Tarih

İtalya Tarihi İkinci Dünya savaşından Günümüze

İkinci Dünya Savaşı İkinci Dün­ya savaşı patlak verdiğinde (Eylül 1939), İtalya savaşa girmediğini ilan etti ve ancak 10 Haziran 1940’ta, za­ten istila edilmiş ve yenilmiş olan Fransa ile İngütere’ye savaş ilan et­ti. Fransa’da 28 Haziran 1940’ta ateş­kes imzalandı, ama İtalya, Afrika’da İngiltere’ye, Balkanlar’da Yunanis­tan’a karşı savaşı sürdürdü. Büyük bir gözüpeklikle iki cephede başlattı­ğı bu saldırı, […]

İtalya Tarihi Devrimlerden İkinci Dünya Savaşına

İtalyan Devrimleri Napolyon düştükten sonra İtalya’da 1792’den önceki düzen yeniden kuruldu. Eski krallar tahtlarına geri döndüler; Ce­nova, Sardinya kralının topraklarına eklendi, Venedik Avusturya’ya katıl­dı. İtalya yeniden parçalanmış, mutlakiyetçi kralların eline bırakılmıştı. İtalyanlar 1815’ten 1849’a kadar krallarına anayasalar kabul ettirmek ve bağımsızlıklarını elde etmek için boş yere çaba harcadılar. Avusturya ordusu bu hareketleri (Napoli’de carbonari) şiddetle […]

İtalya Tarihi İtalyan Devrimlerine Kadar

Günümüzdeki İtalya, Alp yayı ve Ak­deniz ile çevrili olduğundan, özellikle kesin sınırları bulunan bir ülkedir. Ancak, bu doğal sınırlarına oldukça geç dönemlerde kavuşmuştur. Uzun bir zaman süresinde parçalanmış, birbirine yabancı bölgelere bölünmüş olarak kalmış, birliğini uzun ve karı­şık bir tarihten sonra gerçekleştirebilmiştir. 476’da Barbar paralı askerlerinin başkanı Odoaker, son Batı Roma imparatoru Romulus Augustulus’u tahtından […]

İstanbul Kuruluş Tarihi

İstanbul kenti­nin çevresinde yapılan kazılar sonu­cu, kent topraklarına çok eski tarih­lerde yerleşildiği anlaşıldı. Nitekim Fikirtepe’de yapılan kazılarda Kalko­litik döneme ilişkin İ.Ö. 3000 yılları­na uzanan bir kentin varlığı ortaya çı­karıldı. Daha yakın bir döneme iliş­kin olan Kâğıthane ve Alibey derele­rinin kavşağında, Traklara ait bir yer­leşmenin izlerine rastlandı. Günü­müzdeki Kadıköy’ün yerinde de Kalkedon adlı bir kentin varlığı […]

İsrail’in Tarihi ve Kuruluşu

İsrail 14 Mayıs 1948’de kurulmuş olan bir devlettir. Kökenlerini anlaya­bilmek için, XIX. yy’ın sonunda bazı Yahudilerin, İ.S. 70’ten ve 135’ten sonra yeryüzünün her yanına dağılmış olan bütün Yahudileri bir araya getirerek ulusal Yahudi ocağı yarat­ma düşlerini anımsamak gerekir. İş­te bu düşünce yüzyıllar boyunca çe­şitli baskılar altında ezilen Avrupa Yahudileri tarafından benimsendi, hatta kimi zaman gerçekleşme […]

İspanya Tarihi Franco Dönemi ve ETA Hareketi

İspanya Franco Dönemi General Franco, tek parti olan Falanj Partisi’ne daya­narak ülkeyi yönetmeye başladı. 1947’de yapılan bir halkoylamasıyla krallık rejimi yeniden kuruldu; ama krallık ailesi üyelerine iktidara etkin olarak hiçbir söz hakkı tanınmadı. General Franco kendini yaşam boyu devlet ve hükümet başkanı seçtirdi. İzlenen uzlaşmazlık ve kendi kendi­ne yetme siyaseti İspanya’nın 1953’e kadar, yalnız bir […]

İspanya Tarihi 17. Yüzyıl Sonrası ve Cumhuriyetin İlanı

İspanya Bourbonları Çocuğu olmayan Carlos II, Louis XIV’ün toru­nu Felipe V’i vasiyetnameyle miras­çısı olarak tanıdı. İspanya Bourbonları krallığın durumunu düzeltmeye çalıştılar (aydın despotluk siyaseti); İspanya’ya hoşgörüyü getiren, tarım ve sanayiyi geliştirerek halkın zen­ginleşmesini sağlayan yetenekli ba­kanlardan yararlandılar. Dıştaysa, krallığın parçalanması sürmekteydi. İspanya Veraset savaşlarında Fran­sa’nın müttefiki olan İspanya, İtal­ya’daki iki bölgesini ve Hollanda’yı kaybetti; ayrıca […]

İspanya Tarihi 17. Yüzyıla Kadar

Coğrafi özellikler konusunda görüldüğü gibi coğrafi yapı “bir” değil, “birkaç” İspanya ortaya koymaktadır; bu çoğulluk, tarih boyunca kanıtlanmış, her bölge kendi evrimini yaşamıştır. İspanya, olağa­nüstü coğrafi konumuyla, hem Ak­deniz tarihini, hem Avrupa tarihini, hem Kuzey Afrika tarihini, hem de Amerika tarihini etkilemiştir. Bu yüzden İspanya’yı niteleyen özellik­ler çeşidi etkenlerin birbiri içinde eri­mesinin bir sonucudur. Roma […]

Türkiye’de İslam Sanatı Tarihi ve Gelişmesi

Anadolu’da Türk İslam sanatının baş­langıcı olan XI. ve XII. yy’larda Türkler sayısız mimarlık yapıtları ver­diler. Büyük Selçukluların Anadolu’daki ilk yapıtı sayılan Diyarbakır Ulucamisi (1091), Şam Ümeyye Camisi’ne benzer planı ve değişik kare biçiminde mina­resiyle Anadolu’da tek örnektir. Bit­lis Ulucamisi (1129), kıble duvarına paralel uzanan üç nefli planı ve mih­rap önü kubbesiyle, daha sonraki Artuklu camilerini […]

İskoçya’nın Tarihi

İskoçya eskiden Piktler ve İskoçların ülkesiydi. İrlanda’dan gelen bu iki halk, XI. yy’da bir krallık halinde bir­leşmişlerdi. Geniş alanların efendisi olan toprak sahibi soylu aileler ara­sında baş gösteren uzun rekabetler, ülkenin tarihine 1371 yılına kadar egemen oldu, bu tarihte Stuart süla­lesinden ilk hükümdar tahta geçti. XVI. yy’da John Knox’ın etkisiyle, bu­rada Calvincilik yaygınlaştı; hareket, hem güçlü […]

Sayfa 8 of 12« İlk...678910...Son »