Rus ressamı Vasili Kandinski Hayatı

Vasili KandinskiRus ressamı (Moskova, 1866-Neuilly- sur-Seine, Fransa, 1944).Babasının 1871’de yerleşmiş olduğu Odessa’da okuduktan sonra Mosko­va’ya dönerek hukuk ve iktisat öğre­nimi gören Vasili Kandinski, 1889’da Kuzey Rusya’ya yaptığı bir araştırma gezisi sırasında halk sanatını ve ikonaları yakmdan tanıma olanağı buldu.

1895’te Moskova’da düzenlenen izle­nimciler sergisini gezdiğinde değişik bir heyecan duydu: Monet’nin tablo­ları resimde konunun gerekli olup ol­madığıyla ilgili kuşkuya düşmesine yol açtı (bu ilk kuşku,Sanatta Düşün­sel Olan Üstüne [1911] adlı kuramsal metnini yayımladıktan sonra, ilk soyut yapıtlarını gerçekleştirmeye koyulan Kandinski’nin resimsel biçimleri işle­mesinde de etkili oldu).

biçim ve renk

Ama bu arada, Kandinski’nin, Mo­net’nin tabloları karşısında duyduğu coşku giderek geriledi ve 1895-1907 yılları arasmda Münih’e, Hollan­da’ya, Tunus’a, İtalya’ya yaptığı yol­culuklar, gerçekleştirdiği bir dizi in­celeme ve araştırma, fovlarm çalış­malarını çağrıştıran bir yol izlemesi­ne neden oldu (Kuleli Manzara, 1908; Murnau Yakınlarındaki Demiryolu, 1909).

 

1908’de Almanya’ya döndükten son­ra, sırasıyla kentte (Münih) ve kırsal kesimde (Murnau) çalıştı. Yapıtları gi­derek daha özgürleşiyor, konu rengin içinde silikleşiyor, dağılıyor, boğulu­yordu. Çok geçmeden tablolarının ko­nuyu çağrıştıran bir başlıktan mantık­sal olarak uzaklaştığı görüldü (Doğaç­lama 6, n° 96, 1909). Konu artık var­oluş nedenini yitirmişti, çünkü biçim ve renk tek başlarına iç heyecanı açıklayacak bir dilin öğelerini oluştu­ruyorlardı. Özgürlük deneyimi hızlı ve denetimli bir uygulamaya, resim uza­mının, renkli biçimlerde (lekeler ve çizgiler) dolmasına yol açtı. 1910’da gerçekleştirdiği soyut suluboya tablo­ları ve 1912-1913 yıllarında yaptığı doğaçlamalar (Siyah Çizgiler, n° 189, 1913) özgürlüğün en üst derecesini, bir başka deyişle ressamın arzuladı­ğı fırça darbelerindeki hızlılığı açık­ça ortaya koydu.

 

“DAİRELER” DÖNEMİ

Kandinski Der Blaue Ritter (Mavi Sü­vari) adlı almanağın yazımına çalıştık­tan sonra Franz Marc ile birlikte 1911’in sonunda aynı adı taşıyan bir topluluk kurdu ve Almanya’da, Robert Delaunay gibi bazı öncü ressamların yapıtlarını sergiledi. Bir yıl sonra top­luluğun sergisini genişleterek Braque, Derain, Picasso, Maleviç gibi birçok sanatçının yapıtlarını sundu.Birinci Dünya savaşının patlak verme­si üstüne İsviçre’ye sığman Kandins- ki, daha sonra Rusya’ya döndü. 1917 Devrimi’nden sonra, kendisine birçok önemli görev verildi: 1918’de Mosko­va Güzel Sanatlar Akademisi’nde pro­fesör, 1919’da Resim Kültürü Müzesi müdürü, 1921’de S.S.C.B. Sanat Aka­demisi başkan yardımcısı oldu. 1921 yılı sonuna doğru S.S.C.B’nden ayrı­larak Almanya’ya yerleşti. Orada, Paul Klee’nin ardından, Weimar’daki Bauhaus’a profesör olarak atandı (1922).Yapıtlarını artık geometrik öğelerden kalkarak kuruyordu; bu öğeler, Male- viç’in yarattığı süprematizm (kübizm­den türemiş hareket) akımına da yan­sıdı. Çizgi, daire, kare, üçgen, vb. ar­tık zaman renk, ses gibi soyut kavram­lara bağlı karmaşık bağıntılar bütü­nünü canlandırıyordu (Siyah Karede, n° 259, 1923; Bir Merkez, n° 285, 1924}.1926’dayayımladığıPunicf und Linie zu Flâche (Düzlemde Nokta ve Çizgi) adlı yapıtıyla “daireler” döne­mi diye adlandırılan yıllarda (1926-1928) yararlandığı geometrik resim öğelerinin incelenmesine ku­ramsal açıdan önemli bir katkıda bu­lundu. 1928’de Musorgskiy’in Dessau Tiyatrosu’nda sahneye konan Bir Ser­giden Tablolar adlı yapıtının dekor ve kostümlerini gerçekleştiren sanatçı, aynı yıl Alman uyruğuna geçti.

“BÜYÜK BİREŞİM” DÖNEMİ

Bauhaus’un 1933’te naziler tarafın­dan kapatılmasından sonra Fransa’ya yerleşip 1939’da Fransız uyruğuna geçen Kandinski, ölümüne kadar bu ülkede yaşadı. “Büyük Bireşim” döne­mi diye adlandırılan, yaşamının son on yılında (Kompozisyon X, n° 655, 1939; Karşılıklı Uyum, n° 687, 1942) kimi kez kabaca büyütülmüş, kimi kez inceltilmiş geometrik biçimlerinde, hoş ve zarif renklerinde, zamanm ve uzamın alaylı ölçümüyle ilgili izlenimi güçlendirdi.

Vasili Kandinski’nin bir eseri.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.