Enver Paşa Kimdir? Hayatı Hakkında Bilgi

Türk komutam ve devlet adamı (İs­tanbul, 1881-Tacikistan, 1922).

Harp Okulu’nu bitirip (1899) teğmen rütbesiyle orduya katılan Enver Bey, Harp Akademisi’nde öğrenim gör­dükten sonra kurmay yüzbaşı olarak Makedonya’da 3. Ordu’ya (merkezi Selanik’teydi) atandı. Manastır, Üsküp, Selanik bölgelerindeki çetelerle uğraştı. 1905’te kolağası, 1906’da binbaşı oldu. Mayıs 1906’da, Vatan ve Hürriyet Cemiyeti’ne girdi. 1907’de katıldığı İttihat ve Terakki Cemiyeti’nde etkin bir rol oynadı, bu sıralarda tanıştığı Talât Paşa’yla sı­kı bir dostluk kurdu. İkinci Meşrutiyet’in ilan edilmesinden sonra Enver Bey İstanbul’a döndü ve Meşrutiyet’in ilan edilmesi konusunda yap­tığı çalışmalar nedeniyle coşkuyla karşılandı. Bir süre Makedonya genel valiliği yaptıktan sonra Berlin askeri ataşeliğine atanan (1909) Enver Bey bu kentte Alman ulusçuluğunun etki­si altında kaldı. 31 Mart Olayı üstü­ne İstanbul’a dönerek Hareket Ordusu’na katıldı. Trablusgrap savaşı çı­kınca, İtalyanlara karşı başarılı sa­vunma savaşları verdi. 1912’de yar­baylığa yükselen Enver Bey, Balkan savaşı patlak verince İstanbul’a ge­lerek, Çatalca savaşlarına katıldı; bu arada bir grup subay ve İttihat ve Te­rakki Cemiyeti üyeleriyle birlikte Bab-ı Âli baskınım düzenledi. Bu olay üstüne sadrazam Kâmil Paşa istifa et­tirilip, yerine Mahmut Şevket Paşa yönetimindeki ittihatçı bir kabine ge­tirildi (Ocak 1913). Enver Bey’in 23 Temmuz 1913’te Edirne’nin kurtarıl­masını sağlaması, ününü daha da ar­tırdı.

Enver paşa

Enver paşa

Başarılarından ötürü, albaylığa, ardından da tuğgeneralliğe yükseltil­di. Bu arada şehzade Süleyman Efendi’nin kızı Naciye Sultan ile evlenerek Osmanlı Sarayı’na damat oldu. 1914’te, İttihat ve Terakki Cemiyeti genel yönetim kurulunun isteğine uyarak, Sait Halim Paşa kabinesinde harbiye nazırlığı görevini üstlendi. Orduyu gençleştirmeye ve ulusal bir bilinç yaratmaya çalıştı. Orduda Fransız sistemini bırakarak Alman sistemini benimsedi. Önemli ordu gö­revlerinin başına Alman subaylarını getirtti ve Osmanlı Devleti’nin, hazır­lıksız olmasına karşın, Almanların ya­nında Birinci Dünya savaşına girme­sine neden oldu. Osmanlı ordusunu Alman çıkarları doğrultusunda yöne­terek arka arkaya başarısızlığa uğra­dı. Enver Paşa’nın yönettiği Sarıka­mış harekâtındaysa çok sayıda asker soğuktan öldü. Öte yandan Mısır ha­rekâtı da yenilgiyle sonuçlandı. Bu başarısızlıklara karşın Enver Paşa, Birinci Dünya savaşının sonuna ka­dar Osmanlı ordularını yönetti. Sava­şın yenilgiyle sonuçlanacağı ortaya çıkınca da arkadaşlarıyla birlikte Türkiye’den ayrılarak önce Berlin’e, ardından da Moskova’ya gitti. S.S.C.B ’nde, turancı hayallerini ger­çekleştirmek amacıyla Moğolistan’dan Gürcistan’a kadar uzanan bölge­lerdeki bağımsızlık hareketinin başı­na geçerek Moskova’ya bir nota gön­derip, kurduğu devletin tanınmasını istedi ama sonunda, dağınık güçleri, Kızılordu tarafından bozguna uğratıl­dı, kendi de savaşırken öldü.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.