Alman Ressamı Holbein Hayatı

Holbein yaptığı Robert Cheseman'ın portresi

Holbein yaptığı Robert Cheseman’ın portresi

Alman ressamı (Augsburg, 1497- Londra, 1543).

Büyük diye bilinen Hans Holbein’ın (1465’e doğru-1524) oğlu olan Küçük Hans Holbein, erkek kardeşi Ambrosius’la birlikte Basel’e giderek (1514) bir süre orada çalıştı. Daha sonra Luzern’de, İtalya’da, Fransa’da (1524) kalan sanatçı, Alman özelliklerini korumakla birlikte Rönesans sana­tından büyük ölçüde etkilendi. Ünlü Belediye Başkanı Meyer’in Meryem’i gibi dinsel kompozisyonlar yap­makla birlikte, Küçük Hans Holbein her şeyden önce bir portre ressamıdır ve kendi de bunu yadsımamıştır. Söz­gelimi bu yapıt, özellikle kompozis­yonu oluşturan portreler açısından değerlidir.

Sanatçı Fransa’ya yaptığı gezi sıra­sında, Berry dükünün mezarı için heykel çizimleri yaptı ve bu arada Clouet ile Valois’lar sarayındaki portre ressamlarının sanatına hayran oldu.

Küçük Holbein bütün sanat yaşamı boyunca bir şeyler öğrenmeyi sür­dürdü ve sanatını sürekli yetkinleş­tirdi. Sanat yaşamının ilk döne­minde, Belediye Başkanı Meyer ve Karısı (1516), Bonifacius Amerbach (1519), ünlü Erasmus portresi, Basel belediye binası ve özel konutlar için dekoratif resimler, vitray kartonları, gravürler gerçekleştirdi.

Holbein İngiltere Sarayında

Reform hareketini izleyen karışıklık­lar, Küçük Holbein’ın Londra’ya git­mesini (1526) zorunlu kıldı. Erasmus, kendisine, Thomas More’a iletilmek üzere bir mektup verdi; İngiltere’ye gittiğinde, Thomas More’un yanı sıra başpiskopos Warham, gökbilimci Niclaus Kratzer, vb’nin portrelerini yaptı. Daha sonra, son bir kez 1528’de Basel’e döndü. Reform’un başarısın­dan (1529) sonra kesinlikle İngiltere’ ye yerleşti (1532), karısı ve çocuklarıysa Basel’de kaldı. Holbein Ingiltere sarayının resmi portre ressamı oldu­ğu sırada sanatının da doruk nokta­sına ulaşmıştı. Bu dönemde gerçek­leştirdiği yapıtlar arasındaysa Henry VIII, ]ane Seymour, Anne de Cleves, Elçiler, vb. gibi portreler sayılabilir. Küçük Holbein’ın Leonardo da Vinci’ nin yapıtlarını yakından inceleme olanağı bulduğu kesindir. Hatta Kuyumcu Morette adlı yapıtını Leo­nardo da Vinci’nin tekniğine son derece uygun bir biçimde gerçekleş­tirdiği için,yapıtın uzun süre bu Floransalı ustanın fırçasından çıkmış olduğu sanılmıştır.

Küçük Holbein’ın kuşkusuz en çar­pıcı yapıtı, ilk döneminde güçlü bir gerçekçilik anlayışı içinde yapmış olduğu ÖIü İsa adlı tablosudur. Portre yaparken yüzlerdeki derin anlamı vermeye çalışan Küçük Hol­bein, yüzyılların ardından en büyük portrecilerden biri olarak kalmıştır. Lyon’daki Alman yayımcılarıyla bağ­lantısı olan Küçük Holbein, Erasmus’ un Deliliğe Övgü adlı yapıtını resim­ledi. Yaptığı levhalar, günümüzde de sanki büyük hümanistin yapıtının ayrılmaz bir parçasıymış gibi çoğaltı­lır. Holbein gene yayımcıların hesa­bına Ölüm Dansı (Ölümün Görüntü­leri) adlı yapıtını gerçekleştirdi, ayrıca Eski Ahit, Apokalypsis ve Yeni Ahil’i resimledi.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.