Tarih

Kurtuluş savaşı Güney Cephesi

SAVAŞLAR Milli Mücadele’de askeri strateji çok doğru saptanmış ve şu amaçlar güdülmüştür: Önce Ermeni ordusuna saldırıp, Rusya yolunu açmak ve buradan kuv­vet tasarruf etmek; Güney cephesine fazla kuvvet ayır­madan Fransızlara karşı gerilla sava­şı yürütmek; Batıda, ordu yeniden kurulup sal­dırı gücü kazamncaya kadar yerel ba­şarılara özenmemek ve ancak savun­ma muharebeleri yapmak; İyice hazırlandıktan, bütün olanak­ları son […]

Kuvayı Milliyenin Tasviyesi

1920   başlarında, Batı cephesinin en büyük milis kuvveti Çerkez Ethem’in komutasında bulunuyordu. Anzavur hareketinin, Düzce ve Bolu karşı dev­rim hareketlerinin, Yozgat ayaklan­masının bastırılması Çerkez Ethem sayesinde başarılmıştı. Ordu birlikleri bu savaşlarda başarı gösteremiyorlardı. Bu durum, ordu ve Kuvayı Mil­liye ikiliğinin yaratılmasına ve Çerkez Ethem’in itibar kazanmasına, buna karşılık ordunun gözden düşmesine doğru artık bu otoriteyi […]

Kurtuluş Savaşı Ulusal Harekete Karşı Olan Ayaklanmalar

1919    yılının yoğun olayları sırasmda, İstanbul hükümeti ve İngilizlerce des­teklenen eski İzmit mutasarrıfı emek­li jandarma binbaşısı Anzavur Ahmet, Kuvayı Milliye’yi dağıtmak üzere ha­rekete geçti. Anzavur, Manyas’ta baş­lattığı olayları Susurluk, Gönen, Ulubat çevresine yaydı. Anzavur’a karşı yapılan harekâta 61.Tümen komuta­nı albay Kâzım Bey komutasmdaki kuvvetler,Çerkez Ethem ve bazı küçük Kuvayı Milliye müfrezeleri katıldı. 61 gün süren […]

Sevr Anlaşması

Meclis-i Mebusan’m dağılması üzeri­ne Ali Rıza Paşa kabinesi çekilmiş, kı­sa süren Salih Paşa hükümetinden sonra Damat Ferit Paşa yemden hükümetin başma gelmişti (5 Nisan 1920). Bu sırada, Ankara’da toplana­cak Meclis için seçimler sürmekteydi. Sultan Vahdettin, toplanacak Meclis’ in yeni bir devlet kuracağım ve ken­disinin son yetkilerinin böylece yok olacağım sezmişti. Bu nedenle, önce­likle T.B.M.M’nin toplanmasını […]

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Açılışı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ Tüm çabalara karşın seçimler, Mec­lis’in toplanacağı 23 Nisana kadar ta­mamlanamadı ve Meclis, İstanbul’ dan gelenlerin de katılmasıyla 120 ki­şiyle toplanabüdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi (T.B.M.M.) 23 Nisan 1920’de, büyük bir dinsel törenden sonra en yaşh üye olan Sinop milletvekili Şerif Bey’in başkanlığında açıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi, 24 Ni­sanda yaptığı ikinci […]

İhtilaf Devletleri İstanbul’u Neden İşgal Etmiştir?

İtilaf Devletleri kuvvetleri, Mondros Mütarekesi’nden beri İstanbul’da bu­lunuyorlardı, ama işgal sözcüğü kul­lanılmıyordu. Meclis-i Mebusan’ın Misak-ı Milli’yi kabul etmesi onlara iş­gal için bekledikleri bahaneyi yarat­mıştı. 16 Mart 1920 günü, İstanbul li­manında bulunan İtilaf donanması, toplarını İstanbul kentine çevirdi. Zırhlılardan karaya büyük kuvvetler çıkartıldı ve köşe başlarına makinalı tüfekler yerleştirildi, hükümet daireleri, kışlalar işgal edildi, Şehzadebaşı karakolu […]

Son Osmanlı Seçimi ve Son Osmanlı Mebusan Meclisi

Meclis’in, İstanbul’da ya da başka bir yerde toplanması uzun tartışmalara yol açmıştı.Müdafaayı Hukuk Heyet-i Merkeziyeleri, komutanlar ve İstan­bul’daki milliyetçi aydınlarla uzun ya­zışmalar, görüşmeler yapıldı. Genel eğilim, Meclis’in İstanbul’da toplan­ması doğrultusundaydı. Mustafa Ke­mal Paşa ise, düşman işgali altmdaki bir kentte toplanacak Meclis’te ulusal iradenin gerçekleşemeyeceği görü­şündeydi. Bu konudaki tartışmalar Kasım (1919) ayında sonuca bağlana­rak, Meclis’in İstanbul’da […]

Amasya Antlaşması ve Heyet-i Temsiliyenin Ankara’ya Taşınması

AMASYA ANLAŞMASI Mustafa Kemal Paşa, Rauf ve Bekir Sami Beylerle birlikte Amasya’ya gel­di. Görüşmeler 20 Ekimde başladı. İs­tanbul temsilcisi Salih Paşa ile Ana­dolu ulusal hareketinin önderleri ara­sında iki protokol imzalandı. Birinci protokolda hükümetin otoritesine say­gılı davramlacağı, milletvekili seçim­lerinin serbestçe yapılacağı, askerin siyasetle uğraşmayacağı gibi ulusal hareketin önderleri için ödün sayıla­bilecek maddeler yer alıyordu. İkinci protokolsa, […]

Kurtuluş Savaşı Anadolu-İstanbul Çatışması

Sivas Kongresi’nin başarıyla sonuç­lanması ve Ali Galip olayı, ulusal ha­reketin İstanbul’a karşı güç ve haklı­lığını artırmış bulunuyordu. Bu gelişmelerden yararlanmak amacıyla Heyet-i Temsiliye, İstanbul hükümeti­ni sıkıştırmaya başladı. Elde edilmek istenen sonuç, hükümetin istifasını sağlamak, ulusal harekete karşı olan yönetici ve komutanları etkisiz hale getirmek ve hükümetin, ulusal hare­kete karşı almış olduğu önlemleri et­kisiz kılmaktı. Sivas […]

Sivas Kongresi

Ağustos sonuna doğru bazı delegeler Sivas’a gelmeye başlamışlardı. Mus­tafa Kemal Paşa da, 29 Ağustosta Er­zurum’dan hareket etti. Erzurum’da, Sivas Kongresi için delege seçimi ger­çekleşememişti.Bunun üzerine Musta­fa Kemal Paşa, Erzurum’dan Hoca Raif Efendi’yi ve yolu üstündeki Erzin­can’dan da Şeyh Fevzi Efendi’yi ala­rak Sivas’a geldi. İki aydan beri heyecanla beklenen Si­vas Kongresi’ne, tüm çabalara karşı pek az […]

Sayfa 5 of 11« İlk...34567...10...Son »