İngiltere Dokuma Sanayisinde Gerileme ve Ticaret

DOKUMA SANAYİSİNDE GERİLE­ME 1914’e kadar dünyada birinci ge­len İngiliz dokuma sanayisi, o tarih­ten sonra şaşırtıcı bir gerileme gös­terdi; bunun nedeni bağımsızlıkları­na kavuşan sömürge pazarlarının ka­panması, rekabet ve bu iş kolunun ya­pısının köhneleşmesiydi. Bu durum­dan en zararlı çıkan, pamuklu doku­macılığı oldu: Başlıca nedeni, Lancashire’deki sanayi kuruluşlarının küçük olması ve araç gereçlerin eski­mesidir. Pamuk, Liverpool limanın­dan gelir; ticaret merkeziyse Manc­hester’dir. Dokuma ipliği üretimi tam bir gerileme içindedir. Hindistan, Pa­kistan, Japonya, Hong Kong’un reka­beti sonucunda pamuklu dış alımı, dış satımından çok yüksektir. Yorkshire’ın batısında (Leeds, Brad­ford, Halifax) bulunan yün sanayisi, varlığını daha iyi korumuştur ve dünya sıralamasında üst basamak­larda yer alır. Mali açıdan belli mer­kezlerde toplanmış bulunan, ama coğrafi bakımdan dağınık olan yapay ve sentetik lif sanayisi de gelişmekte­dir.

TİCARET Alışverişle yaşayan İngiliz iktisadı için dış ticaret vazgeçilmez bir gereksinimdir: Kendi besin mad­deleri (buğday, meyve, et, şeker, tü­tün) ve hammadde (dokuma, petrol, demir minerali, alüminyum, bakır) gereksinimini karşılamak için gide­rek artan oranda, işlenmiş madde (kumaş, makine, elektrikli gereçler, kimyasal ürünler) satmak zorunda­dır.

Bu dış satım aslında dış alımı tümüy­le karşılamaz; çünkü ülke artık dün­yanın fabrikası ve deposu olmaktan çıkmıştır; üstelik kendi de bazı işlen­miş ürünler almak zorundadır. Büyük Britanya’nın Ortak Pazar’a girmesinden sonra alışveriş giderek artan oranda Avrupa ülkeleriyle yapılmaktadır; ama Commonwealth ve A.B.D’yle ticaret de sürdürülmekte­dir. Eskiden ticaret açığı ödemeler dengesiyle karşılanabilirken (ticaret filosunun kira gelirlerine, sigorta şir­ketlerine, yabancıların Londra borsasındaki yatırımlarına güveniliyor­du; ama bu girdiler sürekli olarak azaldı), yakın dönemde bütçe açığı, paranın istikrarını ağır biçimde tehli­keye sokmuş, sterlinin değeri birçok kez düşürülmüş, Londra’nın ve Bü­yük Britanya’nın mali güç olarak oynadıkları rol de azalmıştır. Hükümet­lerin halka zorla benimsetmeye çalış­tıkları kemerleri sıkma siyaseti za­man zaman ağır toplumsal gerilimlere yol açmaktadır. Ayrıca, sanayideki ve hizmetler kesimindeki gelişmeler, merkezi Londra olan Güneydoğu bölgesi ile Galler bölgesi, İskoçya gibi bölgeler arasındaki eşitsizliği artır­maktadır.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.