Tarih

Karahanlılar Bölünmeleri Uygarlık ve Sanat

Karahanlılar Doğu ve Batı Türkistan’da IX-XIII. yy’larda hüküm süren sülale ve bu sü­lalenin kurduğu devlet (İlek-Hanlar da denir). Karahanlılarm kökeni üstüne, günü­müze dek çeşitli görüşler ortaya kon­muştur. Bunlara göre Karahanlılar ayrı ayrı Uygurlara, Türkmenlere, Yağma Türklerine, Karluklara, Çiğil Türklerine dayamr. Bir başka görüş ise, Karahanlıları Karluk, Yağma ve Çiğil Türklerinin karışımına dayandı­rır. Karluklar 744-840 yıllan […]

Yeniçeri Ocağı Hakkında Bilgi

Yeniçeri Ocağı, Sözcük anlamıyla “yeni asker” demek olan Yeniçeri ocağı, Edirne’nin fethin­den sonra kurularak, önce Ahiliğe, sonra da Bektaşi tarikatına bağlandı. Yeniçeri ocağı ortalara, ortalar da oda lara bölünmüştü. Her odanın bir koğuşu, yemekhanesi ve subay odaları vardı, ayrıca nişan adı verilen bir sim­gesi bulunmaktaydı. Ocağa gelen Ace- mioğlanlarm adları, künyeleri ve eş­kalleri kütüğe yazılırdı. Bu […]

Kapıkulu Ocakları Hakkında Bilgi

Kapıkulu Ocakları, Osmanlı İmparatorluğunda padişa­hın korunmasını ve hizmetini üstlen­miş bir çeşit hassa ordusu. Kapıkulu ocaklarının askerleri, özel­likle Balkan ülkelerinden getirilen ve gerekli biçimde eğitilen devşirme çocuklardan oluşurdu. Kapıkulu piyade­leri ve Kapıkulu süvarileri olmak üzere iki bölüme ayrılmışlardı.Kapı­kulu piyadeleri, Yeniçeriler, Cebeci­ler, Topçular, Toparaba cilan, Humbaracılar, Lağımcılar, Sakalar ve Acemioğlanlar; Kapıkulu süvarileriyse Sipah, Silahtar, Sağ ulufeciler, Sol […]

Kanada Tarihi

Modern Kanada XVI. yy’a doğru, bü­yük coğrafi keşifler zamanında doğdu. Ama bu topraklarda, yüzlerce yıldır, iki kıtanın buzlarla birbirlerine bağlı olduğu sırada Asya’dan kalkıp Bering boğazını geçerek Amerika kıtasma geldikleri sanılan yerli toplulukları ya­şıyordu. Kanada kıyılarına ilk ayak basan Avrupalılar kuşkusuz Vikinglerdi. Çok daha ileri bir tarihte, 1497’de, İngiltere kralı hesabma yol­culuk eden Giovanni Caboto, […]

Kutsal Roma German İmparatorluğu Kuruluşu ve Yıkılışı

962’de Büyük Otto I’in taç giymesiy­le kurulan ve Franz II’nin Avusturya İmparatorluğu haline dönüştürdüğü, 1806 yılma kadar süren Orta Avru­pa devleti. Germania kralı Otto I, 951’den başla­yarak İtalya’ya müdahale etmiş ve İtalya kralı unvanım almıştı; 962’de imparatorluk tacım giyerek bu duru­mu resmileştirdi. Fransız Karolenjlerinin egemenlikleri altında tutmak is­tedikleri Lorraine düklüğü de sonun­da imparatorluğun etki alanına […]

Kurtuluş Savaşı’nın Sona Ermesi

SAVAŞIN SONA ERİŞİ Büyük Türk Taarruzu’nun gösterdiği gelişme üstüne Yunanistan, İtüaf Dev- letleri’ne başvurarak, Anadolu’nun boşaltılması koşuluyla bir mütareke yapılması konusunda aracılık isteğin­de bulundu. Ama üç büyük devlet her­hangi bir müdahaleye girişmeden, Türk ordusu İzmir’e dayanmış ve Anadolu’nun Yunanlılar tarafından boşaltılması bir sorun olmaktan çık­mıştı. Şimdi ancak, Boğazlar’m ve Trakya’nın durumu söz konusu olabi­lirdi. Nitekim […]

Sakarya Meydan savaşı ve Büyük Taaruz

SAKARYA MEYDAN SAVAŞI Kütahya-Eskişehir savaşlarının yenil­gisi, kaybedilen topraklar ve kentler, tehlikenin Ankara yakınlarına kadar gelmiş olması, Meclis’in sorumlu ara­masına yol açmıştı. Mustafa Kemal Paşa’ya karşı sürdürülen muhalefetin en şiddetlendiği günler yaşanıyordu. Sağduyu egemen olmazsa Meclis’tekibunalım. Milli Mücadele’yi açmaza sürükleyebilirdi. Milletvekillerinin ge­nel eğilimleri şöyle belirmişti: Savaş son derece tehlikeli bir du­ruma gelmiştir: Düşman saldırısını durdurabilmek için […]

Birinci ve ikinci İnönü Savaşları

BİRİNCİ İNÖNÜ SAVAŞI 1921 yılının 9   ve 10 Ocak günlerinde ve aynı yılın 31 Martında, Türk-Yunan kuvvetleri arasında geçen savaşların İnönü böl­gesinde yapılması bir raslantı değildir. İnönü savaşlarının zamanını Yunan­lılar, savaş alammysa Türkler seçmiş­lerdir. Türk ordusunun savunma pla­nına göre. Bursa ve Kocaeli yönünden gelecek bir düşman saldırısı İnönü’de karşılanacaktı. İnönü savunma hattı. Yunanlıların 1920 yaz saldı […]

Kurtuluş Savaşı Batı Cephesi

Kurtuluş Savaşı’nda kesin sonuç alı­nacak yer, Batı cephesiydi. Bu ne­denle Kurtuluş Savaşı’na, Türk- Yunan Savaşı da denmektedir. Batı cephesinde, Yunan istilasına karsı gösterilen direnme ve kazamlan başa­rılar, kurulmakta olan yeni Türk Dev- leti’nin Batılı devletler tarafından bir olgu olarak kabul edilmesini sağladı, Müttefiklerarası anlaşmazlıkları ar­tırdı ve S.S.C.B’nin yardımının sürek­liliğini sağladı. Hatta, Güney cephe­sinde Fransızlarla yapılan […]

Kurtuluş Savaşı Doğu Cephesi

Doğu cephesi komutanı Kâzım Ka- rabekir Paşa, Doğu illerinin Ermeni zulmünden kurtarılması için bir aske­ri harekât başlatmak üzere T.B.M.M. hükümetine öneride bulunmuştu. Öne­rinin gerekçeleri şöyleydi: O sırada Erzurum’da bulunan ve Moskova’ya gitmesi gereken Türk de­legasyonunun yolculuk edeceği Kars- Bakû yolunu açmak; Ermenilerin İslam halka yaptıkla­rı zulüm ve katliamı durdurmak; Ermenilerin ilk fırsatta Erzurum’u da ellerine […]

Sayfa 4 of 11« İlk...23456...10...Son »