Tarih

İzmir’in Antik Kentleri

Bergama (Pergamon) Antik Kenti Günü­müzdeki Bergama kentinin kuzeyin­de yer alan bu antik kent ilk olarak Akropolis’in bulunduğu tepede, dış­tan gelecek saldırılara karşı korun­maya elverişli bir yerde kuruldu. İ.Ö. IV. yy’da kentin kalesinin çok sağlam ve güvenli olduğu bilinmektedir. Bir süre Perslerin, daha sonra İsken­der’in mirasçılarının elinde kalan kent, İ.Ö. 301’de Lysimakhos’un eli­ne geçti. İ.Ö. 283’te […]

İzlanda Tarihi

VIII. yy’da İrlandalı din adamları ta­rafından bulunduğu kesinlikle bili­nen İzlanda’ya, IX. yy’da Norveç’ten gelen Vikingler yerleştiler. Onların eski İskandinav kumrularıyla (özel­likle Alting, yani özgür insanlardan oluşan kurul) ada bir tür bağımsız cumhuriyete dönüştü. XIII. yy’da iç rekabetler sonunda Norveç egemen­liğine elverişli bir ortam oluştu ve Norveç kralı Haakon IV, adayı hima­yesine aldı. Danimarka’nın Norveç’e karşı […]

İttihat ve Terakki Cemiyeti Hakkında Bilgi

Osmanlı İmparatorluğu’nda Abdülhamit II’ye karşı, Meşrutiyet yönetimi için savaşım veren ve Abdülhamit’i tahttan indirerek, 1913-1918 yılları arasında devlet yönetiminin sorumlu­luğunu doğrudan üstlenen siyasal ku­ruluş. İttihat ve Terakki Cemiyeti, önce 1889’da İstanbul’da Askeri Tıbbiye’ de, tıbbiye öğrencilerinden İshak Sü­kuti, Mehmet Reşit, Abdullah Cevdet, İbrahim Temo ve Hüseyinzade Ali ta­rafından İttihat-ı Osmani Cemiyeti adıyla kuruldu. İbrahim Temo […]

İtalya Tarihi İkinci Dünya savaşından Günümüze

İkinci Dünya Savaşı İkinci Dün­ya savaşı patlak verdiğinde (Eylül 1939), İtalya savaşa girmediğini ilan etti ve ancak 10 Haziran 1940’ta, za­ten istila edilmiş ve yenilmiş olan Fransa ile İngütere’ye savaş ilan et­ti. Fransa’da 28 Haziran 1940’ta ateş­kes imzalandı, ama İtalya, Afrika’da İngiltere’ye, Balkanlar’da Yunanis­tan’a karşı savaşı sürdürdü. Büyük bir gözüpeklikle iki cephede başlattı­ğı bu saldırı, […]

İtalya Tarihi Devrimlerden İkinci Dünya Savaşına

İtalyan Devrimleri Napolyon düştükten sonra İtalya’da 1792’den önceki düzen yeniden kuruldu. Eski krallar tahtlarına geri döndüler; Ce­nova, Sardinya kralının topraklarına eklendi, Venedik Avusturya’ya katıl­dı. İtalya yeniden parçalanmış, mutlakiyetçi kralların eline bırakılmıştı. İtalyanlar 1815’ten 1849’a kadar krallarına anayasalar kabul ettirmek ve bağımsızlıklarını elde etmek için boş yere çaba harcadılar. Avusturya ordusu bu hareketleri (Napoli’de carbonari) şiddetle […]

İtalya Tarihi İtalyan Devrimlerine Kadar

Günümüzdeki İtalya, Alp yayı ve Ak­deniz ile çevrili olduğundan, özellikle kesin sınırları bulunan bir ülkedir. Ancak, bu doğal sınırlarına oldukça geç dönemlerde kavuşmuştur. Uzun bir zaman süresinde parçalanmış, birbirine yabancı bölgelere bölünmüş olarak kalmış, birliğini uzun ve karı­şık bir tarihten sonra gerçekleştirebilmiştir. 476’da Barbar paralı askerlerinin başkanı Odoaker, son Batı Roma imparatoru Romulus Augustulus’u tahtından […]

İstanbul Kuruluş Tarihi

İstanbul kenti­nin çevresinde yapılan kazılar sonu­cu, kent topraklarına çok eski tarih­lerde yerleşildiği anlaşıldı. Nitekim Fikirtepe’de yapılan kazılarda Kalko­litik döneme ilişkin İ.Ö. 3000 yılları­na uzanan bir kentin varlığı ortaya çı­karıldı. Daha yakın bir döneme iliş­kin olan Kâğıthane ve Alibey derele­rinin kavşağında, Traklara ait bir yer­leşmenin izlerine rastlandı. Günü­müzdeki Kadıköy’ün yerinde de Kalkedon adlı bir kentin varlığı […]

İsrail’in Tarihi ve Kuruluşu

İsrail 14 Mayıs 1948’de kurulmuş olan bir devlettir. Kökenlerini anlaya­bilmek için, XIX. yy’ın sonunda bazı Yahudilerin, İ.S. 70’ten ve 135’ten sonra yeryüzünün her yanına dağılmış olan bütün Yahudileri bir araya getirerek ulusal Yahudi ocağı yarat­ma düşlerini anımsamak gerekir. İş­te bu düşünce yüzyıllar boyunca çe­şitli baskılar altında ezilen Avrupa Yahudileri tarafından benimsendi, hatta kimi zaman gerçekleşme […]

İspanya Tarihi Franco Dönemi ve ETA Hareketi

İspanya Franco Dönemi General Franco, tek parti olan Falanj Partisi’ne daya­narak ülkeyi yönetmeye başladı. 1947’de yapılan bir halkoylamasıyla krallık rejimi yeniden kuruldu; ama krallık ailesi üyelerine iktidara etkin olarak hiçbir söz hakkı tanınmadı. General Franco kendini yaşam boyu devlet ve hükümet başkanı seçtirdi. İzlenen uzlaşmazlık ve kendi kendi­ne yetme siyaseti İspanya’nın 1953’e kadar, yalnız bir […]

İspanya Tarihi 17. Yüzyıl Sonrası ve Cumhuriyetin İlanı

İspanya Bourbonları Çocuğu olmayan Carlos II, Louis XIV’ün toru­nu Felipe V’i vasiyetnameyle miras­çısı olarak tanıdı. İspanya Bourbonları krallığın durumunu düzeltmeye çalıştılar (aydın despotluk siyaseti); İspanya’ya hoşgörüyü getiren, tarım ve sanayiyi geliştirerek halkın zen­ginleşmesini sağlayan yetenekli ba­kanlardan yararlandılar. Dıştaysa, krallığın parçalanması sürmekteydi. İspanya Veraset savaşlarında Fran­sa’nın müttefiki olan İspanya, İtal­ya’daki iki bölgesini ve Hollanda’yı kaybetti; ayrıca […]

Sayfa 7 of 11« İlk...56789...Son »