Tarih

Kanada Tarihi

Modern Kanada XVI. yy’a doğru, bü­yük coğrafi keşifler zamanında doğdu. Ama bu topraklarda, yüzlerce yıldır, iki kıtanın buzlarla birbirlerine bağlı olduğu sırada Asya’dan kalkıp Bering boğazını geçerek Amerika kıtasma geldikleri sanılan yerli toplulukları ya­şıyordu. Kanada kıyılarına ilk ayak basan Avrupalılar kuşkusuz Vikinglerdi. Çok daha ileri bir tarihte, 1497’de, İngiltere kralı hesabma yol­culuk eden Giovanni Caboto, […]

Kutsal Roma German İmparatorluğu Kuruluşu ve Yıkılışı

962’de Büyük Otto I’in taç giymesiy­le kurulan ve Franz II’nin Avusturya İmparatorluğu haline dönüştürdüğü, 1806 yılma kadar süren Orta Avru­pa devleti. Germania kralı Otto I, 951’den başla­yarak İtalya’ya müdahale etmiş ve İtalya kralı unvanım almıştı; 962’de imparatorluk tacım giyerek bu duru­mu resmileştirdi. Fransız Karolenjlerinin egemenlikleri altında tutmak is­tedikleri Lorraine düklüğü de sonun­da imparatorluğun etki alanına […]

Kurtuluş Savaşı’nın Sona Ermesi

SAVAŞIN SONA ERİŞİ Büyük Türk Taarruzu’nun gösterdiği gelişme üstüne Yunanistan, İtüaf Dev- letleri’ne başvurarak, Anadolu’nun boşaltılması koşuluyla bir mütareke yapılması konusunda aracılık isteğin­de bulundu. Ama üç büyük devlet her­hangi bir müdahaleye girişmeden, Türk ordusu İzmir’e dayanmış ve Anadolu’nun Yunanlılar tarafından boşaltılması bir sorun olmaktan çık­mıştı. Şimdi ancak, Boğazlar’m ve Trakya’nın durumu söz konusu olabi­lirdi. Nitekim […]

Sakarya Meydan savaşı ve Büyük Taaruz

SAKARYA MEYDAN SAVAŞI Kütahya-Eskişehir savaşlarının yenil­gisi, kaybedilen topraklar ve kentler, tehlikenin Ankara yakınlarına kadar gelmiş olması, Meclis’in sorumlu ara­masına yol açmıştı. Mustafa Kemal Paşa’ya karşı sürdürülen muhalefetin en şiddetlendiği günler yaşanıyordu. Sağduyu egemen olmazsa Meclis’tekibunalım. Milli Mücadele’yi açmaza sürükleyebilirdi. Milletvekillerinin ge­nel eğilimleri şöyle belirmişti: Savaş son derece tehlikeli bir du­ruma gelmiştir: Düşman saldırısını durdurabilmek için […]

Birinci ve ikinci İnönü Savaşları

BİRİNCİ İNÖNÜ SAVAŞI 1921 yılının 9   ve 10 Ocak günlerinde ve aynı yılın 31 Martında, Türk-Yunan kuvvetleri arasında geçen savaşların İnönü böl­gesinde yapılması bir raslantı değildir. İnönü savaşlarının zamanını Yunan­lılar, savaş alammysa Türkler seçmiş­lerdir. Türk ordusunun savunma pla­nına göre. Bursa ve Kocaeli yönünden gelecek bir düşman saldırısı İnönü’de karşılanacaktı. İnönü savunma hattı. Yunanlıların 1920 yaz saldı […]

Kurtuluş Savaşı Batı Cephesi

Kurtuluş Savaşı’nda kesin sonuç alı­nacak yer, Batı cephesiydi. Bu ne­denle Kurtuluş Savaşı’na, Türk- Yunan Savaşı da denmektedir. Batı cephesinde, Yunan istilasına karsı gösterilen direnme ve kazamlan başa­rılar, kurulmakta olan yeni Türk Dev- leti’nin Batılı devletler tarafından bir olgu olarak kabul edilmesini sağladı, Müttefiklerarası anlaşmazlıkları ar­tırdı ve S.S.C.B’nin yardımının sürek­liliğini sağladı. Hatta, Güney cephe­sinde Fransızlarla yapılan […]

Kurtuluş Savaşı Doğu Cephesi

Doğu cephesi komutanı Kâzım Ka- rabekir Paşa, Doğu illerinin Ermeni zulmünden kurtarılması için bir aske­ri harekât başlatmak üzere T.B.M.M. hükümetine öneride bulunmuştu. Öne­rinin gerekçeleri şöyleydi: O sırada Erzurum’da bulunan ve Moskova’ya gitmesi gereken Türk de­legasyonunun yolculuk edeceği Kars- Bakû yolunu açmak; Ermenilerin İslam halka yaptıkla­rı zulüm ve katliamı durdurmak; Ermenilerin ilk fırsatta Erzurum’u da ellerine […]

Kurtuluş savaşı Güney Cephesi

SAVAŞLAR Milli Mücadele’de askeri strateji çok doğru saptanmış ve şu amaçlar güdülmüştür: Önce Ermeni ordusuna saldırıp, Rusya yolunu açmak ve buradan kuv­vet tasarruf etmek; Güney cephesine fazla kuvvet ayır­madan Fransızlara karşı gerilla sava­şı yürütmek; Batıda, ordu yeniden kurulup sal­dırı gücü kazamncaya kadar yerel ba­şarılara özenmemek ve ancak savun­ma muharebeleri yapmak; İyice hazırlandıktan, bütün olanak­ları son […]

Kuvayı Milliyenin Tasviyesi

1920   başlarında, Batı cephesinin en büyük milis kuvveti Çerkez Ethem’in komutasında bulunuyordu. Anzavur hareketinin, Düzce ve Bolu karşı dev­rim hareketlerinin, Yozgat ayaklan­masının bastırılması Çerkez Ethem sayesinde başarılmıştı. Ordu birlikleri bu savaşlarda başarı gösteremiyorlardı. Bu durum, ordu ve Kuvayı Mil­liye ikiliğinin yaratılmasına ve Çerkez Ethem’in itibar kazanmasına, buna karşılık ordunun gözden düşmesine doğru artık bu otoriteyi […]

Kurtuluş Savaşı Ulusal Harekete Karşı Olan Ayaklanmalar

1919    yılının yoğun olayları sırasmda, İstanbul hükümeti ve İngilizlerce des­teklenen eski İzmit mutasarrıfı emek­li jandarma binbaşısı Anzavur Ahmet, Kuvayı Milliye’yi dağıtmak üzere ha­rekete geçti. Anzavur, Manyas’ta baş­lattığı olayları Susurluk, Gönen, Ulubat çevresine yaydı. Anzavur’a karşı yapılan harekâta 61.Tümen komuta­nı albay Kâzım Bey komutasmdaki kuvvetler,Çerkez Ethem ve bazı küçük Kuvayı Milliye müfrezeleri katıldı. 61 gün süren […]

Sayfa 5 of 12« İlk...34567...10...Son »