Kaz Hakkında Bilgi

Kaz, Ön üç parmağının arasının perdeli oluşuyla nitelendirilen perdeayaklıların kazsılar (Anseriformesj takımın­dan kuş.

Kazlar (Anser cinsi), besili evcil tür­leri kaba görünümlü olan büyük kuş­lardır. Başlan küçüktür ve ördeklerinki gibi lamelli, ama tabam daha kalın gagalan vardır. Oldukça uzun olan boyunlarını çoğunlukla dik tutarlar. Bedenin gerisinde yer alan kısa ba­cakları suda ilerlemelerini kolaylaş­tırır ve karada paytak paytak yürüme­lerine neden olur. Yaban kazları iyi uçarlar; havalanmaları biraz yavaş­tır, ama uçuş hızlan ve uçuşa daya­nıklılıkları, büyüklüklerine göre dikka­te değer derecededir. Kazlar, havanın direncini azaltmak için, art arda di­zilmiş biçimde ve yüksekten uçarak uzun göçler yaparlar. İyi yüzerler, ama yaralanma ve kendilerini izleyen­lerden kaçma durumları dışında, dal­mazlar. Bazen beslenmek için, derin olmayan göllerin dibindeki su bitkile­rini, kuyruklarım havaya doğru kaldı­rıp indirerek, söküp çıkarırlar. Bu­nunla birlikte, kazlar daha çok kara­da yaşarlar ve otlarla beslenirler. Evcil türlerin kökenini oluşturan kül renkli kazların dışında, beyaz ya da mavimsi renkli kar kazları, esmer ve siyah alacalı tüylü deniz kazları, Macellan (Patagonya) kazları, Etyopya’ nın mavi kanatlı kazı, gerçekte bütün Afrika’da yayılmış olan Mısır kazı ve Amazon havzasınm Orinocokazı var­dır. Bu son kaz tipi, daha çok karada yaşayan ve kazlarla ördekler arasın­da yer alan hantal görünümlü, iri, ala­calı ördekler olan ak kuşaklı ördekler grubuna yakındır. Daha çok dönence- lerarası bölgelerde, ıslıkçı ördekler adıyla tanınan Dendrocygna cinsin­den türler, kazsılarm özel bir grubu­>nu oluştururlarsa da, görünümleri kazları andırır. Bununla birlikte, boy­ları kazlardan daha küçüktür ve da­ha dik dururlar.

Avrupa’da yalnızca külrengi kazlar ve deniz kazları vardır. Külrengi kazlar arasında yaban kazı (Anser anser), kı­şın düzenli olarak Avrupa’ya gelen Rusya’mn ekin kazları (Anser fabalis), keskin sesi ve beyaz alnıyla tanınan ve Grönland ile Sibirya’da yuva ya­pan ak alınlı kaz (Anser albifrons) sayılabilir. Deniz kazları arasında, Av­rupa’da kışm en sık raslanam, hemen hemen tümüyle siyah olan boynu hal­kalı kazdır (Branta bernicla). Kıyılar­da sık raslanan bu tür, suyosunları ve zosteralarla (çimen biçiminde ve çok uzun yapraklı bir çeşit acı su ve de­niz bitkisi) beslenir.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.