Kunduz Hakkında Bilgi

Kunduzgiller (Castoridae) ailesinden, suda yaşamaya uyarlanmış iri kemir­gen memeli hayvan. Kunduzgiller ailesini iki tür kunduz Kunduz oluşturur. Bu iki türün anatomileri ve yaşam biçimleri aynıdır. 90 sm boyun­daki Avrupa kunduzunun (Castor fi­ber) kuyruğu 35 sm, ağırlığıysa 38 kg’dır. Kanada kunduzu ya da Ame­rika kunduzuysa (Castor canadensis) Kuzey Amerika’da yaşar. Kunduzun, ipek gibi ve uzun tüylerden oluşmuş güzel bir postu vardır. Kuyruğu geniş, yassı ve topak halindeki boynuzsu kıl­lardan oluşmuş pullarla örtülüdür. Kunduz .kuyruğundan tam bir kürek gibi yararlanmaz. Arka üyeler, kol gi­bi kullanılan ön üyelerden daha uzun­dur. Güçlü tırnakları olan ayak par­makları bir zarla birleşmiştir. Kun­duz, gerektiğinde burun deliklerini ve işitme organı kanallarım kapatabilir. Gerçek bir yontma kalemi gibi olan kesicidişleri sayesinde 70 çapında bir ağacı bir gecede devirebilir. Kunduzlar, su (göller, gölcükler, derin çaylar) kıyüarmda, kazık temeller üs­tüne kurdukları ve çıkışı su içinde bu­lunan yuvalarda sürüler halinde ya­şarlar. Kökler, yapraklar ve özellikle söğütlerin, kızılağaçların ve kavakla­rın kabuğuyla beslenirler. Devirdik­leri ağaçlar ve kuyruklarıyla yere vu­rarak çıkardıkları toprakla,gruplan­mış yuvalarında güvenlik sağlamak ve bunları hep aynı düzeyde tutabil­mek için çayların üstüne bentler ya­parlar. Çevreye zarar verdikleri için pek istenmeyen bu hayvanlar gene de tarla açmada yararlıdırlar. Geçtikle­ri yerlerde, ekilmeye elverişli çok ge­niş topraklar bırakırlar. îpek gibi olan postları nedeniyle çok aranan bu hayvanların Amerika’da hemen he­men soyları tükenmiştir. Eskiden kunduz, iç buzul bölgesinden, ılıman bölgelerin ormanlarının güney süıırına kadar bulunurdu. Günümüz­de Kuzey Amerika kunduzu iyi ko­runmaktaysa da, Avrasya kunduzu çok küçük bir alanda kalmıştır. îlk ola­rak Oligosen’de ortaya çıkmış olan kunduzların, Pleyistosen’de yaşamış bir türünün (Castoroides) bir ayı bü­yüklüğünde olduğu saptanmıştır.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.