Son Osmanlı Seçimi ve Son Osmanlı Mebusan Meclisi

Meclis’in, İstanbul’da ya da başka bir yerde toplanması uzun tartışmalara yol açmıştı.Müdafaayı Hukuk Heyet-i Merkeziyeleri, komutanlar ve İstan­bul’daki milliyetçi aydınlarla uzun ya­zışmalar, görüşmeler yapıldı. Genel eğilim, Meclis’in İstanbul’da toplan­ması doğrultusundaydı. Mustafa Ke­mal Paşa ise, düşman işgali altmdaki bir kentte toplanacak Meclis’te ulusal iradenin gerçekleşemeyeceği görü­şündeydi. Bu konudaki tartışmalar Kasım (1919) ayında sonuca bağlana­rak, Meclis’in İstanbul’da toplanma­sına karar verildi.

Ulusal hareketin şiddetle karşısında olan Hürriyet ve İtüaf Partisi ile ona bağlı kuruluşlar, başlangıçta seçime girmek istemişlerdi. Ama, Anadolu’ da Müdafaayı Hukuk Teşkilatı’mn egemen olduğu anlaşıldığından, par­ti seçime katılmama kararı almıştı. Seçimler büyük ölçüde Müdafaayı Hu­kuk Teşküatlarınm desteklediği aday­ların kazanmasıyla sonuçlandı.Heyet-i Temsiliye, 18 Kasımda milletvekille­rine bir büdiri göndererek ülkenin ge­nel durumu karşısında onları aydın­lattı. Bu bildirinin gönderilmesindeki amaç, Meclis’te Kuvayı Milliye ilkele­rine bağlı bir grup oluşturmaktı.

Son Osmanlı Mebusan Meclisi, İstan­bul’da sadrazam Ah Rıza Paşa’nm bir konuşmasıyla, 12 Ocak 1920’de çalış­malarına başlamıştı. Bu Meclis, içinde bulunulan olağanüstü koşulların gereğini kavramış olarak görevini yapmaya çalıştı. Bu nedenle de şim­şekleri üstüne çekmekte gecikmedi. 17 Şubat 1920’de Meclis, Misak-ı Milli’ yi (Ulusal And) bütün dünyaya ilan et­ti. Misak-ı MUli, Erzurum ve Sivas Kongrelerince kabul edümiş olan ilke­lere göre Türkiye’nin kabul edebilece­ği barış koşullarım belirtiyordu.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.