Tarih

Kayıların Anadolu’ya Gelişi ve Yerleşmesi Nasıl Gerçekleşti?

Kayıların Anadolu’ya Gelişi ve Yerleşmesi Nasıl Gerçekleşti? Osmanlı Devleti’ni kuran Kayı boyu, Oğuzların Bozok kolundandır. Kayı sağlam, güçlü ve kuvvetli anlamına gelmektedir. Moğolların Orta Asya’yı istilası üzerine buradan Anadolu’ya doğru büyük bir Türk göçü başladı ve özellikle Anadolu’nun batısında Moğol etkisinden uzak, Bizans sınırında yoğun bir Türk iskanı yaşandı. Anadolu’ya gelen boylardan biri olan Kayılar, önce Ahlat yöresine yerleştiler. Türkiye […]

Osmanlı Devleti Kuruluş Döneminde Yakın Doğu ve Avrupa

XIV. YÜZYIL BAŞLARINDA YAKIN DOĞU VE AVRUPA Osmanlı Devleti Kuruluş Döneminde Yakın Doğu ve Avrupa, Balkanlar ve Avrupa: XIV. yüzyıl başlarında Avrupa devletleri, henüz siyasi birliklerini gerçekleştirememişlerdi. Özellikle Batı Avrupa’da derebeylik (feodalite) rejimi hüküm sürmekteydi. Bizans İmparatorluğu, Marmara kıyılarındaki bazı şehirler, Kocaeli Yarımadası, Trakya, Makedonya ve Ege Adalarının bir kısmı dışında diğer topraklarını kaybetmişti. Anadolu’da Türkiye Selçuklu Devleti ve […]

Gazneliler Kuluşu Sulatanları Yönetim ve Uygarlık

Gazneliler Kuluşu Sulatanları Yönetim ve Uygarlık, X. – XII. yy’lar arasında Batı Asya’da hüküm süren Türk İslâm devleti. GAZNE DEVLETİNİN KURULUŞU: ALP TİGİN DÖNEMİ Samanoğulları devleti ordusunda bir Türk komutanı ve Horasan genel valisi olarak görev yapan Alp Tigin (Alp Tekin de denir), Samanoğulları hükümdarı Mansur ile arası açılınca genel valiliği bırakıp Belh kentine çekildi. Mansur’un […]

Osmanlıda Medrese, Enderun Mektebei ve Ahilik Teşkilatı

Osmanlı devlet ve toplum yapısını bu üç kuruluş düzenlemiş, ve şekil vermiştir. Osmanlıda medresenin, enderun medresesinin (devlet adamı yetiştiren okul) ahilik teşkilatı sağlam ve önemli kuruluşlardır. Medrese Yapısı ve İşleyişi Ders verilen yer anlamına gelen medreseler, eğitim ve öğretim kurumlarının temelidir. Bunlar Karahanlı, Büyük ve Anadolu Selçuklu ile Osmanlı Devletlerindeki orta ve yüksek öğretim kurumlarıydı. Osmanlı […]

Fenike Kökeni Tarihi Sanatı Dini İnanışları ve Alfabenin Bulunması

Fenike Kökeni Tarihi Sanatı Dini İnanışları ve Alfabenin Bulunması sorularına konumuz cevap olacaktır. İ.Ö. II. ve I. binyıllarda Doğu Akdeniz’de İktisadî ve ticarî yaşam açısından önemli rol oynamış ülke. Suriye-Lübnan kıyılarındaki dar bir şerit üstünde yer alan, kuzeyde Amanus (ya da Amanos) sıradağlarıyla, güneyde Carmel dağıyla, batıda Akdeniz’le, doğuda da Lübnan dağıyla sınırlı olan Eskiçağ Fenikesi deniz […]

Eyyubiler Sanatı Devlet Düzeni ve Haçlı Seferleri

Adını Eyyüb bin Şadi’den alan, asıl kurucusu Selâhaddin (ya da Salâhad- din) Eyyubi olan, Suriye, Mısır, Basra, Mezopotamya, Bingazi, Lüb­nan, Yemende hüküm sürmüş (1171- 1250/54) sülale. Eyyub bin Şadi ve kardeşi Şirkuh önce Sadadât sülalesinin hizmetinde, sonra Bağdat’ta Mücahiddüddin Behruz’un yanında görev aldılar. Behruz tarafından, Tekrit kalesi muha­fızlığına atandılar. Musul atabeki İmadeddin Zengi ile Mücahiddüddin’ […]

Tarih Eskiçağ Dönemi

Eskiçağ, Avrupa ülkelerinin çoğunda kabul edilen dört bölüme ayrılmış tarihin birinci dönemi. Böyle bir bölümlemenin, keyfiliği bir yana, Avrupa dışındaki bütün tarihi göz önünde tutmadığını da belirt­mek gerekir. Söz konusu bölümleme, yazıyı bilen bazı toplumları dı- şarda bırakmakta ve böylece tarihsel toplumlara ilişkin bu tanımın dayan­dığı ölçütün ne kadar yapay olduğu­nu göstermektedir. Bu Avrupa mer­kezci düşünme […]

Fatih Sultan Mehmet Hayatı İstanbul’un Fethedilmesi ve Sonrası Osmanlı

İstanbul’un Fethedilmesi Mehmet II’nin tahta ilk çıktığı günler­de Karamanoğulları bu saltanat deği­şikliğini fırsat bilerek harekete geçtilerse de başarı kazanamayınca anlaş­ma yapmak zorunda kaldılar. Öte yandan, Balkan devletleri krallarıyla da barış anlaşmaları imzalayan Meh­met II’nin asıl hedefinin İstanbul’u fet­hetmek olduğu, daha o zaman anlaşıl­mıştı. Nitekim, 21 Mart 1452’de yapı­mına başlanan Rumelihisarı, İstanbul kuşatmasının ilk temel hazırlığı […]

Fatih Sultan Mehmet’in Tahta Çılışı

Yedinci Osmanlı padişahı (Edirne, 1432-Gebze, 1481). Tahta Çıkışı Osmanlı padişahı Murat II’nin en bü­yük oğlu olan Mehmet II (Mehmed bi­çiminde de yazdır) zamanının ünlü eğitimcileri olan Molla Gürani ve Mol­la Hüsrev’den ders alarak eğitim gör­dükten sonra siyaset ve yönetim bil­gisini artırması için şehzade sancağı olan Manisa’ya gönderildi. Osmanlı Devleti’nin iç ve dış sorunlarını çözümledikten sonra […]

Kıbrıs’ın Tarihi

Kıbrıs tarihi yapılan arkeolojik araştırmalar, Kıb­rıs’ta yerleşme tarihinin İ.Ö. 6000 yı­lına kadar indiğini göstermiştir. Adanın ilk yerleşme yeri güney kıyı­larında Khirokitia köyü yakınların­dadır. Burada Cilalıtaş devrinden kalma çakmaktaşı ve obsidiyenden yapılmış aletler bulundu. Seramik öncesi diye adlandırılan bu ilk devir­den soma, son derece süslü eşyaların bulunduğu bir başka devir ortaya çıktı. Adanın güneyinde Sotira kö­yünde […]

Sayfa 3 of 1112345...10...Son »