Bakanlar Kurulunun Görev ve Yetkileri Nelerdir?

Bakanlar Kurulunun Görev ve Yetkileri Nelerdir? Bakanlar Kurulunun ana görevi, memleketin iç ve dış siyasetinin saptanması ve uygulanmasının sağlanmasıdır. Bakanlar Kurulu bunu yaparken, Meclis çoğunluğunun eğilimini dikkate alma durumundadır. Çünkü, Bakanlar Kurulu, bu siyasetin yürütülmesinden dolayı, Meclise karşı sorumludur. Bakanlar Kurulu Meclisin güvenine sahip olduğu sürece görev yapabilir.

Devletin önemli işleri, Bakanlar Kurulunda karara bağlanır. Bakanlar Kurulunda karara bağlanan konular çok ve çeşitlidir. Tüzüklerin çıkarılması, bazı kamu görevlilerinin atanması gibi yönetsel görevlerinin yanında, Bakanlar Kurulunu doğrudan ilgilendirmeyen, Bakanlar Kurulu düzeyinde ele alınması gerekmeyen bir çok yönetsel görevler de, Bakanlar Kurulunca yerine getirilmektedir. Bu durum, Bakanlar Kurulunun çalışmasını güçleştirmektedir.

Bakanlar Kurulu, görevlerini yerine getirirken, gereksinme duyduğu düzenlemeleri yapmak, yasa tasarılarını Meclise sunmak, tüzükler, kararnameler çıkartmak durumundadır.

Anayasa, özellikle yürütme organının düzenleme yetkisini genişleten ve kullanılmasını kolaylaştıran kurallar öngörmüştür:

a) Yasa gücünde kararname çıkarma yetkisi, yeniden düzenlenmiştir. Anayasa, yasa gücünde kararnamenin uygulama alanını geniş yasasında, yürürlükten kaldırılacak yasa kurallarının zorunluluğunu kaldırmıştır. Bu alanda geçirilen yeniliklerden biri de, Bakanlar Kurulunun çekilmesinin, düşürülmesinin, ya da yasama döneminin bitmesinin, belli bir süre için verilmiş olan yasa gücünde kararname çıkarma yetkisini sona erdirmeyeceği kuralıdır. Özellikle, yasama döneminin sona ermesi üzerine seçilen yeni Meclisin, eski Meclis tarafından verilen yetki ile bağlı sayılması, tartışma konusu olabilecek bir düzenlemedir.

b) Anayasa, yürütmeye, olağanüstü durumlar için, normal düzenden farklı olarak, yasa gücünde kararname çıkarma yetkisi tanımıştır. Buna göre, olağanüstü hal ile sıkıyönetim ilân edildiği durumlarda, Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, Meclis¬ten yetki yasası çıkarmadan, olağanüstü halin gerekli kıldığı konularda, yasa gücünde kararname çıkarabilecektir. Bu, Anayasanın yürütmeye tanıdığı geniş bir düzenleme yetkisidir.

c) Anayasa, olağan dönemlerde de, yürütmeye bazı ekonomik ve mali konularda, düzenleme yetkisi tanımıştır. Örneğin, vergi resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerin muaflık, istisnalar ve indirimleriyle, oranlarına ilişkin hükümlerinde, kanunun belirttiği yukarı ve aşağı sınırlar içinde değişiklik yapmak yetkisi (madde 73/4) ile «Dış ticaretin ülke ekonominin yararına olmak üzere, düzenlenmesi amacı ile ithalat, ihracat ve diğer dış ticaret işlemleri üzerine vergi ve benzeri yükümlülükler dışında ek mali yükümlülükler» koyma ve kaldırma yetkisi yasa ile Bakanlar Kuruluna verilebilecektir (madde 167/2)

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.