Amasya Bildirisi

Yukarıda söz edilen komitenin hazır­ladığı ve Mustafa Kemal Paşa’nm “gizli beyanname” diye nitelediği Amasya Bildirisi şu ilkeleri içeriyor­du:

Vatanın bütünlüğü, ulusun bağım­sızlığı tehlikededir. Hükümet sorum­luluğunu kavramış değildir. Ulusun bağımsızlığını gene ulusun azim ve karan kurtaracaktır;
Ulusun sesini dünyaya duyurmak ve yazgısını belirlemek için, her türlü etki ve denetimden uzak bir ulusal kongre toplanması şarttır;
Bu kongre, Anadolu’nun her bakım­dan en güvenilir yeri olan Sivas’ta he­men toplanmalıdır. Kongreye her il­den, livadan, ulusun güvenini kazan­mış üç delegenin ivedi olarak yola çı­karılması gerekmektedir. Kongrenin toplanacağı, ulusal bir sır olarak giz­li tutulmalı ve delegeler kişiliklerini
Fusla/a Kemal Paşa ızurum Kongresi ’niıı w hazırlıklarını yaptığı roda arkadaşlarıylarıyla birlikte belli etmeden yolculuk etmelidir. 10 Temmuzda toplanacak Erzurum böl­ge kongresinden sonra Sivas Kongre­si açılacaktır. Erzurum Kongresi üye­leri de Sivas Kongresi’ne katılacaklar­dır. Bu zamana kadar Sivas Kongresi delegeleri Sivas’a yetişmelidir;
Komutanlar yerlerini terk etmeye­ceklerdir. Bir komutan görevinden alı­nırsa, yerine atanan komutamn duru­muna bakılacak, güvenilir bir kimseyse komuta kendisine teslim edilecek, değilse hiçbir biçimde komuta terk edilmeyecektir.
Kurtuluş Savaşı’nm ulusal çapta ör­gütlenmesinin başlangıcını müjdele­yen ve merkezi hükümete karşı da bir devrim hazırlığı havasmı taşıyan bu bildiride yer alan kararların bir bö­lümü, gizlilik kaydıyla, 22 Haziran 1919’da kolordu komutanlıkla rina, va­liliklere ve mutasarrıflıklara tamim edildi. Kurtuluş Savaşı tarihinde, “Amasya Kararları” ve “Amasya Ta­mimi” (Amasya Genelgesi) diye anılan bu belge, ulusal hareketin başladığı­nı belirtir.

Hükümet tarafından görevlendirilen Mustafa Kemal Paşa’nın bölgedeki et­kinlikleri İngilizleri ve Osmanlı hükü­ metini rahatsız ettiği, kuşkulandırdı­ğı için, Mustafa Kemal Paşa 8 Hazi­randa İstanbul’a geri çağrıldı. Bu çağ­rıya açıkça karşı çıkmayarak işi ağır­dan alır gibi görünen Paşa etkinlikle­rini biraz daha hızlandırarak sürdür­dü. Ama, Amasya Büdirisi’nden son­ra Mustafa Kemal Paşa’nın amacı, İs­tanbul tarafından artık açıkça anla­şılmış bulunuyordu. Bundan böyle onu ordu müfettişi olarak Anadolu’da tut­mak tehlike yaratmaktaydı. Geri dön­mesi için baskıyı artırdılar ve bu ko­nudaki yazışmalar, Mustafa Kemal Paşa Erzurum’a gelinceye kadar sür­dü.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.