Tarih

İspanya Tarihi 17. Yüzyıla Kadar

Coğrafi özellikler konusunda görüldüğü gibi coğrafi yapı “bir” değil, “birkaç” İspanya ortaya koymaktadır; bu çoğulluk, tarih boyunca kanıtlanmış, her bölge kendi evrimini yaşamıştır. İspanya, olağa­nüstü coğrafi konumuyla, hem Ak­deniz tarihini, hem Avrupa tarihini, hem Kuzey Afrika tarihini, hem de Amerika tarihini etkilemiştir. Bu yüzden İspanya’yı niteleyen özellik­ler çeşidi etkenlerin birbiri içinde eri­mesinin bir sonucudur. Roma […]

Türkiye’de İslam Sanatı Tarihi ve Gelişmesi

Anadolu’da Türk İslam sanatının baş­langıcı olan XI. ve XII. yy’larda Türkler sayısız mimarlık yapıtları ver­diler. Büyük Selçukluların Anadolu’daki ilk yapıtı sayılan Diyarbakır Ulucamisi (1091), Şam Ümeyye Camisi’ne benzer planı ve değişik kare biçiminde mina­resiyle Anadolu’da tek örnektir. Bit­lis Ulucamisi (1129), kıble duvarına paralel uzanan üç nefli planı ve mih­rap önü kubbesiyle, daha sonraki Artuklu camilerini […]

İskoçya’nın Tarihi

İskoçya eskiden Piktler ve İskoçların ülkesiydi. İrlanda’dan gelen bu iki halk, XI. yy’da bir krallık halinde bir­leşmişlerdi. Geniş alanların efendisi olan toprak sahibi soylu aileler ara­sında baş gösteren uzun rekabetler, ülkenin tarihine 1371 yılına kadar egemen oldu, bu tarihte Stuart süla­lesinden ilk hükümdar tahta geçti. XVI. yy’da John Knox’ın etkisiyle, bu­rada Calvincilik yaygınlaştı; hareket, hem güçlü […]

İskitler ve İskit sanatı hakkında bilgi

Hint-Avrupalı halk. İran ve İslav kollarıyla akraba olduk­ları sanılan İskitler, öbür Hint-Avrupalılara göre adlarını daha geç duyurmuşlardır (İ.Ö. X. yy.). Yerleştikleri coğrafi alan, Karadeniz’in ku­zeyinde, doğuda Volga’ya ve güneyde Kafkasya ile Tuna’ya kadar uzanan otluk ve ağaçlık bozkır bölgesidir. Halklar Karmaşası Büyük Hun ve Germen istilalarının başlamasıyla son bulan İskit tarihi, on üç yüzyıldan fazla […]

İsmet İnönü ve Lozan’da

Savaş Alanından Barış Masasına Türk-Yunan savaşı Türk ordusunun zaferiyle sonuçlanınca, İtilaf Devletleri’nin ateşkes önermeleri üzerine 3-11 Ekim 1922 tarihleri arasında Mu­danya’da bir konferans düzenlenme­si kararlaştırıldı. Ingiliz, Fransız, İtal­yan delegelerinin katıldığı konferans­ta Türkiye’yi İsmet Paşa temsil etti. Oldukça tartışmalı ve zaman zaman sıcak savaşı gündeme getirebilecek ortamda geçen konferansın sonunda, Trakya’nın Yunanlılar tarafından sa­vaşsız boşaltılması sağlanmıştı. […]

İsmet İnönü Kurtuluş Savaşı Yılları

Ulusal Kurtuluş Yolundaki Kıpırdanmalar Dönemin sadrazamı Ahmet İzzet Pa­şa tarafından Harbiye Nezareti Müs­teşarlığına getirilen İsmet Bey, İstihzarat-ı Sulhiye (Barış Hazırlıkla­rı) komisyonunda askeri müşavirlik. Askeri Şura üyeliği, Muamelat-ı Umu­miye (Genel İşler) müdürlüğü gibi gö­revlerde bulundu. Mondros Mütarekesi’yle Osmanlı Devleti, işgal kuvvet­lerinin denetimine girmiş, padişah ve saltanat, işgal kuvvetlerinin kuklası durumuna getirilmişti. Mustafa Ke­mal Paşa, Anadolu’ya geçip […]

İsmet İnönü Yemen Balkan 1. Dünya Savaşı Yılları

Yemen Yılları 1910’da başlayan ayaklanmayı bas­tırmak üzere, Yemen’e gönderilen Ge­nelkurmay Başkanı Ahmet İzzet Paşa, Kırklareli manevralarına ilişkin görüş ve eleştirilerinden tanıdığı İsmet Bey’i yanına çağırdı. Balkan Savaşı’nın pat­lamasının beklendiği bir sırada Genel­kurmay başkanının Yemen’e atanma­sını doğru bulmamasına karşın, bu çağrıya uyup Yemen’e gitti. 26 Şubat 1910- 5 Mart 1912 tarihleri arasında Yemen’de görev yapan İsmet […]

İsmet İnönü Askeri öğrencilik Yılları ve İlk Görevi

Türkiye Cumhuriyeti’nin ikinci Cum­hurbaşkanı (İzmir, 1884 – Ankara, 1973). Askeri Öğrencilik Yılları Deliorman bölgesindeki Razgrad ka­sabasından Çevriye Hanım ile Bitlisli Kürümoğulları ailesinden Mehmet Re­şit Bey’in beş çocuğundan İkincisi olan Mustafa İsmet, ilköğrenimini ba­basının görevi gereği atandığı Sivas’ta tamamladıktan sonra askerliğe karşı özel bir ilgi ve yakınlık duymaya baş­laması nedeniyle Sivas Askeri Rüştiyesi’nde okudu (1895). Ancak […]

İberler ve Uygarlıkları Hakkında Bilgi

Roma İmparatorluğu’nun fetih döne­minde, günümüzdeki İspanya toprak­larının bir bölümü üstünde yaşayan ve İber yarımadasına adım veren halk. Endülüs Tartessosluları da İberlere çok yakındır, ayrıca İ.Ö. III. yy’da Castilla ve Ebro arasında yerleşmiş olan İberlerin Kelt istilacılarıyla karışması sonucu Keltiberler halkı oluş­muştur. İberlerden Keltiberlere Sahra, Kuzey Afrika (Magrip) ve İspanya uygarlıklarını oluşturan halk­ların bir araya gelmesi […]

Tarihi Isparta Devleti

Peloponnesos’ta, Eurotas üstünde Eski Yunan kenti. İsparta İ.Ö. IX. yy’da Aka Yunanistanı’nı istila eden Dorlar tarafından ku­ruldu. Bunların kollarından biri de zengin Eurotas vadisinde yerleşti. Totaliter Isparta Devleti Isparta öbür Yunan kentlerinin hiçbi­rine benzemez. V. yy Atmalılarına gö­re son derece sınırlı bir toplumsal ve siyasal grubun egemen olduğu aristokrat kent modeliydi. Deniz ticareti­nin zenginlikleriyle pek […]

Sayfa 8 of 11« İlk...678910...Son »