Tarih

Osmanlıda Medrese, Enderun Mektebei ve Ahilik Teşkilatı

Osmanlı devlet ve toplum yapısını bu üç kuruluş düzenlemiş, ve şekil vermiştir. Osmanlıda medresenin, enderun medresesinin (devlet adamı yetiştiren okul) ahilik teşkilatı sağlam ve önemli kuruluşlardır. Medrese Yapısı ve İşleyişi Ders verilen yer anlamına gelen medreseler, eğitim ve öğretim kurumlarının temelidir. Bunlar Karahanlı, Büyük ve Anadolu Selçuklu ile Osmanlı Devletlerindeki orta ve yüksek öğretim kurumlarıydı. Osmanlı […]

Fenike Kökeni Tarihi Sanatı Dini İnanışları ve Alfabenin Bulunması

Fenike Kökeni Tarihi Sanatı Dini İnanışları ve Alfabenin Bulunması sorularına konumuz cevap olacaktır. İ.Ö. II. ve I. binyıllarda Doğu Akdeniz’de İktisadî ve ticarî yaşam açısından önemli rol oynamış ülke. Suriye-Lübnan kıyılarındaki dar bir şerit üstünde yer alan, kuzeyde Amanus (ya da Amanos) sıradağlarıyla, güneyde Carmel dağıyla, batıda Akdeniz’le, doğuda da Lübnan dağıyla sınırlı olan Eskiçağ Fenikesi deniz […]

Eyyubiler Sanatı Devlet Düzeni ve Haçlı Seferleri

Adını Eyyüb bin Şadi’den alan, asıl kurucusu Selâhaddin (ya da Salâhad- din) Eyyubi olan, Suriye, Mısır, Basra, Mezopotamya, Bingazi, Lüb­nan, Yemende hüküm sürmüş (1171- 1250/54) sülale. Eyyub bin Şadi ve kardeşi Şirkuh önce Sadadât sülalesinin hizmetinde, sonra Bağdat’ta Mücahiddüddin Behruz’un yanında görev aldılar. Behruz tarafından, Tekrit kalesi muha­fızlığına atandılar. Musul atabeki İmadeddin Zengi ile Mücahiddüddin’ […]

Tarih Eskiçağ Dönemi

Eskiçağ, Avrupa ülkelerinin çoğunda kabul edilen dört bölüme ayrılmış tarihin birinci dönemi. Böyle bir bölümlemenin, keyfiliği bir yana, Avrupa dışındaki bütün tarihi göz önünde tutmadığını da belirt­mek gerekir. Söz konusu bölümleme, yazıyı bilen bazı toplumları dı- şarda bırakmakta ve böylece tarihsel toplumlara ilişkin bu tanımın dayan­dığı ölçütün ne kadar yapay olduğu­nu göstermektedir. Bu Avrupa mer­kezci düşünme […]

Fatih Sultan Mehmet Hayatı İstanbul’un Fethedilmesi ve Sonrası Osmanlı

İstanbul’un Fethedilmesi Mehmet II’nin tahta ilk çıktığı günler­de Karamanoğulları bu saltanat deği­şikliğini fırsat bilerek harekete geçtilerse de başarı kazanamayınca anlaş­ma yapmak zorunda kaldılar. Öte yandan, Balkan devletleri krallarıyla da barış anlaşmaları imzalayan Meh­met II’nin asıl hedefinin İstanbul’u fet­hetmek olduğu, daha o zaman anlaşıl­mıştı. Nitekim, 21 Mart 1452’de yapı­mına başlanan Rumelihisarı, İstanbul kuşatmasının ilk temel hazırlığı […]

Fatih Sultan Mehmet’in Tahta Çılışı

Yedinci Osmanlı padişahı (Edirne, 1432-Gebze, 1481). Tahta Çıkışı Osmanlı padişahı Murat II’nin en bü­yük oğlu olan Mehmet II (Mehmed bi­çiminde de yazdır) zamanının ünlü eğitimcileri olan Molla Gürani ve Mol­la Hüsrev’den ders alarak eğitim gör­dükten sonra siyaset ve yönetim bil­gisini artırması için şehzade sancağı olan Manisa’ya gönderildi. Osmanlı Devleti’nin iç ve dış sorunlarını çözümledikten sonra […]

Kıbrıs’ın Tarihi

Kıbrıs tarihi yapılan arkeolojik araştırmalar, Kıb­rıs’ta yerleşme tarihinin İ.Ö. 6000 yı­lına kadar indiğini göstermiştir. Adanın ilk yerleşme yeri güney kıyı­larında Khirokitia köyü yakınların­dadır. Burada Cilalıtaş devrinden kalma çakmaktaşı ve obsidiyenden yapılmış aletler bulundu. Seramik öncesi diye adlandırılan bu ilk devir­den soma, son derece süslü eşyaların bulunduğu bir başka devir ortaya çıktı. Adanın güneyinde Sotira kö­yünde […]

Karahanlılar Bölünmeleri Uygarlık ve Sanat

Karahanlılar Doğu ve Batı Türkistan’da IX-XIII. yy’larda hüküm süren sülale ve bu sü­lalenin kurduğu devlet (İlek-Hanlar da denir). Karahanlılarm kökeni üstüne, günü­müze dek çeşitli görüşler ortaya kon­muştur. Bunlara göre Karahanlılar ayrı ayrı Uygurlara, Türkmenlere, Yağma Türklerine, Karluklara, Çiğil Türklerine dayamr. Bir başka görüş ise, Karahanlıları Karluk, Yağma ve Çiğil Türklerinin karışımına dayandı­rır. Karluklar 744-840 yıllan […]

Yeniçeri Ocağı Hakkında Bilgi

Yeniçeri Ocağı, Sözcük anlamıyla “yeni asker” demek olan Yeniçeri ocağı, Edirne’nin fethin­den sonra kurularak, önce Ahiliğe, sonra da Bektaşi tarikatına bağlandı. Yeniçeri ocağı ortalara, ortalar da oda lara bölünmüştü. Her odanın bir koğuşu, yemekhanesi ve subay odaları vardı, ayrıca nişan adı verilen bir sim­gesi bulunmaktaydı. Ocağa gelen Ace- mioğlanlarm adları, künyeleri ve eş­kalleri kütüğe yazılırdı. Bu […]

Kapıkulu Ocakları Hakkında Bilgi

Kapıkulu Ocakları, Osmanlı İmparatorluğunda padişa­hın korunmasını ve hizmetini üstlen­miş bir çeşit hassa ordusu. Kapıkulu ocaklarının askerleri, özel­likle Balkan ülkelerinden getirilen ve gerekli biçimde eğitilen devşirme çocuklardan oluşurdu. Kapıkulu piyade­leri ve Kapıkulu süvarileri olmak üzere iki bölüme ayrılmışlardı.Kapı­kulu piyadeleri, Yeniçeriler, Cebeci­ler, Topçular, Toparaba cilan, Humbaracılar, Lağımcılar, Sakalar ve Acemioğlanlar; Kapıkulu süvarileriyse Sipah, Silahtar, Sağ ulufeciler, Sol […]

Sayfa 4 of 12« İlk...23456...10...Son »