Tarih

Kurtuluş Savaşı’nda Amerikan Mandası Görüşü

AMERİKAN MANDASI GÖRÜŞÜ Türkiye’nin kurtuluşu için üç ayrı gö­rüş savunuluyordu. Birinci görüş, ka­dere rıza gösterip teslim olmaktı. Pa­dişah ve çevresi bu uysal siyaseti ön­görüyordu. Bunlar, kurtarabilecek­lerin elde tutulması için de, İngiliz hi­mayesini zorunlu görüyorlardı. İkinci görüş, Mustafa Kemal Paşa’mn görü­şüydü: Tam bağımsızlık için direnmek ve savaşmak. Üçüncü görüşse, çoğun­luğu İstanbul’da bulunan milliyetçi aydınların, aralarında ünlü […]

Erzurum Kongresi

Erzurum Kongresi, Doğu Anadolu adı­na toplanan bir kongre olduğu halde uyandırdığı yankılar ve sonuçları ba­kımından çok önemli bir Müdafaayı Hukuk Kongresi’dir. Erzurum Kongresi’nce hazırlanan Müdafaayı Hukuk ilkeleri ve örgüt tüzüğü, Sivas Kongresi’nde, Anadolu ve Rumeli Müdafa­ayı Hukuk Cemiyeti adıyla bütünleşen ulusal örgüt tarafından aynen kabul edilmiştir. Erzurum Kongresi’nin çok önemli bir özelliği de, Mustafa Kemal […]

Amasya Bildirisi

Yukarıda söz edilen komitenin hazır­ladığı ve Mustafa Kemal Paşa’nm “gizli beyanname” diye nitelediği Amasya Bildirisi şu ilkeleri içeriyor­du: Vatanın bütünlüğü, ulusun bağım­sızlığı tehlikededir. Hükümet sorum­luluğunu kavramış değildir. Ulusun bağımsızlığını gene ulusun azim ve karan kurtaracaktır; Ulusun sesini dünyaya duyurmak ve yazgısını belirlemek için, her türlü etki ve denetimden uzak bir ulusal kongre toplanması şarttır; Bu […]

Kurtuluş Savaşı’nın Örgütlenmesi

19 Mayısta Samsun’a çıkan Mustafa Kemal Paşa, ordu müfettişi olarak ön­celikle bütün orduyla bağlantıya geç­mişti. Kolordu komutanlarına, birlik­lerin yerlerini ve güçlerini belirleye­rek gerekli düzenlemelerin yapılması, değişik yönlerden gelebilecek düşman saldırılarına ve işgallere karşı gerek­li önlemlerin alınması, en önemli ola­rak da komutanların ulusal örgütlen­me düşüncesine hazırlanmaları konu­larında gerekli uyarıda bulunmaktay­dı. Mustafa Kemal Paşa, bütün bunları çok […]

Kuvayı Milliye Hakkında Bilgi

“Kuvayı Milliye” deyimi, Milli Mücadele’de iki anlamda kullanılmıştır. Bi­rincisi, “ulusal kuvvetler”, yani “milis-halk ordusu” anlamındadır. Öteki anlamıysa geniş kapsamlı olup, Milli Mücadele’yi bir bütün olarak be­lirtir. Silahlı halk kuvvetleriyle birlik­te Müdafaayı Hukuk ve Reddi İlhak kuruluşları, heyeti milliyeler, kongre­ler, Ankara’da kurulmuş olan Millet Meclisi ile, bunlara yardımcı olan bü­tün organlar ve ordu, Ulusal Kuvvet­ler, yani […]

Yunan İşgalinin Genişlemesi

Yunan ordusu, İzmir’in işgalinden bir hafta sonra Anadolu içlerine doğru ilerlemeye başlayacaktı. Ama bu kü­çük devletin, hak iddia ettiği Batı Ana­dolu topraklarını ilhaka hiç de hazır ve layık olmadığı daha ilk günden açıkça anlaşümıştı. Yunanlılar işgal ettikleri yerlere yeni bir düzen değil, kin ve zulüm getirmişlerdi. Bu neden­le Türk-Yunan savaşı son derece çe­tin ve kıyıcı […]

Yunanlıların İzmir’i İşgali

Yunanlıların İzmir’i işgal ettikleri 1919   Mayısında durum şöyle görünü­yordu: Altı aydır silahların susmuş ol­masına karşın, fırtma öncesi sessizlik sona ermek üzereydi. Samsun ile çev­resindeki Rum ve Ermeni çetelerine karşı direnişler başlamıştı. Bu bölge­den duyulan gürültüler bir iç sorun, olağan asayişsizlik olayları sanılıyor­du. Gerçekteyse, bunlar yakmda Ana­dolu’da başlayacak olan büyük bir mücadelenin belirtilerinden başka bir şey […]

Mondros Mütarekesi’nden Sonra Osmanlı Genel Durum

Mütarekenin ilanı ve işgallerin başla­masıyla bütün Türkiye’de büyük bir kaynaşma ortaya çıkmıştı. Ordu bir­liklerinin yerlerinden oynatılması, ter­his, askeri malzeme ve silah nakliya­tı, yerlerine dönen göçmenler, işgal kuvvetlerinin gidiş gelişi, Türkiye’de bulunan Alman ve Avusturya asker­lerinin şevki, başta İstanbul olmak üzere önemli merkezleri ve tüm yolları sürekli bir harekete sahne yapmıştı. Hiçbir yerde düzen kalmamış, asayiş […]

Milli Mücadele ve Kurtuluş Savaşı

Ülke bütünlüğünü korumak, ulusal egemenliğe dayalı, tam bağımsız ye­ni bir Türk devleti kurmak için girişi­len, çok cepheli savaş. Kurtuluş Savaşı’nı hazırlayan koşul­lar, Mondros Mütarekesi’nin imzalan­ması (30 Ekim 1918) ve uygulanmasın­daki adaletsizlikler ve haksızlıklar so­nucunda belirginleşmiştir. Mondros Mütarekesi’nin imzalanma­sı sırasında İtilaf Devletleri bu müta­rekeye görünüşte, Osmanlı Devleti’ni yok edici, “kayıtsız şartsız teslim” duygusunu verecek açık hükümler […]

Japonya Tarihi

Başlangıçtan XVI. Yüzyıla Japonya Tarihi Japonya’nın kuruluş yıllarıyla ilgili bilgiler, ilk imparatorun (mikado) İ.Ö. VII. yy’da yaşadığını ortaya ko­yan efsanelerden çıkarılır. Çin’le ilk ilişkiler, İ.S. I. yy’da kurul­du: III. yy’da da iyice sıklaşmıştı. Ja­ponya’nın, birlikler gönderdiği Ko­re’yle olan karşılıklı ilişkileri, VII. yy’da barışçı bir görünüm kazandı. Japon öğrenciler, sanat ve tıp öğreni­mi için Çin’e gittiler. […]

Sayfa 6 of 11« İlk...45678...Son »