Hukuk

Devlet Nedir? Tanımı ve Devlet ile Anayasa İlişkisi Nasıldır?

Devlet Nedir? Tanımı ve Devlet ile Anayasa İlişkisi Nasıldır? Devlet Kavramı: Devlet ve Anayasa, birbiri ile sıkı ilişki içinde olan iki kavramdır. Anayasanın olabilmesi için, devletin olması gerekir. Devletsiz anayasa olmaz. Devlet örgütlenmiş bir toplumdur. Her örgütlenmiş toplum gibi, devletin de bir düzeni vardır. Buna anayasal düzen denir. Anayasal düzen, devlet organlarının görev ve yetkilerini, bireylere tanınan […]

Anayasa üstünlüğü nedir?

Anayasa üstünlüğü nedir? Anayasaların üstünlüğü, bir devletin hukuk kuralları içinde, en yüksek hukuk kuralı sayılmasına, anayasanın üstünlüğü kuralı denir. Bunun doğal sonucu ise, anayasadan sonra gelen hukuk kurallarının anayasaya uygun olması zorunluluğudur. Anayasanın diğer yasalara üstün olması, ancak katı anayasa sistemini benimsemiş ülkelerde olur. Anayasanın üstünlüğü ilkesinin bir anlam taşıması için, bunu güvence altına alacak […]

Anayasa Nasıl değiştirilir? Değiştirilme Yöntemleri

Anayasa Nasıl değiştirilir? Değiştirilme Yöntemleri,  Anayasaların değiştirilmesi, anayasal düzen, «istikrar» isteyen bir düzendir. Anayasalar sık sık değiştirilmemelidir. Toplumsal gereksinmeler, anayasalarda değişiklik yapılmasını da gerektirebilir. Bu nedenle anayasaların, zaman içerisinde değiştirildikleri görülür. Anayasada değişiklik yapacak organ ve izlenecek yöntem, ülkelerin özelliklerine veya o ülkede egemen olan devlet sistemine göre değişiklikler gösterebilmektedir. Anayasada değişiklik yapılması yöntemine ilişkin […]

Anayasaların Yapılış Yöntemleri Nelerdir? Anayasa Nasıl Yapılır?

Anayasaların Yapılış Yöntemleri Nelerdir? Anayasa Nasıl Yapılır? Anayasaların yapılması, yeni bir anayasanın ortaya çıkması iki biçimde olmaktadır. Bunlardan biri, yeni bir devletin kurulması, diğeri de var olan bir devletin kuruluşunun yenilenmesidir. Devlet kurmak, anayasa yapmak demektir; var olan hukuk düzeninin yerine, yeni bir hukuk düzeni koymaktır. Yeni bir devletin kurulmasına örnek olarak, 1787 de Amerika […]

Yumuşak ve katı anayasa nedir?

Yumuşak ve katı anayasa nedir? Yumuşak ve katı anayasalar, değiştirme yöntemi açısından anayasalar iki kümede toplanır. Bunlardan biri kolay» değiştirilebilen anayasalar, diğeri «zor» değiştirilebilen anayasalardır. Bunlardan birincisine «yumuşak», diğerine de «sert» anayasa denir. Yumuşak anayasalar, olağan yasaların değiştirilmesi yöntemine göre değiştirilir. Bu açıdan yasalarla, anayasa arasında bir ayırım yapılmaz. Sert anayasalara gelince, bunların değiştirilmesi için […]

Yazılı ve geleneksel anayasa nedir?

Yazılı ve geleneksel anayasa nedir? Anayasalar yazılı ve geleneksel olarak ikiye ayrılırlar. Yazılı anayasalar, yetkili organca yapılmış ve bir anayasada yer alması gereken kuralları içeren temel belgedir. Günümüzde geçerli olan yazılı anayasalardır. Yazılı anayasalarda, yetkiler, görevler, haklar ve bunların sınırları genel de olsa belirtilmiştir. Geleneksel anayasalara gelince, bunlar, esas olarak yazılı olmayan, sürekli bir uygulama […]

Anayasanın amacı ve gücü nedir?

Anayasanın amacı ve gücü nedir? Anayasanın amacı ve gücü, devletin siyasal biçimi anayasada görülür. Nerede devlet varsa, orada bir anayasa vardır. Anayasa, devleti oluşturan güçlerin yasal kaynağıdır. Devlet içinde görülen üç klasik güçten her biri, yasama, yürütme ve yargı güçleri, yasallıklarını ve yetkilerini Anayasada bulurlar. Anayasanın amacı, iktidarın işleyişini düzene koymak, keyfi hareketlerini önlemek, yönetilenlerin […]

Anayasa Hukukunda yöntem nasıldır?

Anayasa Hukukunda yöntem nasıldır? Anayasa Hukukunda yöntem, Hukuk biliminde genel olarak tümden gelim yöntemi uygulanır. Hukuk bilimi yürürlükte olan hukuku belirlemeye, hukuk kurallarını yorumlamaya, hukuk kuralları arasında uyum aramaya çalışır. Anayasa hukukunda tarih yöntemi de önemli bir uygulama alanı bulmaktadır. Bugünü anlamaya çalışırken, bir yandan düne, bir yandan da geleceğe bakmak, hukuk kurallarının oluşmasını etkileyen […]

Anayasa hukukunun siyaset bilimi ile ilişkisi nedir?

Anayasa hukukunun siyaset bilimi ile ilişkisi nedir? Anayasa hukuku, siyaset bilimi ile yakın ilişkisi olan bir hukuk dalıdır. Bilindiği gibi siyaset biliminin konusu, siyasal olayları, başka bir deyişle, iktidarla ilgili olayları nesnel bir biçimde incelemek ve olaylar arasındaki zorunlu ilişkileri saptamaktır. Siyaset bilimindeki gelişmeler, anayasa hukukunu da etkilemiştir. Günümüzde anayasa hukuku, yalnız hukuksal kurumlan incelemekle […]

Anayasa Hukuku Nedir?

Anayasa Hukuku Nedir? Kavram. Kamu hukukunun bir dalı olan «anayasa hukuku», geleneksel olarak, devletin biçimini, ana kuruluşlarının, yasama, yürütme ve yargı yetkilerini kullanan organlarının yapısını ve işleyişini, bireylere sağlanan temel hak ve özgürlükleri inceler. Hemen belirtelim ki, anayasa hukuku, yalnız anayasada yer alan kuralları sistemli bir biçimde inceleyen bir hukuk dalı değildir. Biçimsel anlamda bir […]

Sayfa 20 of 21« İlk...10...1718192021