanmış durumdadır: Burada doğmuş beyazlar yüksek burjuva sınıfına bağlıdır; melezler, çoğunlukla orta sınıfı, zencilerse aşağı tabakayı temsil ederler. Eşit diplomalara da sahip olsa, bir melezin merkezden gelen memurlarınkine eşdeğer bir iş elde etmesi çok güçtür. Bu durum Fransa’ ya yönelik sürekli bir göç akımına yol açar.

Guadeloupe Ekonomisi

Guadeloupe,toprak ürünlerinin % 70’e yakınını kapsayan tropikal ürünler dış satımına dayalı, son derece bağımlı ve zayıf bir sömürge iktisadı örneği sunar. Muz ve şekerkamışı, dışsatım ürünlerinin % 83’ünü oluşturur. Toprak sahiplerinin % 0,4 u toprakların % 55’ine sahiptir; gerek anonim şirketlere (merkezleri Fransa’ dadır), gerekse Martinikli üç büyük kreol aileye bağlı olan şeker fabrikalarında da durum pek farklı değildir. Yılda sekiz ay süren işsizlik mevsiminin boyutları da bu durumun sonuçlarından biridir. Uzun yıllardan bu yana etkin nüfusun 1/3’i işsizlikten etkilenmektedir. Verim yetersizdir; ekilebilir durumdaki 100000 hektarlık alandan 30 000’i boş bırakılmaktadır. Ayrıca, şeker üretimi de yetersiz kalmaktadır. Sanayi yatırımları da düşüktür. Sanayinin katışıklı iç gelirdeki payı ancak % 17’dir (oysa inşaat, tek başına % ll’lik bir paya sahiptir). Buna karşılık katışıklı iç gelirin % 64’ünü temsil eden hizmetler kesiminde aşırı bir büyüme göze çarpar. Guadeloupe’un dışardan tüketim ve donatım maddeleri satın alması dolayısıyla bu durum ticaret dengesinde gitgide büyüyen bir dengesizlik yaratmaktadır.

Guadeloupe'ta muz tarım işletmelerinden bir görünüş

Guadeloupe’ta muz tarım işletmelerinden bir görünüş

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.