Hukuk

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin Kapsamı Nedir?

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin Kapsamı Nedir? Sözleşme ve sözleşmeye yapılan ek protokollar, Birleşmiş Milletlerce kabul edilen sözleşmelerde Medeni ve Siyasi Haklar denilen ve Anayasamızca kişi haklan ve Siyasal Haklar adı altında düzenlenen hak ve özgürlüklerin bir bölümünü içermektedir. Avrupa Konseyi, sosyal hakları ayrı bir mekanizma içinde ele almıştır. Güvence altına alman hakların büyük bir bölümü […]

İnsan Hakları Komisyonu Nedir? Başvurma Koşulları Nelerdir?

İnsan Hakları Komisyonu Nedir? Başvurma Koşulları Nelerdir? İnsan Hakları Komisyonu, Sözleşme ile getirilmiş olan güvence sisteminin en önemli kuruluşudur. Komisyon denetim sürecini başlatan ilk başvuru yeridir. Gerek Divanın, gerek Bakanlar Komitesinin güvence mekanizması içinde görev yapabilmesi için, Komisyonun ön koşullar açısından başvuruyu kabul etmesi ve esas hakkında da raporunu Bakanlar Komitesine vermesi gerekir. İlke olarak […]

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin (Antlaşmaların) İç Hukuktaki Yeri

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin (Antlaşmaların) İç Hukuktaki Yeri, İnsan hak ve özgürlüklerinin uluslararası güvenceye kavuşturulmasında, uluslararası belgeler ve antlaşmalar önemli bir yer tutar; güvencenin hukuksal dayanağını oluşturur. Andlaşmaların hukuk düzeni içindeki yerini ve gücünü, her ülkenin kendi koşulları ve Anayasa sistemi içinde irdelemek gerekir. Bu konuda uluslararası bir kural yoktur. Antlaşmaların hukuk düzeni içindeki yeri konusunda, öğretide […]

İnsan Hakları Alanındaki Gelişmeler Nelerdir?

İnsan Hakları Alanındaki Gelişmeler Nelerdir? Yirminci yüzyılda insan haklan alanında en önemli gelişme, bireyin ulusal hukuk öznesi olmasının yanında, yavaş yavaş uluslararası hukuk öznesi durumuna gelmeye başlamasıdır. İkinci Dünya Savaşınından sonra çıkan acı sonuç, insanın değerini, insanlar ve uluslar arasındaki eşitliği reddeden ideolojinin, yeniden ortaya çıkmaması için, insan haklarına saygılı bir sistemin kurulması zorunlu görülmüştür. […]

Yargıçların Denetimi Nasıl Yapılmalıdır? Anayasadaki Yargıç Denetimi

Yargıçların Denetimi Nasıl Yapılmalıdır? Anayasadaki Yargıç Denetimi, Yargıçların denetimi, bağımsızlıklarını zedelemeden yapılması gereken bir denetimdir. Genellikle bu denetim, yürütmenin dışında oluşturulan bir kuruluşa verilir. Eğer yargıçların yönetsel açıdan denetimi, Adalet Bakanlığına veriliyorsa, bu durumda yönetsel denetimin, yargıcın bağımsızlığını etkilemeyecek bir biçimde düzenlenmesine, yürütmenin elinde bir baskı aracı olmamasına özen gösterilmelidir. Özellikle bu düzenleme, yürütmenin yargıya […]

Yargıç Güvencesi Nedir?

Yargıç Güvencesi Nedir? Yargıçların bağımsızlığının gerçekleşmesi, yargıçlara kişisel güvencenin sağlanmasını da gerektirir. Yargıç güvencesi, yargılama görevinin her türlü baskıdan uzak olarak yerine getirmesi amacını da güder. Yargıç güvencesi, yargıca sağlanmış bir ayrıcalık değildir; görevin gereğidir. Bunda da kamu yaran vardır. Yargıç güvencesi de, yargıç bağımsızlığı gibi, yine Anayasa tarafından ayrıntılı bir biçimde düzenlenmiştir. 1982 Anayasası, […]

Mahkemelerin Bağımsızlığı Nedir?

Mahkemelerin Bağımsızlığı Nedir? Mahkemelerin bağımsızlığı ile yargıçların bağımsızlığı deyimleri eşanlamlı deyimlerdir. Çoğu kez biri diğerinin yerine kullanılır. Yargıçların bağımsızlığı, yargıçların gerek yasama, gerek yürütme karşısında bağımsız oldukları, her ne nedenle olursa olsun, bu organların yargıçlara emir veremeyecekleri anlamına gelir. Anayasaya göre, 1961 Anayasasında olduğu gibi, Yargı yetkisi, Türk Milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılır (madde 9). […]

Yargının Özellikleri Nelerdir?

Yargının Özellikleri Nelerdir? Yargı, 1924 Anayasasından farklı olarak, hem 1961, hem de 1982 Anayasaları tarafından ayrıntılı bir biçimde düzenlenmiştir. 1961 Anayasasının başlıca özelliklerinden biri, yargı organının bağımsızlığına büyük özen göstermiş olmasıdır. Bu yaklaşım, ilke olarak 1982 Anayasası ile de korunmuştur. Anayasa, Cumhuriyetin temel organlarından olan yargıya, yasama ve yürütme gibi ayrı bir bölüm ayırmıştır. Anayasanın […]

Meclisle Cumhurbaşkanı Arasındaki İlişkiler Nelerdir?

Meclisle Cumhurbaşkanı Arasındaki İlişkiler Nelerdir? Meclisle, Cumhurbaşkanı arasındaki ilişkiler çok sınırlıdır. Cumhurbaşkanının, Meclisle teması az olmakla birlikte, Anayasanın Cumhurbaşkanına tanıdığı, Cumhurbaşkanı ile Meclisi karşı karşıya getiren iki önemli yetki vardır. Bunlardan biri, Meclis seçimlerinin yenilenmesine karar vermek, diğeri de Meclisce kabul edilen kanunları, yeniden görüşülmek üzere, geri göndermektir. Parlamenter rejimde, yürütme ile yasama arasında bir […]

Meclisle Bakanlar Kurulu Arasındaki ilişki (yürütme ve yasama organı)

Meclisle Bakanlar Kurulu Arasındaki ilişki (yürütme ve yasama organı), Parlamenter sistemde, Meclis ile Yürütme arasındaki ilişkiler, Bakanlar Kurulu aracılığı ile yürütülür. Bakanlar Kurulunun ülke için saptadığı iç ve dış politikayı Meclise sunması ve güvenoyu alması, programını gerçekleştirebilmek için, Meclis aracılığı ile gerekli yasaları çıkarması, yapacağı harcamalar için, Meclisten yetki alması gerekir. Bütün bunlar, Meclis ile […]

Sayfa 2 of 2112345...1020...Son »