İsrail Coğrafyası Fiziki Özellikler

Yüzölçümü : 20 700 km2
Nüfusu: 2.477.000 (1992)
Nüfus yoğunluğu: Km2’ye 216,2 kişi
Başkenti: Kudüs (448.200 nüf.)
Dili: İbranice; Arapça
Dini: Musevilik; İslâm;
Hıristiyanlık Para birimi :Şekel

Yakındoğu’da devlet. Kuzeyde Lübnan, kuzeydoğuda Suri­ye, doğuda ve güneydoğuda Ürdün, güneyde ve güneybatıda Mısır’la sı­nırlanan İsrail batıda Akdeniz’le çev­rilidir. Ülkenin ayrıca güneyinde Aka­be körfezine küçük bir kıyısı vardır.

İsrail’in engebeleri, birbirine koşut üç bütünden oluşur. Batıda, kıyının düm­düz bir çizgi boyunca uzanıp giden kumsallarının ötesinde, Karmel dağın­dan Necef’e kadar, kıyı ovası kuzey­den güneye doğru genişleyerek uza­nır; buranın kolayca sulanabilen “kızıl kumlar”ı, İsrail’in portakal bahçe­lerinin yer aldığı canlı kesimi, özelik­le Tel Aviv’in kuzey ve güneyinde ül­kenin en kalabalık yeridir. Daha do­ğuda birkaç bütün halinde, uzun bir dağ sırtıyla yaylalar yer alır, bunlar­dan yalnız kuzeydeki Celile’yle güney­deki Necef, İsrail’in, ortadaki Samiriye ve Yahudiye yaylaları Ürdün’ün­dür ama, 1967’de İsrail tarafından iş­gal edilmiştir ve bu ülke tarafından yönetilmektedir. Celile tepelerinin en yüksek doruğu, aynı zamanda ülkenin en yüksek noktası olan Meyron dağı­dır (1208 m); bu eski Celile’nin aşağı yukarı her bölgesi değerlendirilmiştir, vadiler düzenlenmiş, tepeler taraçalandırılarak yararlanılabilir duruma getirilmiştir. Celile’nin kuzeydoğu sı­nırında Hule bataklıkları temizlenip kurutulmuştur, artık alüvyonlu top­raklarında tarım yapılır.

Necef'ten bir görünüş

Necef’ten bir görünüş

Ramon üe Sagi dağlarıyla Sina’da varlığını sürdüren ve 12 000 km2’yi aş­kın bir alan kaplayan dağlık çöl Ne­cef, yalnız Beerşeba dolaylarındaki lös topraklarında değil ama Celile sularının getirilmesiyle (Genesaret Necef sistemi) sulamanın yapılabildi­ği her yerde değerlendirilmiştir. Engebenin üçüncü öğesi, daha doğu­da, Taberiye (Genesaret) gölünü, Şeria vadisini, Lut gölünü içine alan. Araba vadisi çöküntüsü ve Akabe kör­feziyle uzanan uzun çöküntü çukuru Gor’dur. İsrail Akabe körfezinde Eilat limanını elinde tutar. Toprakların tuzluluk oranının Lut gölüne doğru inildikçe artmasına karşın, gene de meyve ağaçlarının yetiştirilmesine olanak bulunmuştur.

Bu üç bütünün birçok özelliği iklim ko­şullarıyla açıklanır. Necef çöl iklimi özellikleri taşır (Eilat’ta sıcaklık orta­laması ocakta 17°C, ağustosta 33°C’tır, yılda yalnızca 32,5 mm ya­ğış düşer). Kıyı ovaları ve Celile, da­ha çok Akdeniz iklimi özellikleri gös­terir, kışlar yumuşak (12°-17°C), yaz­lar sıcak (24°-33°C) geçer; dağlarda ovadakinden daha bol olan yağışlar, Hayfa’da 465 mm’yi bulur. Bütün Or­tadoğu ülkeleri gibi, İsrail için de su sağlanması yaşamsal bir sorundur.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.