Fıkıh mezhep tasavvuf cem ve musahiplik terimlerinin anlamları

Fıkıh mezhep tasavvuf cem ve musahiplik terimlerinin anlamlarını ansiklopedilerden araştırınız.

Fıkıh Nedir?

Temel İslam bilimlerinden biri fıkıhtır. Fıkıh kelimesi sözlükte; bir şeyi bilmek, iyice anlamak, kavramak, ayrıntılı şekilde bilmek gibi anlamlara gelir. Dinî bir kavram olarak fıkıh; kişinin kendi lehinde ve aleyhinde olan şeyleri ayrıntılı bir şekilde bilmesi olarak tanımlanır. Fıkıh ilmi, dinimizin namaz, oruç, hac, zekât, sadaka, fitre, kurban vb. ibadetlerinin ne zaman, nasıl ve niçin yapılacağını ayrıntılı bir biçimde açıklar. Evlilik, boşanma, miras, alışveriş, ticaret gibi konular hakkında dinimizin ilkelerini açıkça ortaya koyar. Bütün bunlardan da anlaşılacağı gibi fıkıh, Müslümanların dini ilkeleri kolayca uygulayıp yaşamalarına katkı sağlayan bir ilim dalıdır.

Mezhep Nedir?

İslam düşüncesinde yer alan yorumlar, mezhep veya ekol olarak isimlendirilmiştir. Mezhepler, İslam dininin getirdiği fikir ve inanç özgürlüğü bağlamında ortaya çıkmıştır. Gidilecek yol, görüş ve akım anlamlarına gelen mezhep, bir din içindeki görüş, yorum ve anlayış farklılıkları nedeniyle ortaya çıkan oluşumları ifade eder.

Cem Nedir?

Cem kavramı; toplanmak, bütünleşmek, bir araya gelmek anlamına gelir. Alevilik-Bektaşilikte ceme büyük önem verilir. Cemin yapıldığı mekânlar cemevi olarak isimlendirilir.

Dede, Alevilik-Bektaşilikte büyük saygı gösterilen manevi bir önderdir. Cem töreni de dede öncülüğünde yapılır. Cemde müminler hep birlikte aşkla Allah’a yönelirler. Cemde okunan gülbenk, dua, on iki imam aşkına söylenen düvaz-imam, deyiş ve nefesler arasında sık sık ve topluca “Allah Allah” denir. Her hizmet yapılmadan önce o hizmetin anlamını ifade eden bir Kur’an ayeti okunur. Böylece Hakk’a olan inanç tazelenmiş olur. Kalplerin Allah sevgisiyle dolması sağlanır.

Tasavvuf Nedir?

Tasavvuf; kalbe Allah sevgisini yerleştirmeyi, insanı her türlü kötü duygu ve düşünceden uzaklaştırmayı, onu ahlaki açıdan yüceltmeyi amaçlayan ilim dalıdır. Tasavvuf düşüncesinin temel amaçlarından biri de kişiye Allah’ın rızasını ve hoşnutluğunu kazandırmaktır.

Musahiplik Nedir?

Alevilik-Bektaşilikte, evli olan iki kişinin, aileleriyle birlikte dede huzurunda kurban keserek hayat boyu yol kardeşi olmaya söz vermesine “musahiplik” denmektedir. Musahiplik (yol kardeşliği) uygulamasının kökeni İslam’ın ilk yıllarına kadar dayandırılır. Hicret’in beşinci ayında Hz. Peygamber Mekkelilerle Medinelileri kardeş yaptığı sırada kendisi de Hz. Ali’yi kardeş olarak seçmiştir. Bu nedenle musahiplik, Alevilik-Bektaşilikte Muhammed-Ali yoluna girmenin temel şartı kabul edilmiştir.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.