Hukuk

Hakkın ve Özgürlüğün Özü Nedir?

Hakkın ve Özgürlüğün Özü Nedir? 1961 Anayasası Federal Almanya Anayasasından esinlenerek, temel hak ve özgürlükler, yasa ile kısıtlanırken, özüne dokunulmayacağı ilkesini benimsemiştir (m. 11/2) Unutmamak gerekir ki, soyut olarak bir hak, ya da özgürlüğün özünün ne olduğunu söyleme olanağı yoktur. Her özgürlüğün özünü kendi koşulları içinde değerlendirmek gerekir. Anayasa Mahkemesi, 1963 yılında aldığı bir kararında, […]

Temel Hak Ve Özgürlükler Nasıl Düzenlenir?

Temel Hak Ve Özgürlükler Nasıl Düzenlenir? Temel hak ve özgürlüklerin, soyut anayasa kuralları olmaktan çıkarılması, uygulanabilir duruma getirilmesi için düzenlenmesi gerekir. Unutmamak gerekir ki, her düzenlemede belli ölçüler içinde, bir kısıtlama vardır. Bu nedenle Anayasa, temel hak ve özgürlükler düzenlenirken, ya da kısıtlanırken, izlenecek ana kuralları belirtme gereğini duymuştur. Anayasa, bir yandan yasama organına nasıl hareket […]

Anayasada Temel Hak ve Özgürlükler Nelerdir? Sıralanışı Nasıldır?

Anayasada Temel Hak ve Özgürlükler Nelerdir? Sıralanışı Nasıldır? Anayasa, temel hak ve özgürlüklerin sıralanışında, 1961 Anayasasında olduğu gibi, genel hükümlerden sonra, üçlü bir ayrıma gitmiştir. Bunlar sıra ile, kişinin haklan ve ödevleri, sosyal ve ekonomik haklar ve ödevler ve siyasal haklar ve ödevlerdir. Bu üçlü ayırım, 20. Yüzyıl başlarındaki Alman hukukçularından G. Jellinek’ten beri yaygın […]

1982 Anayasasında İnsan Hakları Uygulamaları

1982 Anayasasında İnsan Hakları Uygulamaları, Anayasa, Cumhuriyetin niteliklerinden söz ederken, devletin insan haklarına saygılı olduğunu da belirtmiştir. Böylece anayasa, belli bir düşünce biçimini yansıtmak, insan haysiyeti kavramının evrenselliğini vurgulamak, kişilerin insan olmaktan dolayı sahip oldukları hak ve özgürlüklerden yararlanacaklarını açıklamak istemiştir. İnsan hakları deyimi, geniş kapsamlıdır; bütün insanlara tanınması gereken, ideal hak ve özgürlükleri de […]

Hukuk Devletinin Gerekleri Nelerdir?

Hukuk Devletinin Gerekleri Nelerdir? Hukuk devleti ilkesinin gerekleri konusunda bir görüş birliği yoktur. Bu gereklerden bazıları, ülkelerin içinde bulunduğu duruma göre önem kazanmakta veya savsaklanabilmektedir. Hukuk devletinin gerekleri olarak kabul edilenler aşağıdaki gibi sıralanabilir: Temel hakların güvenceye bağlanması. Hukuk devletinin ilk gereği, temel hakların güvence altına alınmasıdır. Bu amaçla temel haklar anayasada bulunmaktadır. Bu hakların […]

Hukuk Devleti Nedir?

Hukuk Devleti Nedir? Hukuk Devleti kavramı ilk kez, Anayasamıza 1961 Anayasası ile girmiştir. Bu, 1924 Anayasası döneminde hukuk devleti olmadığı anlamına gelmez. Ülkemizde, hukuk devletini geliştirme çabaları, Tanzimattan bu yana süregelmiştir. 1961 Anayasası ile, hukuk devletinin gerçekleşmesi için gereken hukuksal koşullar ayrıntılı bir biçimde düzenlenmiş ve hukuk devleti, anayasal bir yapıya kavuşturulmuştur. Hukuk Devleti, 1982 […]

Sosyal Devlet Alanında Gelişmeler Nelerdir?

Sosyal Devlet Alanında Gelişmeler Nelerdir? Günümüzde sosyal devlet anlayışı, hem kapitalist düzende, hem de sosyalist düzende, kişilerin yaşam düzeylerini yükseltme, onlara sosyal haklar ve güvenlik sağlama açısından önemli gelişmeler göstermiştir. Sosyal devlet açısından, sanayileşmesini tamamlamış ülkelerdeki durum ile, gelişmekte olan, ulusal gelir düzeyini yükseltememiş ülkelerdeki durum arasında fark vardır. Ulusal gelir düzeyi yüksek ülkelerde, devletin […]

Anayasada Sosyal devlet Anlayışı Nedir?

Anayasada Sosyal devlet Anlayışı Nedir? Sosyal devlet kavramı, Anayasa hukukumuza, 1961 Anayasası ile girmiştir. Tartışmalara yol açan bu kavram, 1982 Anayasasında da, Cumhuriyetin nitelikleri arasında yer almış ve ayrıntılı olarak düzenlemiştir. Sosyal devlet kavramı, oldukça eski bir kavramdır. Bu kavramdan genel olarak, vatandaşların sosyal durumlarını düzeltrmeyi, onlara belirli bir refah seviyesi sağlamayı, onları sosyal güvenceye […]

1982 Anayasasında Devrim Yasalarının Durumu Nedir?

1982 Anayasasında Devrim Yasalarının Durumu Nedir? Laiklik ile ilgili önemli bir Anayasa maddesi de, İnkılâp Kanunlarının Korunması başlığını taşıyan 174. maddedir. Bu madde, bazı ufak yazım değişikliği dışında, 1961 Anayasasının 153. maddesinin aynıdır. Bu maddede, devrim yasaları denen sekiz yasa sayılmıştır. Bu yasaların bir kısmı, doğrudan doğruya lâikliği ilgilendirmektedir. Anayasanın deyişi ile, bu yasalar, Türk toplumunu […]

Anayasada Dinsel inanca Saygı

Anayasada Dinsel inanca Saygı, Anayasa, din ve vicdan özgürlüğünü düzenlerken, dinsel inançlara saygı yönünden ayrıntılı bir düzenlemeye gitmiştir: Anayasaya göre, Herkes, vicdan, dini inanç ve kanaat özgürlüğüne sahiptir (m. 24/1). Kimse, ibadete, dini ayin ve törenlere katılmaya zorlanamaz; dini inanç ve kanaatlerinden dolayı kınanamaz (m. 24/3). Anayasa bununla da yetinmeyerek, din ve ahlak eğitim ve öğretimini […]

Sayfa 10 of 21« İlk...89101112...20...Son »