İngilizce Hakkında Bilgi

Hint-Avrupa dil ailesinin Germen öbe­ğine (İngiliz-Friz altöbeği) bağlı dil. Germen boydan olan Angıllar. Saksonlar, Frizonlar ve Jütler, V. yy’da, Ro­malıların İ.Ö. 55 ile Î.S. 407 arasında ellerinde tuttukları, Keltlerin oturduk­ları adalar Britanya’sını istila ettiler. Bunun sonucunda anglosakson dili yada eski İngiliz dili doğdu. Söz konusu dil, biçim bilimsel açıdan beş durumlu bir ad çekimi (yalın durum, tamla­yan durumu, belirtme durumu, yönel­me durumu, araç durumu), üç cins (eril, dişil, yansız), ikili fiil çekimi diz­gesi içeriyordu.

Eski İngilizce, günümüzdeki İngilizce­nin temelini oluşturdu. VI. yy’da, İngiltere, Hıristiyanlığı kabul edince, di­le de birçok latince sözcük girdi. La­tin alfabesi, Rünik alfabenin yerini al­dı ama th ve w harfleri varlıklarını sürdürdüler. VII. yy’da Vikingler, ku­zeydoğu bölgelerine yerleşerek An­glosakson sözcüklerin biçimlerinde de­ğişikliklere neden oldular. XI. yy’da Frank-Norman istilaları sonucunda, fransızcanm kalıcı etkisi görüldü. Da­ha sonra, din, askerlik felsefe ve ta­rımla ilgili yeni terimlerin ortaya çık­masıyla dil zenginleşti; bu arada söz- dizimsel yapısı da yalınlaştı. Yüz Yıl savaşlarının sonunda Fransızcanın et­kisi azaldı, ama gene de Fransızcaya ilişkin bazı özellikler İngilizcede var­lığını sürdürdü Orta ingilizce dönemi 1476’da sona erdi. Rönesans döne­mindeki büyük hümanist akımıyla, di­le yeniden önemli sayıda Latince ve Yunanca sözcük girdi.

Ingiliz dilinin özgün yanlarından biri de ünlüler dizgesine ilişkindir; ünlü­lerin aşağı yukarı hepsi ikili ünlü gibi okunur: Sözgelimi i, ay olarak; u, yu olarak okunur (hatta üçlü ünlü gibi okunanlar da vardır). Ful çekimleri de oldukça yalındır.

Modern İngilizcede, eski ad çekim du­rumları yoktur; yalnızca canlı ad tam­layıcısı için kullanılan bükün s’i var­dır: the brother’s hair (erkek karde­şin saçı). Tanımlık, sıfat ve ortaçın biçim bilimsel yapısı sınırlı bir gelişme göstermiştir: Bunlar değişmez biçim­lerdir.

Uluslararası Bir Dil İngilizce

İngiltere’nin siyasal ve iktisadi bakım­dan güçlenmesi, son iki yüzyıldaki sö­mürge etkinliği, İngiliz edebiyatının yaygınlaşması İngilizceyi, uluslarara­sı ilişkilerde kullanılan dil durumuna getirdi. İngiltere dışında, özellikle Ku­zey Amerika’da (A.B.D., Kanada), Avustralya’da, Yeni Zelanda’da konu­şulan, Güney Afrika’da, Hindistan’da yönetim dili olarak kullanılan İngiliz­ceyi dünyada 300 milyondan fazla in­san konuşur. Dilin yayılması, farklılık­ları da beraberinde getirmiştir: Kana­da, Avustralya ve A.B.D’nde gelenek­sel İngilizceden giderek uzaklaşan bir dil görülmektedir. İngilizceyle yerli dillerin karışmasından oluşan diller de vardır: Sözgelimi, Uzakdoğu’da ko­nuşulan karma-ingilizce.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.