Kan Kanseri (Lösemi) ve Türleri Hakkında Bilgi

İvegen ya da süreğen bir hastalık olan kan kanseri (lösemi), kanın ak­yuvarlarını yapan dokuların çoğal­masıyla kendini belli eder. Kanda, ni­telik ve nicelik açısından anormal olan akyuvarlar belirir. Tedavi edil­memiş ivegen biçiminde hızlı ilerle­yen ve ölümle sonuçlanan çok tehlikeli bir hastalıktır. Kan kanserinin bütün biçimlerinde kan yetersizliği­ni gösteren genel belirtiler görülür; bu belirtiler kemik iliği yetersizliğinin sonucudurlar. Kanın bütün normal öğeleri azalır. Akyuvarların azalma­sı enfeksiyonları kolaylaştırır, kan pulcuklarının (trombositler) azalma­sı kanamalara yol açar; alyuvarların azalmasıysa bütün belirtileriyle kan­sızlığı başlatır. Buna karşılık kanda kan kanseri biçimine göre, değişiklik gösteren anormal öğeler görülür.

İvegen Kan Kanserleri

İvegen kan kanserinin iki ana biçimi vardır: İvegen lenfoblast kökenli kan kanse­ri ve ivegen miyeloblast kökenli kan kanseri daha sıktır (olguların yaklaşık %30’u). Özellikle ergenlik çağındakileri ve çocukları yakalar; lenfoblastların çoğalmasıyla kendini belli eder. Lenfosit yapan bütün organlar (da­lak, lenf düğümleri) büyür. Lenfoblastlar karaciğer, böbrek gibi öbür organlara ve deriye yayılırlar. Öbürüne göre daha az görülen ive­gen miyeloblast kökenli kan kanseri­ne her yaşta raslanabilir. Mıyelo- blastların çoğalmasıyla kendini belli eder. Miyeloblastlar kemik iliğini is­tila ederler.

Süreğen Kan Kanserleri

Süre­ğen kan kanserleri, gelişimi çok ya­vaş olan hastalıklardır. Kan akyuvar­larının çoğalmasına bağlıdırlar, bu çoğalma ya lenfositer (lenfositer sü­reğen kan kanseri) ya da nötrofil ve­ya bazofil hücre çoğalmasıdır. Süreğen lenfositer kan kanseri kan düzeyinde bazen çok yüksek (1 mm3 kanda 800 000) akyuvar artışıyla ken­dini gösterir. Kadınlardan çok erkek­lerde, genellikle de yaşlılarda görü­lür ve patolojik öğelerle istila edilmiş morumsu leke ve kabartılar olan lö- semit gibi cilt belirtileri, dalak ve ka­raciğer büyümesiyle ortaya çıkan, uzun süre iyi dayanılabilen ve teda­viye iyi yanıt veren bir hastalık­tır.

Süreğen miyeloyit kan kanseri özel­likle erişkin erkeklerde görülür. Nöt­rofil granülositlerin miyelosit evrele­rinde çoğalmasıyla belirgindir; dalak büyümesi bazen kemik ağrılarıyla kendini gösterir. Toplardamar trombozuyla (tıkanma) karmaşabilir. Ka­nın incelenmesinde akyuvar artışı (hiperlökositoz) görülür (1 mm3 kan­da 300 000). Radyoterapi ve kemoterapiye karşı duyarlı bir hastalıktır. Daha seyrek olarak anormal çoğal­malar kanın öbür tip hücrelerini de yakalayabilir, o zaman hastalığın de­ğişik bir biçimi ortaya çıkar.

Çeşitli hayvan türlerinde virüs kö­kenli kan kanserlerinin olduğu kanıt­lanmıştır. Belirlenmiş virüslerin ak­tarımı kalıtımsaldır, ama hastalığı başlatabilmeleri için özel koşulların bir araya gelmesi gerekir.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.