Milletvekilliği İle Bağdaşmayan İşler Nelerdir?

Milletvekilliği İle Bağdaşmayan İşler Nelerdir? Milletvekillerinin görevlerini yürütürken, toplumdaki çeşitli güçlerin, özellikle yürütmenin ve iş çevrelerinin etkisinde kalmaması, nüfuz ticaretine aracı olmaması için, bazı önlemlerin alınması gerekli görülmüştür. Anayasa bu konuyu, 1961 Anayasasına göre, daha ayrıntılı bir biçimde düzenlenmiştir. Anayasa, milletvekilligi ile bağdaşmayan işlerin bir kısmını kendisi belirtmiş, bir kısmının da saptanmasını yasakoyucunun takdirine bırakmıştır (madde. 82).

Anayasanın 82. maddesine ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeliği ile Bağdaşmayan İşler Hakkında Kanuna göre, milletvekilliği ile bağdaşmayan işler aşağıdaki gibi sıralanabilir:

Milletvekilleri;

Devlet ve diğer kamu tüzelkişileri ve bunlara bağlı kuruluşlarda,

Devletin veya diğer kamu tüzelkişilerinin doğrudan, ya da dolaylı olarak katıldıkları teşebbüs ve ortaklıklarda,

Özel gelir kaynakları ve özel imkânları yasa ile sağlanmış kamu yararına çalışan derneklerin,

Devletten yardım sağlayan ve vergi muafiyeti olan vakıfların, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile sendikaların ve üst kuruluşlarının ve katıldıkları teşebbüs ve ortaklıkların yönetim ve denetim kurullarında,

Milletvekilleri yukarda belirtilen kurum ve kuruluşlarda; görev alamazlar, vekili olamazlar, herhangi bir taahhüt işini doğrudan veya dolaylı olarak kabul edemezler, temsilcilik ve hakemlik yapamazlar.
Ücret karşılığı iş takipçiliği, komisyonculuk müşavirlik yapamazlar,

Genel sekreter, sekreter veya benzeri herhangi bir ad altında hiçbir yönetim görevi, alamazlar.
Milletvekilleri, yürütme organının öneri, atama veya onamasına bağlı resmi veya özel herhangi bir işle görevlendirilemezler.

Milletvekilleri, Devletin kişiliğine karşı işlenen suçlar ile zimmet, ithilas, irtikâp, kaçakçılık ve döviz suçları gibi devletin maddi çıkarları ile ilgili davalarda, devlet aleyhine vekil olamazlar.
Milletvekilleri aşağdaki işleri, Meclisin kararı ile yapabilirler:

Belli konuda ve altı ayı aşmamak üzere bakanlar kurulunca verilecek geçici görevler,
Yabancı bir devlet veya uluslararası bir kuruluş tarafından verilen idari ve siyasi, ücretli herhangi bir iş veya görev.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.