Tarih

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Açılışı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ Tüm çabalara karşın seçimler, Mec­lis’in toplanacağı 23 Nisana kadar ta­mamlanamadı ve Meclis, İstanbul’ dan gelenlerin de katılmasıyla 120 ki­şiyle toplanabüdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi (T.B.M.M.) 23 Nisan 1920’de, büyük bir dinsel törenden sonra en yaşh üye olan Sinop milletvekili Şerif Bey’in başkanlığında açıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi, 24 Ni­sanda yaptığı ikinci […]

İhtilaf Devletleri İstanbul’u Neden İşgal Etmiştir?

İtilaf Devletleri kuvvetleri, Mondros Mütarekesi’nden beri İstanbul’da bu­lunuyorlardı, ama işgal sözcüğü kul­lanılmıyordu. Meclis-i Mebusan’ın Misak-ı Milli’yi kabul etmesi onlara iş­gal için bekledikleri bahaneyi yarat­mıştı. 16 Mart 1920 günü, İstanbul li­manında bulunan İtilaf donanması, toplarını İstanbul kentine çevirdi. Zırhlılardan karaya büyük kuvvetler çıkartıldı ve köşe başlarına makinalı tüfekler yerleştirildi, hükümet daireleri, kışlalar işgal edildi, Şehzadebaşı karakolu […]

Son Osmanlı Seçimi ve Son Osmanlı Mebusan Meclisi

Meclis’in, İstanbul’da ya da başka bir yerde toplanması uzun tartışmalara yol açmıştı.Müdafaayı Hukuk Heyet-i Merkeziyeleri, komutanlar ve İstan­bul’daki milliyetçi aydınlarla uzun ya­zışmalar, görüşmeler yapıldı. Genel eğilim, Meclis’in İstanbul’da toplan­ması doğrultusundaydı. Mustafa Ke­mal Paşa ise, düşman işgali altmdaki bir kentte toplanacak Meclis’te ulusal iradenin gerçekleşemeyeceği görü­şündeydi. Bu konudaki tartışmalar Kasım (1919) ayında sonuca bağlana­rak, Meclis’in İstanbul’da […]

Amasya Antlaşması ve Heyet-i Temsiliyenin Ankara’ya Taşınması

AMASYA ANLAŞMASI Mustafa Kemal Paşa, Rauf ve Bekir Sami Beylerle birlikte Amasya’ya gel­di. Görüşmeler 20 Ekimde başladı. İs­tanbul temsilcisi Salih Paşa ile Ana­dolu ulusal hareketinin önderleri ara­sında iki protokol imzalandı. Birinci protokolda hükümetin otoritesine say­gılı davramlacağı, milletvekili seçim­lerinin serbestçe yapılacağı, askerin siyasetle uğraşmayacağı gibi ulusal hareketin önderleri için ödün sayıla­bilecek maddeler yer alıyordu. İkinci protokolsa, […]

Kurtuluş Savaşı Anadolu-İstanbul Çatışması

Sivas Kongresi’nin başarıyla sonuç­lanması ve Ali Galip olayı, ulusal ha­reketin İstanbul’a karşı güç ve haklı­lığını artırmış bulunuyordu. Bu gelişmelerden yararlanmak amacıyla Heyet-i Temsiliye, İstanbul hükümeti­ni sıkıştırmaya başladı. Elde edilmek istenen sonuç, hükümetin istifasını sağlamak, ulusal harekete karşı olan yönetici ve komutanları etkisiz hale getirmek ve hükümetin, ulusal hare­kete karşı almış olduğu önlemleri et­kisiz kılmaktı. Sivas […]

Sivas Kongresi

Ağustos sonuna doğru bazı delegeler Sivas’a gelmeye başlamışlardı. Mus­tafa Kemal Paşa da, 29 Ağustosta Er­zurum’dan hareket etti. Erzurum’da, Sivas Kongresi için delege seçimi ger­çekleşememişti.Bunun üzerine Musta­fa Kemal Paşa, Erzurum’dan Hoca Raif Efendi’yi ve yolu üstündeki Erzin­can’dan da Şeyh Fevzi Efendi’yi ala­rak Sivas’a geldi. İki aydan beri heyecanla beklenen Si­vas Kongresi’ne, tüm çabalara karşı pek az […]

Kurtuluş Savaşı’nda Amerikan Mandası Görüşü

AMERİKAN MANDASI GÖRÜŞÜ Türkiye’nin kurtuluşu için üç ayrı gö­rüş savunuluyordu. Birinci görüş, ka­dere rıza gösterip teslim olmaktı. Pa­dişah ve çevresi bu uysal siyaseti ön­görüyordu. Bunlar, kurtarabilecek­lerin elde tutulması için de, İngiliz hi­mayesini zorunlu görüyorlardı. İkinci görüş, Mustafa Kemal Paşa’mn görü­şüydü: Tam bağımsızlık için direnmek ve savaşmak. Üçüncü görüşse, çoğun­luğu İstanbul’da bulunan milliyetçi aydınların, aralarında ünlü […]

Erzurum Kongresi

Erzurum Kongresi, Doğu Anadolu adı­na toplanan bir kongre olduğu halde uyandırdığı yankılar ve sonuçları ba­kımından çok önemli bir Müdafaayı Hukuk Kongresi’dir. Erzurum Kongresi’nce hazırlanan Müdafaayı Hukuk ilkeleri ve örgüt tüzüğü, Sivas Kongresi’nde, Anadolu ve Rumeli Müdafa­ayı Hukuk Cemiyeti adıyla bütünleşen ulusal örgüt tarafından aynen kabul edilmiştir. Erzurum Kongresi’nin çok önemli bir özelliği de, Mustafa Kemal […]

Amasya Bildirisi

Yukarıda söz edilen komitenin hazır­ladığı ve Mustafa Kemal Paşa’nm “gizli beyanname” diye nitelediği Amasya Bildirisi şu ilkeleri içeriyor­du: Vatanın bütünlüğü, ulusun bağım­sızlığı tehlikededir. Hükümet sorum­luluğunu kavramış değildir. Ulusun bağımsızlığını gene ulusun azim ve karan kurtaracaktır; Ulusun sesini dünyaya duyurmak ve yazgısını belirlemek için, her türlü etki ve denetimden uzak bir ulusal kongre toplanması şarttır; Bu […]

Kurtuluş Savaşı’nın Örgütlenmesi

19 Mayısta Samsun’a çıkan Mustafa Kemal Paşa, ordu müfettişi olarak ön­celikle bütün orduyla bağlantıya geç­mişti. Kolordu komutanlarına, birlik­lerin yerlerini ve güçlerini belirleye­rek gerekli düzenlemelerin yapılması, değişik yönlerden gelebilecek düşman saldırılarına ve işgallere karşı gerek­li önlemlerin alınması, en önemli ola­rak da komutanların ulusal örgütlen­me düşüncesine hazırlanmaları konu­larında gerekli uyarıda bulunmaktay­dı. Mustafa Kemal Paşa, bütün bunları çok […]

Sayfa 5 of 11« İlk...34567...10...Son »