İhtilaf Devletleri İstanbul’u Neden İşgal Etmiştir?

İtilaf Devletleri kuvvetleri, Mondros Mütarekesi’nden beri İstanbul’da bu­lunuyorlardı, ama işgal sözcüğü kul­lanılmıyordu. Meclis-i Mebusan’ın Misak-ı Milli’yi kabul etmesi onlara iş­gal için bekledikleri bahaneyi yarat­mıştı. 16 Mart 1920 günü, İstanbul li­manında bulunan İtilaf donanması, toplarını İstanbul kentine çevirdi. Zırhlılardan karaya büyük kuvvetler çıkartıldı ve köşe başlarına makinalı tüfekler yerleştirildi, hükümet daireleri, kışlalar işgal edildi, Şehzadebaşı karakolu basılarak altı asker şehit edildi, on beş asker de yaralandı, ba­zı milletvekilleri tutuklandı. Meclis-i Mebusan, 18 Mart 1920’de işgali pro­testo için çalışmalarına ara verdi. 11 Nisan 1920’deyse Meclis kendini fes­hetti.

İstanbul’un işgali üzerine Mustafa Kemal Paşa, Ankara’da bir Meclis toplanmasının gereğini kolordu komu­tanlıkları ve valiliklere 17 Martta bildirdi. Mustafa Kemal Paşa kurucu meclis niteliğinde düşündüğü Meclis’ in on beş gün içinde toplanmasını is­tiyordu.

Bazı kolordu komutanlarının kurucu meclise taraftar olmamaları nedeniy­le Mustafa Kemal Paşa, bu kez olağa­nüstü yetkilere sahip bir meclis deyi­mini kullanarak, 19 Martta seçimle­rin yapılmasını bir genelgeyle bildir­di.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.